Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par IPAS “Indexo” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-11-01 16:53:53
Versijas komentārs
Teksts

IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo ārkārtas akcionāru sapulci, kura norisināsies 2023. gada 23. novembrī  plkst. 10:00, klātienē Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Elizabetes ielā 55, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Sapulce).

Sapulces mērķis ir akcionāru iepazīstināšana ar paveikto jaunas bankas izveidē, tostarp bankas tirgus pieeju, tehnoloģiskajiem risinājumiem, mobilo aplikāciju, bankas pakalpojumu ieviešanas paredzamo grafiku un bankas attīstības finanšu modeli un nākotnes projekcijām, un lēmuma pieņemšana par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un jaunu akciju emisiju. Sabiedrības vadība ir pamatoti pārliecināta, ka pamatkapitāla palielināšana ir pēdējais būtiskais solis, kas ir nepieciešams, lai AS IDX1R (INDEXO Banka) varētu saņemt kredītiestādes licenci un uzsākt bankas  darbību.

 

Darba kārtība:

1. Papildu kapitāla piesaiste. Vispārīgie lēmumi saistībā ar sekundāro emisiju:

 1. Valdes pamatojums (ziņojums) par INDEXO Bankas izveides procesu, pamatkapitāla palielināšanu, akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu.
 2. Sabiedrības jauno emitēto akciju sekundārās emisijas veikšanas apstiprināšana, akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā) sistēmā un akciju iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū.
   

2. Korporatīvie lēmumi saistībā ar sekundāro emisiju:

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 2. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
 3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
 4. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
 5. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības sekundāro emisiju.
 6. Sabiedrības 2023. gada 30. marta akcionāru sapulces vispārīgo un korporatīvo lēmumu saistībā ar Sabiedrības akciju sekundāro emisiju (akcionāru sapulces protokola Nr.1-2023 darba kārtības 11.-17. jautājumi) atcelšana.

Sabiedrības akcionāriem līdz 2023. gada 8. novembra plkst. 18.00 ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā līdz 2023. gada 8. novembrim, nododot tos kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumiem, ja nav paredzēts pieņemt lēmumus,  Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi info@indexo.lv.

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz septiņas dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu.

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 795 407  (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņas akcijas).

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs.

Balsošana rakstveidā pirms Sapulces

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Balsošanai rakstveidā pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem.

Balsojums rakstveidā pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2023. gada 22. novembrim plkst. 18.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstveidā pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstveidā pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana Sapulcē

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2023. gada 14. novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2023. gada 23. novembrī kā arī balsot rakstveidā pirms Sapulces.

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstveidā pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.  Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā:

 1. akcionāriem līdz 2023. gada 16. novembrim plkst. 18.00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv vai  papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 2. akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā 2023. gada 23. novembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45 Sapulces norises vietā. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 3. Sapulces laikā notiks Sapulces video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Šāda sapulces straumēšana nav pielīdzināma attālinātās sapulces norisei un tai ir tikai informatīvs raksturs. Sapulces straumēšanas laikā akcionāri nevarēs ar elektroniskas saziņas līdzekļiem balsot par Sapulcē izskatāmiem jautājumiem. Akcionāri var balsot Sapulcē klātienē vai balsot rakstveidā pirms sapulces, iesniedzot  Sapulces balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā.

 

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
 

Pielikumā:

 1. Pilnvarojuma veidlapa.
 2. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē.
 3. Lēmumprojekti.
 4. Balsojuma veidlapa.
 5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi.
 6. Statūtu grozījumi.
 7. Statūtu jaunā redakcija.

   

Par INDEXO

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 120 tūkstošiem klientu un vairāk kā 800 miljoniem eiro pārvaldībā.  

INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.  

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.

         Kontaktinformācija:
         Ieva Bauma
         IPAS “Indexo”
         Valdes locekle, mārketinga vadītāja
         E-pasts: ieva.bauma@indexo.lv
         Telefona numurs: + 371 28 636 789

Pielikumi
01_pilnvarojuma-veidlapa.docx (22.76 kB)
02_pieteiksanas-veidlapa.docx (25.93 kB)
03_IPAS Indexo_Lemumu projekti_Ārkārtas akcionāru sapulce_LV.pdf (48.67 kB)
04_IPAS Indexo Balsojuma veidlapa.docx (36.75 kB)
05_IPAS Indexo Pamatkapitala palielinasanas noteikumi.pdf (159.94 kB)
06_IPAS Indexo Statutu grozijumi.pdf (103.92 kB)
07_IPAS Indexo Statutu jauna redakcija.pdf (108.73 kB)