Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Revidētais pārskats par 2020. gadu
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-04-30 09:47:04
Versijas komentārs
Teksts
  • AS “Olainfarm” apstiprināja jaunu stratēģiju
  • Uzņēmums pārskatīja darbību galvenajos noieta tirgos
  • AS “Olainfarm” turpināja ieguldījumus darbības modernizācijā un strādāja pie klīniskajiem pētījumiem
  • Koncerna apgrozījums 2020. gadā bija 122 157 tūkst. EUR, tīrā peļņa sastādīja 9 478 tūkst. EUR.
  • Koncerns aktīvi strādāja pie meitas sabiedrību darbību pilnveidošanas un finanšu rezultātu uzlabošana

2020. gadā AS “Olainfarm” apstiprināja jaunu stratēģiju “Uz priekšu! 2020–2025”. Stratēģijas galvenais mērķis ir līdz 2025. gadam kļūt par vienu no TOP 10 lielākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas farmācijas ražošanas uzņēmumiem, kas ilgtspējīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus konkrētās terapeitiskajās jomās: kardiovaskulārās slimības, neiroloģija, psihiatrija, urīnceļu slimību ārstēšana.

“2020. gadā Olainfarm grupa turpināja transformācijas ceļu uz ilgtspējīgu izaugsmi. Covid-19 pandēmijas ietekmē tas bija izaicinājumu un procesu  efektivitātes saglabāšanas gads, kur novatoriska domāšana, pārskatot ierasto darba organizāciju, bija galvenais palīgs, saglabājot mūsu produktu un pakalpojumu pieejamību noieta tirgos. Mēs izvirzījām prioritātes un mērķtiecīgi strādājam, lai sasniegtu piecgades stratēģijā noteikto. Esam pateicīgi mūsu darbiniekiem par uzņēmuma darbības efektīvu nodrošināšanu un pastāvīgu iesaisti stratēģijas “Uz priekšu! 2020-2025” īstenošanā,  un uzņēmuma pārveidē. 2019. gada pārliecinošie  finanšu rezultāti ir pamats mūsu tālākai izaugsmei. Izpētes un attīstības stiprināšana ir galvenā prioritāte 2021. gadam un turpmāk,” uzsver Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.


AS “Olainfarm” pārskatīja savu operacionālo darbību galvenajos noieta tirgos, tostarp arī mājas tirgū — Latvijā. Kā ilgtermiņa ieguldījumu AS “Olainfarm” ir izveidojis meitas uzņēmumu Krievijā, kas palīdz gūt pilnīgāku ieskatu par notiekošo zāļu tirgū, pašiem veikt tā izpēti, lai paveiktais vislabāk atbilstu klientu prasībām.

2020. gadā tika uzsākta Krievijas tirgum ražotās produkcijas serializācija, šādi nodrošinot atbilstību zāļu verifikācijas sistēmu regulatīvām prasībām, produkcijas izsekojamību un aizsardzību pret viltojumiem.

2020. gada janvārī AS “Olainfarm” veiksmīgi noslēdzās projekta “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm”” īstenošana un audits. Kopumā projekta ietvaros, sākot no 2017. gada maija, piegādāti un uzstādīti 253 eksperimentālās ražošanas līnijas komponenti par kopējo summu 6,4 milj. EUR, tajā skaitā piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2,2 milj. EUR apmērā.

Sākoties Covid-19 pandēmijai uzņēmums sniedza atbalstu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, ziedojot četras plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas, gada laikā AS “Olainfarm” turpināja sniegt atbalstu Covid-19 seku mazināšanai. 2020. gadā AS “Olainfarm” atbalstīja studentus, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.

Vide

2020. gadā AS “Olainfarm” uzbūvēja un palaida jaunu, pilnībā automatizētu aukstuma enerģijas ražošanas staciju tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, veica ārējo aukstuma tīklu nomaiņu, izbūvējot ražošanas korpusos jaunus aukstummezglus. Aukstumstacijas un sadales infrastruktūras modernizācijā ieguldīti vairāk nekā 2,7 milj. EUR. Prognozētais ietaupījums 1486,6 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu — CO2 emisiju samazinājums 235,6 t/gadā.

2020. gadā uzsākts darbs pie uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas projekta — sagatavots un apstiprināts tehniskais uzdevums notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas projekta izstrādei. Šī projekta mērķis ir izveidot jaunu, pilnībā automatizētu, slēgta tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju Rūpnīcu ielā 5, Olainē.

AS “Olainfarm” veica daļēju apgaismojuma modernizāciju, uzstādot energoefektīvas LED spuldzes un gaismekļus, ietaupījums 30,4 MWh/gadā.

Veikta siltumizolācijas nomaiņa aukstumenerģijas un siltumenerģijas iekšējos ražošanas cehu tīklos, samazinot zudumus tīklos. Ietaupījums 59,5 MWh/gadā.

Sociālā joma

2020. gadā AS “Olainfarm” tika nodarbināti vidēji 1 217 darbinieku, no tiem 1 050 darbinieku bija nodarbināti Latvijā un 167 darbinieki AS “Olainfarm” pārstāvniecībās ārvalstīs.

2020. gadā tika izstrādāta jauna darba samaksas sistēma, kuras pamatā ir visu amatu vērtēšana pēc starptautiski atzītas metodes un visu amatu dalījums amatu grupās. Jaunās darba samaksas sistēmas mērķis ir nodrošināt līdzīgu atalgojumu līdzvērtīgajiem amatiem (iekšējo taisnīgumu) un AS “Olainfarm” kā darba dēvēja konkurētspēju darba tirgū.

Korporatīvā pārvaldība

2020. gadā ir uzsākts mērķtiecīgs uzņēmuma darbības pilnveides process, kas vērsts uz korporatīvās pārvaldības uzlabošanu, produktu portfeļa atjaunošanu un visaptverošu Sabiedrības modernizāciju.

2020. gadā AS “Olainfarm” izsludināja trīs akcionāru sapulču sasaukšanu un nodrošināja to organizēšanu. Covid-19 izplatība un tās ierobežošanas pasākumi ietekmēja kārtējās akcionāru sapulces norises laiku. Pēc Atalgojuma politikas apstiprināšanas akcionāru sapulcē uzņēmumā izveidoja atalgojuma komiteju, kuras galvenās funkcijas ir sniegt atbalstu padomei valdes atlīdzības apmēra noteikšanā, darba izpildes rezultatīvo rādītāju un atalgojuma noteikšanas kritēriju izstrādē un izpildes novērtēšanā, un darbinieku atlīdzības sistēmas izvērtēšanā, kā arī piedalīties politikas grozījumu izstrādē un politikas piemērošanas uzraudzībā.

Finanšu rezultāti

2020. gadā Koncerna ieņēmumi sasniedza 122 157 tūkst. EUR, kas ir 11 % samazinājums salīdzinājumā ar ieņēmumu līmeni pirms gada. Savukārt bruto peļņa bija 72 404 tūkst. EUR, kas ir kritums par 12 403 tūkst. EUR jeb 14,6 %, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Bruto peļņas samazinājums skaidrojams ar Krievijas tirgus piegāžu apjoma laika izmaiņām jaunās regulācijas un Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes dēļ. Bruto peļņas rentabilitāte 2020. gadā ir 59,3 %, kas ir 2,5 p. p. samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gada rādītāju 61,8 %.

Koncerna EBITDA rādītājs 2020. gadā bija 24 861 tūkst. EUR, kas ir par 17 % jeb 5 098 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Koncerna EBITDA rentabilitāte bija 20,4 %.

Savukārt Koncerna tīrā peļņa visā 2020. gada sastādīja 9 478 tūkst. EUR, ko ietekmēja bruto peļņas krituma Krievijas un Krievijas rubļa negatīvās svārstības.

Uzņēmējdarbības segmenti

2020. gada zāļu ražošanas segmenta pārdošanas apjoms sastādīja 74 701 tūkst. EUR, kas ir 13 % jeb 11 416 tūkst. EUR samazinājums pret to pašu periodu 2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā pārskata periodā sastādīja 61 %, kas ir samazinājums par 2 % pret pērnā gada rādītāju.

Aptieku segmenta ienākumi 2020. gada divpadsmit mēnešos palielinājās par 4 % salīdzinājumā ar 2019. gada atbilstošu periodu un sasniedza 26 472 tūkst. EUR. Segmenta īpatsvars Koncerna apgrozījumā pārskata periodā palielinājās līdz 22 % (+3 p. p.), salīdzinot ar 2019. gada rādītāju.

Kompresijas izstrādājumu segmenta apgrozījums 2020. gada divpadsmit mēnešos bija 6 474 tūkst. EUR, kas ir kritums par 26 % salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Koncerna apgrozījumā pārskata periodā bija 5 % (–1 p. p.).

Medikamentu vairumtirdzniecības segmenta ieņēmumi 2020. gada divpadsmit mēnešos bija 5 062 tūkst EUR, kas ir 6 % samazinājums pret iepriekšējā gada rādītāju.

Pārējo darbību segmentā ieņēmumi 2020. gadā bija 9 448 tūkst. EUR, un tas ir par 18 % mazāk nekā tādā pašā periodā 2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Koncerna apgrozījumā atskaites periodā bija 8 % — iepriekšējā gada līmenī.

Koncerna galvenie segmenti 2020. gada pārskata periodā strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 13 346 tūkst. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 2 143 tūkst. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīti 781 tūkst. EUR. Kompresijas materiālu segmentā bija zaudējumi pirms nodokļiem 93 tūkst. EUR apjomā, kā arī citos segmentos zaudējumi pirms nodokļiem sasniedza 389 tūkst. EUR.

Klīniskie pētījumi

Pārskata periodā ir veikti ieguldījumi zāļu pirmsklīniskajos un klīniskajos pētījumos. 2020. gada ietvaros noslēdzās četru 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, savukārt viena 1. fāzes klīniskā pētījuma īstenošana ir pārcelta uz 2021. gada 1. pusgadu, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju. 2020. gada ietvaros notika četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana. Ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, 3. fāzes klīnisko pētījumu īstenošanu (klīnisko daļu) plānots uzsākt 2021. gadā.

 

“Olainfarm”, daļa no Olainfarm grupas, ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā augstas kvalitātes medikamentus un ķīmiskos farmaceitiskos produktus. Uzņēmuma biznesa stratēģija “UZ PRIEKŠU” iezīmē tā vīziju – kļūt par vienu no TOP10 Centrālās un Austrumeiropas ražotājiem līdz 2025. gadam.

Ar gandrīz 50 gadu ekspertīzi Olainfarm grupa piegādā ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību vairāk nekā 50 valstīm visā pasaulē. Grupā ietilpst – farmācijas uzņēmums “Olainfarm”, uztura bagātinātāju un medicīnisko iekārtu ražotājs “Silvanols”, elastīgo un kompresijas materiālu ražotājs “Tonus Elast”, aptieku ķēde “Latvijas aptieka”,  veselības aprūpes un diagnostikas centri “DiaMed” un “OlainMed.”

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi
Olainfarm_Gada_parskats_2020.pdf (12116.15 kB)