Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2008-11-24 18:01:33
Versijas komentārs
Teksts

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 21.11.2008. pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka AS ''Rīgas kuģu būvētava'' obligātās informācijas atklāšanā nav ievērojusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, kā rezultātā savlaicīgi Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (turpmāk – OOICGS) citiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem nebija pieejama šāda AS ''Rīgas kuģu būvētava'' obligātā informācija:
- starpperiodu pārskats par 2007. gada deviņiem mēnešiem, kas atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajam OOICGS bija jāpublicē ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda beigām jeb ne vēlāk kā 30.11.2007.; 

- komentāri saistībā ar 2007. gada deviņu mēnešu finanšu rezultātiem, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59. panta pirmo daļu (saskaņā ar tobrīd spēkā esošo likuma redakciju) OOICGS bija jāpublicē nekavējoties;
 
- informācija par datumu, kurā tiek fiksēts akcionāru saraksts dividenžu piešķiršanai un izmaksai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāriem saskaņā ar 28.04.2007. akcionāru sapulces lēmumu, kas, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 2. punktu, 54. panta piekto daļu un 59. panta pirmo daļu (saskaņā ar tobrīd spēkā esošo likuma redakciju) OOICGS bija jāpublicē nekavējoties;

- informācija par līgumu ar Aizsardzības ministriju par patruļkuģu būvniecību, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59. panta pirmo daļu un 87. panta sesto un septīto daļu OOICGS bija jāpublicē nekavējoties;
- informācija par plāniem investēt 3–4 miljonus latu jaunu ražotņu izveidē, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59. panta pirmo daļu (saskaņā ar tobrīd spēkā esošo likuma redakciju) OOICGS bija jāpublicē nekavējoties,
- informācija par izmaiņām akciju sabiedrības valdē – jauniecelto valdes locekli Irīnu Rudzāti –, kas saskaņā Finanšu instrumentu tirgus likuma 59. panta pirmo daļu (saskaņā ar tobrīd spēkā esošo likuma redakciju) OOICGS bija jāpublicē nekavējoties.

AS ''Rīgas kuģu būvētava'' obligātās informācijas atklāšanā jāievēro ne tikai likumā noteiktie termiņi informācijas publicēšanai, bet arī Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.2 panta pirmajā daļā noteiktais par informācijas izplatīšanas kārtību, un kā emitentam, kura akcijas ir iekļautas regulētā tirgus organizētāja AS ''Rīgas Fondu birža'' Otrajā sarakstā, arī AS ''Rīgas Fondu birža'' izdotie noteikumi ''Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos'', tostarp arī 13.2.2. punktā noteiktais par informācijas atklāšanas kārtību. Nerīkojoties atbilstoši AS ''Rīgas Fondu birža'' noteikumu 13.2.2. punktā noteiktajai kārtībai, AS ''Rīgas kuģu būvētava'' neievēroja Finanšu instrumentu tirgus likuma 28. panta pirmo daļu.   
Par Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neizpildi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma AS "Rīgas kuģu būvētava'' izteikt brīdinājumu.

Pielikumā: Lēmuma rezultatīvā daļa.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties, kā arī pilnu lēmuma tekstu (apliecinātu lēmuma kopiju) var saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Rīgā, Kungu ielā 1.  

Pielikumi