Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Olainfarm" konsolidētais un mātes uzņēmuma 2018.gada pārskats
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-04-30 17:20:05
Versijas komentārs
Teksts

"Olainfarm"  ieņēmumi turpina pieaugt; EBITDA rentabilitātes rādītājs uzlabojas

 

AS „Olainfarm” revidētie konsolidētie ieņēmumi 2018. gadā pārsniedza 124 miljonus eiro. Šis rādītājs norāda uz 2% pieaugumu, salīdzinot ar pārdošanas apjomu 2017. gadā, un tas ir jauns rekords uzņēmuma vēsturē. „Olainfarm” grupas peļņa pirms nodokļu nomaksas pagājušajā gadā sasniedza 11,4 miljonus eiro, kas ir par 21% vairāk nekā gadu iepriekš.

„Olainfarm” grupa pērn pārdeva savu produkciju 54 valstīs. Paralēli mazākam pārdošanas apjomam (par 10% jeb 4,0 miljoniem eiro) Krievijā, visos pārējos tirgos ir novērots pārdošanas apjoma pieaugums – Baltkrievijā (+52%), Tadžikistānā (+32%), Latvijā (+23%), padarot vietējo tirgu par otro lielāko tirgu pēc Krievijas, balstoties uz apgrozījumu. Grupas lielākie pārdošanas tirgi 2018. gadā bija Krievija, Latvija, Baltkrievija un Ukraina, kopā veidojot 79% no kopējā pārdošanas apjoma. Iepriekšējā gada laikā „Olainfarm” uzlaboja produktu portfeļus jau esošajos eksporta tirgos, kā arī uzsāka hlorbutanola pārdošanu Ķīnā un produktu eksportu uz jauniem tirgiem kā Portugāle, Slovākija, Jordānija un Bangladeša. Meldonijs un Memantīns iekļuva starp 10 pārdotākajiem produktiem, kamēr lielākos ieņēmumus nesošo produktu Noofena un Neiromidīna pārdošanas daļas bija vienādas.

2018.gada pēdējā ceturksnī pieauga peļņa pirms nodokļu nomaksas un pirms finanšu ieņēmumiem, finanšu izdevumiem, nemateriālo aktīvu un īpašumu, ražotnes un aprīkojuma nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), kas uzlaboja pēdējo divpadsmit mēnešu EBITDA līdz 21 miljonam eiro, un arī EBITDA rentabilitātes rādītājs 12 mēnešu periodā ir palielinājies par 2 procentpunktiem, sasniedzot 17%. Abi šie rādītāji ir augstākie kopš 2016. gada sākuma. Tīrā peļņa veidoja 10,7 miljonus eiro, kas ir tikpat, cik 2017. gadā.

Līdz 2018. gada beigām „Olainfarm” grupa būtiski samazināja saistības, par kurām jāmaksā procentus, līdz 25 miljoniem eiro jeb par 16%. Šāds samazinājums bija iespējams, pateicoties apstāklim, ka 2018. gada laikā grupa neveica uzņēmumu iegādes un tās pamatdarbības naudas plūsma bija pietiekama, lai finansētu investīciju ieguldījumu un atmaksātu bankas aizdevumus. 2018. gada 31. decembrī grupas tīrais parāds bija 22,3 miljoni eiro jeb aptuveni 1,07 reizes EBITDA.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā pamatdarbības naudas plūsmas rādītājs pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām uzlabojās par 2,2 miljoniem eiro jeb 14%, sasniedzot 18,3 miljonus eiro. Šī paša perioda ietvaros izmaiņas apgrozāmajā kapitālā un samaksātajā uzņēmumu ienākuma nodoklī samazināja no pamatdarbības izrietošās neto naudas plūsmas par 2,0 miljoniem eiro jeb 12%, veidojot 15,7 miljonus eiro.

Iepriekšējā gadā „Olainfarm” grupa turpināja investēt nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos. Kopumā tika investēti 8 miljoni eiro, kas ir par 1,1 miljonu jeb 16% vairāk nekā gadu iepriekš.

2018.gadā „Olainfarm” no 2017. gada tīrās peļņas izmaksāja dividendes gandrīz 3 miljonu apmērā jeb 0,21 eiro par akciju. Balstoties uz šajā gada pārskatā atspoguļotajiem rezultātiem un grupas plāniem uz 2019. gadu, Valde ieteica akcionāriem pieņemt lēmumu par 1,4 miljonu eiro izmaksu dividendēs no 2018. gada peļņas jeb 0,10 eiro par akciju.

„Olainfarm” jaunizveidotajai Biznesa attīstības nodaļai ir dots uzdevums sastādīt ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas stiprinās uzņēmuma konkurētspēju globālajā farmācijas tirgū, balstoties uz „Olainfarm” stiprajām pusēm un zināšanām. Grupas vadība šobrīd pārskata stratēģiskās iespējas turpmākai ieņēmumu diversificēšanai, ienesīguma palielināšanai un riska profila uzlabošanai. Šāda rīcība var novest pie darbības uzsākšanas jaunos segmentos esošās uzņēmumu grupas ietvaros vai uzņēmumu iegādes rezultātā.

2018. gadā Azerbaidžānā un Mongolijā tika noslēgtas Mātes uzņēmuma produktu reģistrācijas procedūras. Tāpat ir noslēgta divu uzņēmuma „NPK BIOTEST” ražotu medikamentu reģistrācija Baltkrievijā. Reģistrācijas process turpinās Turcijā, Zimbabvē un Zambijā.

Līdz 2018. gada beigām Mātes uzņēmums sadarbībā ar Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģijas kompetences centru noslēdza četrus ES līdzfinansētus pētniecības projektus: Zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījums; Dabisko vielu izpēte jaunas kosmētisko produktu līnijas izstrādei; Jaunas prettuberkulozes galīgās zāļu formas izstrāde; Jaunas Hinuklidīna racēmiskā atvasinājuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde.

Tāpat Mātes uzņēmums turpināja ES līdzfinansētā projekta „Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm”” īstenošanu, ko plānots pabeigt 2019. gada augustā. Galvenais šī projekta mērķis ir izstrādāt eksperimentālu produktu līniju ar pieejamo laboratorijas palīgaprīkojumu, radot jaunu galīgo zāļu formu tuberkulozes ārstēšanai, kā arī citus jaunus produktus.

Lai gan kopējais pārdošanas tirgu skaits pieaug un uzlabojas pārdošanas dažādība, kā viens no grupas galvenajiem izaicinājumiem joprojām paliek vēl lielākas pārdošanas ģeogrāfijas dažādības nodrošināšana un tirgu diversifikācija.

Viena no grupas prioritātēm 2019. gadā un turpmākajos gados ir vadošo produktu papildu klīnisko un pirmsklīnisko pētījumu veikšana ar mērķi ne tikai nodrošināt pašreizējo produktu esamību pašreizējos tirgos, bet arī lai nākotnē atvieglotu piekļuvi citiem tirgiem. Ņemot vērā, ka pētniecības programma ir diezgan apjomīga, tā saglabāsies kā viena no uzņēmuma prioritātēm turpmākos divus gadus. Mātes uzņēmums jau ir uzsācis ES līdzfinansētu 3 gadu projektu par zāļu pirmsklīniskiem un klīniskiem pētījumiem, kura kopējais finansējums ir 3,4 miljoni eiro.

 

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns

Mātes uzņēmums

 

 

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

 

 

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

 

           AKTĪVS

 

 

 

 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

 

 

 

 

Nemateriālie aktīvi

          36 619

          37 034

            1 977

            2 243

Pamatlīdzekļi

          43 697

          41 892

          37 380

          35 643

Ieguldījuma īpašumi

           3 492

           3 526

               289

               323

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

               983

           2 609

          46 967

          48 669

 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

         84 791

         85 061

          86 613

          86 878

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

 

 

 

 

Krājumi

          25 794

          24 161

          17 945

          17 551

Debitori

          34 637

          34 049

          32 040

          31 586

Nauda

           2 689

           3 158

            1 545

            1 989

 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

         63 120

         61 368

          51 530

          51 126

KOPĀ AKTĪVS

       147 911

       146 429

        138 143

        138 004

 

 

 

 

 

           PASĪVS

 

 

 

 

PAŠU KAPITĀLS

 

 

 

 

Akciju kapitāls

          19 719

          19 719

          19 719

          19 719

Akciju emisijas uzcenojums

           2 504

           2 504

            2 504

            2 504

Rezerves

              (224)

                (74)

                 40

                 40

Nesadalītā peļņa

          83 079

          75 675

          78 827

         73 268

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

       105 078

         97 824

       101 090

        95 531

KREDITORI

 

 

 

 

Ilgtermiņa kreditori

 

 

 

 

Aizņēmumi

            1 793

          15 878

            1 525

         14 805

Nākamo periodu ieņēmumi

            2 878

            2 347

            2 852

          2 309

 

Kopā ilgtermiņa kreditori

           4 671

         18 225

           4 377

        17 114

Īstermiņa kreditori

 

 

 

 

Aizņēmumi

          23 236

          14 013

          21 696

         13 247

Parādi piegādātājiem un citas saistības

          14 540

          15 892

          10 614

         11 714

Nākamo periodu ieņēmumi

               386

               475

               366

             398

 

Kopā īstermiņa kreditori

         38 162

         30 380

         32 676

        25 359

 

KOPĀ KREDITORI

         42 833

         48 605

         37 053

        42 473

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

       147 911

       146 429

       138 143

     138 004

 

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns

Mātes uzņēmums

 

2018

2017

2018

2017

 

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

Ieņēmumi

     124 256

     122 076

       93 018

       91 713

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

      (49 400)

      (47 231)

      (33 453)

      (30 441)

Bruto peļņa

       74 856

       74 845

       59 565

       61 272

Pārdošanas izmaksas

      (37 291)

      (38 125)

      (28 449)

      (29 329)

Administrācijas izmaksas

      (24 427)

      (23 653)

      (20 708)

      (20 170)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

         2 559

         2 697

         1 524

         2 342

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

        (1 726)

       (4 427)

        (1 278)

        (4 564)

Asociēto sabiedrību peļņas daļa

            106

            113

                 -

                 -

Dividendes no meitas un asociētiem uzņēmumiem

                 -

                 -

         1 004

         1 619

Finanšu ieņēmumi

              76

            236

            126

            299

Finanšu izmaksas

        (2 788)

       (2 299)

        (2 552)

        (1 930)

Peļņa pirms nodokļiem

       11 365

         9 387

         9 232

         9 539

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

    (630)

 (1 977)

          (346)

        (1 547)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

              (4)

         3 379

                 -

         1 278

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

       10 731

       10 789

         8 886

         9 270

Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

           (150)

           (114)

                 -

                 -

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

       10 581

       10 675

         8 886

         9 270

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

 

 

 

 

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

       10 581

       10 675

         8 886

         9 270

Nekontrolējošo līdzdalību

                -

                -

                -

                -

 

 

 

 

 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

           0.76

           0.77

           0.63

           0.66

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz teju  60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
mob. tālr.: (+371) 29178878
e-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi