Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2018.gada 20.novembrī, pieņemtie lēmumi
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-11-27 09:35:56
Versijas komentārs Veiktie labojumi - ziņa papildināta at 7.punktu - lēmums uzdot normatīvajos aktos noteikto Revīzijas Komitejas pienākumu pildīšanu Sabiedrības padomei.
Teksts

A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

 1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2017./2018. finanšu gada darbības rezultātiem;
   
 2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2017./2018. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2017./2018. finanšu gadu;
 3. Segt AS „SAF Tehnika” 2017./2018. finanšu gada zaudējumus 199 478  (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 738 484 (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu;

 4. Par sabiedrības revidentu 2018./2019. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2018./2019. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu;

 5. Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2018. gada 20. novembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu un Aivi Olšteinu;

 6. Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā -Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2018. gada 20. novembri, balsojot par visiem padomes kandidātiem kopā. 

 7. Uzdot normatīvajos aktos noteikto Revīzijas Komitejas pienākumu pildīšanu Sabiedrības padomei.

   

 

 

         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com

Pielikumi