Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS “Amber Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-06-28 15:31:01
Versijas komentārs
Teksts

AS Amber Latvijas balzams, reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024. gada 19. jūlijā plkst. 10:00 Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, AS "Amber Latvijas balzams" telpās un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

1.    Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskata apstiprināšana.

2.    Peļņas izlietošana.

3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024. gada 11. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada 19. jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  amberlb.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: office.LB@amberbev.com, vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  amberlb.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/  un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 18. jūlijam (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

Akcionāram līdz gada 15. jūlija plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: office.LB@amberbev.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.

Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz gada 19. jūlija plkst. 8:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.

Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.

Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.

Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 19. jūlija no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 4. jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024.gada 12. jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024.gada 12. jūlijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 16. jūlijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi office.LB@amberbev.com vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā.

Sabiedrības auditēts 2023.gada pārskats ir publicēts Sabiedrības interneta vietnē  amberlb.lv,  Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, savukārt, lēmumu projekti, ietverot priekšlikumus peļņas sadalei, balsošanas veidlapu, pilnvarojuma veidlapu un pieteikšanās veidlapu ir pievienotas šī paziņojuma pielikumā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS Amber Latvijas balzams interneta vietnē: amberlb.lv sadaļā "Akcionāru sapulces" un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.

AS Amber Latvijas balzams valde

Pielikumā:

  • Lēmumu projekti;
  • Balsošanas veidlapa;
  • Pilnvarojuma veidlapa;
  • Pieteikšanās veidlapa.
Pielikumi
ALB_lemumuprojekti_LV_19072024.docx (35.14 kB)
ALB_balsosanas_veidlapa_LV_19072024.docx (38.14 kB)
ALB_pieteiksanas veidlapa_LV.docx (28.07 kB)
ALB_pilnvarojuma_veidlapa_LV.docx (18.50 kB)