Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2019.gada 27.novembrī, lēmumu projekti
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-11-12 16:28:01
Versijas komentārs
Teksts
  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2018./2019. finanšu gada darbības rezultātiem.

 

  1. 2018./2019. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2018./2019. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu.

 

  1. Lēmuma pieņemšana par 2018./2019. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu.

Lēmums: Segt AS „SAF Tehnika” 2018./2019. finanšu gada zaudējumus 321 119 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņpadsmit eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 417 365 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

 

  1. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019./2020. finanšu gadam.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2019./2020. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2019./2020. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com

Pielikumi