Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2021. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-08-26 16:11:15
Versijas komentārs
Teksts

2021.gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 661,6 tūkst. eiro, kas ir par 10,5% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 91,7 tūkst. eiro – par 34,3% jeb 23,4 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.06.2021.

EUR

30.06.2020.

EUR

Neto apgrozījums

661 608

598 588

a) no lauksaimnieciskās darbības

661 608

598 588

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

21 248

20 080

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

23 181

29 958

Materiālu izmaksas:

(312 032)

(269 855)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(260 247)

(219 839)

b) pārējās ārējās izmaksas

(51 785)

(50 016)

Personāla izmaksas:

(237 389)

(239 002)

a) atlīdzība par darbu

(185 691)

(186 803)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(41 414)

(42 233)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(10 284)

(9 966)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(29 313)

(28 400)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(29 285)

(28 393)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

 

(28)

 

(7)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(35 631)

(43 108)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

91 672

68 261

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(3)

-

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

91 669

68 261

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

91 669

68 261

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,217

0,162

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi