Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Neauditētie AS "GE Money Bank" 20010. gada 12 mēnešu finanšu rezultāti
Emitents GE Money Bank, AS
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2011-02-25 16:42:25
Versijas komentārs
Teksts

 

Vadības ziņojums par Bankas darbību 2010. gadā
 
Cienījamie klienti, sadarbības partneri, akcionāri un kolēģi,
 
AS “GE Money Bank” (turpmāk tekstā “Banka”) 2010. gadā, neskatoties uz daudziem izaicinājumiem Latvijas makroekonomikā, īstenoja iepriekš izvirzītos biznesa mērķus un sasniedza plānotos rezultātus.
 
Banka veica visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu saviem klientiem drošību un stabilitāti. Tas panākts, nodrošinot Bankas augsto likviditātes un kapitāla pietiekamības bāzi. 2010. gadā Banka arī īstenoja atbildīgu bankas pakalpojumu sniegšanas politiku. Liela nozīme kā allaž ir bijusi arī GE Money Bank mātes uzņēmuma – vienas no pasaules lielākajām un finansiāli drošākajām kompānijām General Electric – pieredzei.
Drošības un stabilitātes uzturēšana
 
2010. gadā par vienu no stratēģiskajām prioritātēm tika izvirzīta stabilitātes garantēšana Bankas klientiem. Jūlijā Bankas pašu kapitāls tika palielināts par 10 miljoniem LVL. Ņemot vērā šo, kā arī Bankas piesaistīto noguldījumu apjomu, Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 31.12.2010 bija 13.83%, kas būtiski pārsniedz Finanšu kapitāla un tirgus komisijas - turpmāk tekstā “FKTK” – noteiktās prasības 8% apmērā, savukārt likviditātes rādītājs bija 96.13%, vairāk nekā trīs reizes pārsniedzot FKTK noteikto normu 30%.
 
Neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem saskārās Latvijas ekonomika 2010. gadā, par savas darbības galvenajiem mērķiem Banka izvirzīja drošības un stabilitātes garantēšanu saviem akcionāriem un klientiem. Lai to nodrošinātu, 2010. gadā Bankā tika būtiski uzlabota risku vadības sistēma un darbības atbilstība un kontrole, ieviesti vairāki jauni IT projekti, kā arī nodrošināti izmaksu optimizācijas plāni. Pateicoties izciliem parādu piedziņas, risku un pārdošanas komandu rezultātiem būtiski tika samazināti Bankas zaudējumi.
 
Arī 2010. gadā Banka turpināja orientēties uz uzkrājumu veidošanu. Kopumā 2010. gadā uzkrāti 9,118 miljoni LVL. Uzkrājumi veido 27% no kredītportfeļa. Tā rezultātā Banka 2010. gadu noslēdza ar 19,522 miljonu LVL neauditētajiem zaudējumiem. Uzņēmuma operacionālie zaudējumi pirms nodokļu nomaksas un uzkrājumiem bija 10,404 miljoni LVL.
Bankas kopējie aktīvi 2010. gadā sastādīja 208,845 miljonus LVL, kredītos izsniegti 104,409 miljoni LVL; bet noguldījumu apjoms sasniedza 181,578 miljonus LVL.
 
Meitas uzņēmumu darbība
 
Bankas koncernā darbību turpina AS „GE Money Atklātais pensiju fonds”, piedāvājot klientiem pensiju 3. līmeņa plānus “Rumba” un “Tvists”. Savukārt ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „GE Money Asset Management” pārvalda pensiju 2. līmeņa plānus “Džezs” un “Blūzs”, ka arī klientu ieguldījumus šādos trīs investīciju fondos - “GE Money Eastern Europe Balanced fund”, „GE Money European Bond fund” un „GE Money Eastern Europe Equity fund”.
 
Kopējie aktīvi „GE Money Asset Management” pārvaldīšanā pārskata periodā samazinājās par 11.07 % un uz pārskata perioda beigām bija 16 489 tūkstoši LVL. No tiem 12.05% bija ieguldījumu fondu, 84.8% - ieguldījumu plānu un 3.15% - privāto pensiju fondu portfeļu līdzekļi. Sabiedrības tirgus daļa pensiju 2.limeņa līdzekļu pārvaldē gada laikā samazinājusies no 2.3% līdz 1.69%. Kopējais ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības rezultāts pārskata periodā ir peļņa 161,8 tūkstoši lLVL(2009. gadā – peļņa 140,4 tūkstoši LVL).
Savukārt AS „GE Money Atklātais pensiju fonds” pamatdarbības ieņēmumi 2010. gadā sasniedza LVL 5 583. Pārskata periodā APF izdevumi ir pārsnieguši ienākumus un kopējais APF darbības rezultāts pārskata periodā bija negatīvs, zaudējumi sasniedza -7.1 tūkstoši LVL (2009. gadā – zaudējumi 8.1 tūkstoši LVL).
 
Darbība sabiedrības labā
 
Viens no Bankas un arī visas GE darbības stratēģijas galvenajiem virzieniem arī citās platformās visā pasaulē, ir korporatīvā sociālā atbildība un sabiedrības izglītošana finanšu jautājumos.
 
Banka arī 2010. gadā turpināja atbalstīt neatkarīgo bezpeļņas organizāciju, biedrību “Naudas plānošanas centrs”(turpmāk tekstā “NPC”), kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju izglītošana dažādos ar finansēm saistītos jautājumos. Šo organizāciju, reaģējot uz sabiedrības pieprasījumu un arī īstenojot atbildīga aizdevēja filozofiju, AS “GE Money” dibināja jau 2007. gadā.
 
2010. gadā Bankai sadarbojoties ar NPC pārstāvjiem atbalstīti vairāki projekti un sabiedrībai piedāvāti inovatīvi budžeta plānošanas rīki, sniegtas konsultācijas un organizēti semināri par naudas plānošanas un budžeta kontroles nozīmi, skolotāji iepazīstināti ar NPC izstrādāto elektronisko mācību palīglīdzekli skolām „Naudas mācība”.
 
Banka savus darbiniekus uzskata par savu lielāko vērtību. Tādēļ uzņēmumā ir veikts nozīmīgs darbs darbinieku labā: 2010. gadā 568 Bankas darbinieki uzlaboja savas iemaņas un prasmes, piedaloties dažādās mācību programmās, ko īstenoja GE Money Bank Mācību centrs; tika uzsāktas vairākas jaunas iekšējas iniciatīvas ar mērķi veicināt darbinieku karjeras izaugsmi; uzlabota iekšējās komunikācijas vide, ieviešot jaunus informēšanas kanālus un uzlabojot komunikācijas ritmu.
 
Finansiālā stabilitāte – pamats attīstībai un izaugsmei
 
Mēs sagaidām, ka arī 2011. gadā gan Bankas klienti, gan banku sektors vēl turpinās saskarties ar ekonomiskajiem izaicinājumiem, tādēļ arī turpmāk Bankas galvenais stratēģiskais virziens ir turpināt virzīt uzņēmumu caur pašreizējo ekonomisko ciklu, garantējot klientiem Bankas drošību un stabilitāti.
 
Tādēļ mūsu fokuss arī turpmāk būs nodrošināt augstu kapitāla pietiekamības, likviditātes un noguldījumu bāzi, kā arī efektīvas risku vadības un parādu atgūšanas sistēmas.
 
Kopš bilances datuma līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datuma nav bijuši notikumi, kas varētu atstāt būtisku ietekmi uz pārskata perioda rezultātiem.
 
Noslēdzot ziņojumu, pateicamies Bankas darbiniekiem par ieguldīto darbu bankas attīstībā, klientiem un sadarbības partneriem par uzticību un lojalitāti bankai!
 
Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī 2011. gadā.
 
 
Papildu informācija
 
Kristine Circene
Komunikācijas projektu vadītāja
GE Money Bank Latvia

Ph.: +371 67029019
Mob.: +371 26490696
E-mail:
kristine.circene@ge.com
 
Pielikumi
FS_31 12 2010_Lat_nasdaq_LVL.pdf (2604.99 kB)
FS_31 12 2010_Eng_nasdag_EUR.pdf (2404.65 kB)
FS_31 12 2010_Eng_nasdaq_LVL.pdf (2404.43 kB)
FS_31 12 2010_Lat_nasdag_EUR.pdf (2613.65 kB)