Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze” Paziņojums par 2024. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMIEM
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-06-19 16:00:03
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

 1. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

 

 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumiem, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada pārskata apstiprināšana.

 

 • Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta - zvērinātu revidentu komercsabiedrības “Nexia Audit Advice” ziņojumus.
 • Apstiprināt “Latvijas Gāze” gada pārskatu par 2023. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto SFPS Grāmatvedības standartu prasībām (turpmāk – Gada pārskats).
 • Apstiprināt akciju sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu, kas ir Gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.
 • Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu, kas ir Gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

 

 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada zaudējumu segšanu.

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada zaudējumus 56 910 141 EUR apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

 

 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību – akciju sabiedrību “Nexia Audit Advice” par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada pārskata, kas tiks sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS Grāmatvedības standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2024. gada revīziju EUR 25 000 (bez PVN)  apmērā.

 

 1. Par atlīdzības noteikšanu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējam padomes loceklim.

 

Apstiprināt papildus atlīdzības noteikšanu 10 mēnešu atalgojuma apmērā bijušajam akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Savickim saistībā ar viņa neizvirzīšanu pārvēlēšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē un ņemot vērā viņa personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” attīstībā un ikdienas darbā.

 

 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

 

 • Izslēgt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas no akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.

 

 • Ņemot vērā saņemto rakstisko piekrišanu, apstiprināt akciju sabiedrību “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, par personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas.

 

 • Noteikt, ka šī lēmuma pirmais un otrais punkts ir spēkā, ja akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju atpirkšanas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nepārsniegs Akciju atpirkšanas likumā noteikto akciju bilances vērtību.

 

 • Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumam nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju konversiju, Statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli.

 

 • Konvertēt akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» 25 328 520 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit) uzrādītāja dematerializētās akcijas par dematerializētām akcijām.

 

 • Konvertēt akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» 14 571 480 (četrpadsmit miljoni pieci simti septiņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit)vārda dematerializētās akcijas par dematerializētām akcijām, nosakot, ka konvertētās vārda akcijas netiek iekļautas regulētajā tirgū.

 

 • Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).

 

 • Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.

 

 • Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas statūtu jaunā redakcijā reģistrēšanai komercreģistrā un Nasdaq CSD SE.

 

 • Šis lēmums ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts lēmums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un tai sekojošu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” visu akciju konversiju par reģistrētām akcijām.

 

Rīgā, 2024. gada 19. jūnijā

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

Valdes priekšsēdētājs                                                                             A. Kalvītis

 

 

Par AS “Latvijas Gāze” 

AS “Latvijas Gāze” ir dibināta 1991. gadā un ir vienanoBaltijas enerģētikas nozares līderiem, kas nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Mājsaimniecību segmentā AS “Latvijas Gāze” ir lielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā. Uzņēmuma akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga biržā kopš 1999. gada 15. februāra, apliecinot augstos standartus attiecībā uz caurspīdīgu pārvaldību, atbildību un rūpēm pret saviem klientiem, investoriem un sabiedrību kopumā.

Papildus informācija:

Sandra Joksta

investor.relations@lg.lv

tel. + 371 67 374 369

 

Pielikumi
AS_LATVIJAS_GAZE_19_06_2024_AKCIONARU_SAPULCES_LEMUMI_pdf.pdf (75.19 kB)