Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 27. aprīlī lēmumu projekts.
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-16 09:36:12
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās

                                       akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 27.aprīlī

                                                        lēmumu projekts.

                                                                

Dienas kārtībā:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.

 Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu.

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu.

3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem

 Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  revīzijas komitejas ziņojumu  par 2017.gada darbības rezultātiem.

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar  ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada pārskata apstiprināšana

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada pārskatu .

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada peļņas sadale.

 Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Ar 2017. gada peļņu segt  iepriekšējo periodu zaudējumus.

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN).

1 Ieņēmumi 1021200
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas 525400
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem    495800
2. Ražošanas izmaksas, t.sk    872363
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi 320148
2.2. Nolietojums 80725
2.3. Darba alga ar nodokli. 74850
2.4.Komunālie pakalpojumi 396640
3. Bruto peļņa 148837
4. Pārdošanas izmaksas 25640
5. Admin. izmaksas    72800
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības 50397
7. Procentu maksājumi -
8.Peļņa pirms nodokļiem 50397

 

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2018.gadam.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2018.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību …...........EUR.

9. AS ”VEF Radiotehnika RRR”  Padomes vēlēšanas.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek ievēlēta Padome.

10. AS”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas 2018.gadam.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek ievēlēta revīzijas komiteja.

11. Citi jautājumi

 

Sapulces vadītājs                                

Sekretāre                                             

 

Pielikumi