Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” nerevidētie finanšu rezultāti par 2023. gadu
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-03-01 16:00:55
Versijas komentārs
Teksts

2023.gads dabasgāzes tirgos raksturojams ar mazāku spriedzi un nenoteiktību salīdzinājumā ar 2022. gadu, radot labvēlīgākus apstākļus dabasgāzes patērētājiem (izdevīgākas cenas dabasgāzei). Tajā pašā laikā, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, dabasgāzes tirgotājiem ir bijis aktīvi jāstrādā, lai saviem klientiem nodrošinātu dabasgāzes piegāžu drošību un stabilitāti. Sākoties ziemai, Eiropas dabasgāzes krātuves (tai skaitā Latvijā) bija gandrīz pilnībā aizpildītas. Arī Sabiedrība Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk - IPGK) iesūknēja visu nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjomu, lai nodrošinātu nepārtrauktu gāzapgādi, t.sk. 2023./2024. gada apkures sezonā. Papildus tam, dabasgāzes cenas 2023. gada ceturtajā ceturksnī (lai gan nedaudz augstākas kā vasarā) bija ievērojami zemākas nekā tajā pašā periodā 2022. gadā. Neskatoties uz to, dabasgāzes patēriņš joprojām ir zems gan Latvijā, gan citviet Eiropā. Samazinājums galvenokārt ir saistāms ar zemo aktivitāti rūpniecības sektorā, pieprasījuma samazināšanos enerģētikas sektorā, siltiem laikapstākļiem un kopējo ekonomiskās aktivitātes samazināšanos eirozonā. Tāpat, Eiropas Savienības līmenī joprojām pastāv apņemšanās brīvprātīgi samazināt dabasgāzes patēriņu par 15% periodā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. martam atbilstoši Eiropas Savienības Padomes Regulai (ES) 2023/706 (ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2022/1369, kas paredzēja brīvprātīgu dabasgāzes patēriņa samazinājumu par 15% periodā no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. martam).

Sabiedrībai viens no lielākajiem izaicinājumiem 2023. gadā bija mājsaimniecību dabasgāzes tirgus atvēršana no 1. maija. Neskatoties uz konkurentu agresīvajām mārketinga kampaņām un cenu politiku, Sabiedrība ir veikusi apjomīgu darbu pie jaunu produktu izstrādes, pārdošanas aktivitāšu veikšanas, kā arī ir būtiski izmainījusi klientu apkalpošanas modeli, kas ir sniedzis acīmredzamus rezultātus – pēc mājsaimniecību dabasgāzes tirgus atvēršanas, Sabiedrība ir saglabājusi 86% mājsaimniecību klientu portfeļa, salīdzinot ar klientu skaitu uz 2023. gada sākumu.

2023.gadā Sabiedrība strādāja ar 56,9 miljonu EUR zaudējumiem, salīdzinājumā ar 40,8 miljonu EUR neto peļņu 2022. gadā. Minētais rezultāts ir skaidrojams ar to, ka, pirmkārt, Sabiedrība veica uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus valsts budžetā 30,5 miljonu EUR apmērā par aprēķinātajām dividendēm Sabiedrības akcionāriem. Otrkārt, Sabiedrība ir veikusi pārvērtēšanu dabasgāzei (krājumiem), kas tika iegādāta 2022. gada beigās par tā brīža tirgus situācijai atbilstošu cenu, tādejādi izpildot prasības, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 503 “Enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā” (turpmāk – Noteikumi). Atbilstoši Noteikumiem publiskajam tirgotājam (Sabiedrībai) tika uzlikts par pienākumu uzturēt krājumus IPGK 1 150 GWh apjomā saistīto lietotāju (mājsaimniecību) gāzapgādei laika periodā no 2022. gada 10. augusta līdz 2023. gada 30. aprīlim, katru mēnesi rezervēto atlikumu 1 150 GWh samazinot par iepriekšējā mēnesī faktiski piegādāto dabasgāzes apjomu mājsaimniecībām. Neskatoties uz saistīto lietotāju gāzapgādes vajadzībām nepieciešamā apjoma faktisko samazinājumu par 20% gan 2022., gan 2023. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo trīs gadu vidējo patēriņu, šo noteikumu rezultātā Sabiedrības bilancē uz 30.04.2023. bija 236 GWh dabasgāzes, kas bija rezervētas tikai mājsaimniecību gāzapgādei un nevarēja tikt pārdota tālāk citiem klientiem par tirgus līmenim atbilstošām cenām. Tāpat, Saeimā 2022. gada 14. jūlijā tika pieņemts likums “Grozījumi Enerģētikas likumā”, kas paredzēja ar 2023. gada 1. maiju izslēgt no Enerģētikas likuma Publiskā tirgotāja institūtu. Sabiedrībai, kā Publiskajam tirgotājam no 2023. gada 1. janvāra, kad tika apstiprināts tarifs, līdz 2023. gada 30. aprīlim bija pienākums pārdot dabasgāzi par regulētu tarifu. Atbilstoši tarifu noteikšanas metodikai, zaudējumi, kas rodas Publiskajam tirgotājam, tiek kompensēti cenu starpību ietverot nākamajā tarifa periodā. Nākamais tarifa periods neiestājās dēļ grozījumiem iepriekš norādītajā likumā, kā arī netika noteikta pāreja no regulētās nozares uz tirgus apstākļiem, kas kompensētu regulētā tirgū Sabiedrībai radītos zaudējumus. Attiecīgi Sabiedrībai, pēc laikā līdz 2023. gada 30. aprīlim spēkā esošajām tiesību normām, bija tiesības saņemt zaudējuma kompensāciju, bet tāda Sabiedrībai nav kompensēta. Patreizējā brīdī Sabiedrība turpina sarunas ar valsts iestādēm par minētā jautājuma iespējamo risinājumu.

Sabiedrības revidēto finanšu pārskatu par 2023. gadu plānots publicēt 2024. gada 19. aprīlī.

 

AS “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis

www.lg.lv

Pielikumi