Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” koncerna revidētie finanšu rezultāti par 2022. gadu
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-04-19 16:00:38
Versijas komentārs
Teksts

AS “Latvijas Gāze” koncerna 2022. gada neto peļņa ir 39 miljoni EUR, un apgrozījums 689,8 miljoni EUR, kas ir par 31% vairāk nekā 2021. gadā.

Latvijas Gāze koncerns ir aizvadījis izaicinājumiem pilnu 2022. finanšu gadu. Ģeopolitisko notikumu un normatīvo regulējumu izmaiņu iespaidā, 2022. gadā dabasgāzes tirgos Eiropā pieprasījums būtiski pārsniedza piedāvājumu, kas izraisīja strauju cenu pieaugumu un svārstības. Latvijas dabasgāzes apgāde, lai arī bez tieša tehniska savienojuma ar Rietumeiropu, ir pilnībā atkarīga no ekonomiskiem un politiskiem notikumiem ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā un pasaulē, jo dabasgāzes cena Latvijā ir piesaistīta Rietumeiropas dabasgāzes biržu indeksiem. Neskatoties uz to, AS “Latvijas Gāze” (Sabiedrība) turpināja veiksmīgu darbību, nodrošinot nepārtrauktu gāzapgādi saviem klientiem, tajā skaitā pildot Enerģētikas likumā noteikto Publiskā tirgotāja pienākumu pret saistītajiem lietotājiem.

Ņemot vērā, ka salīdzinot ar 2021. gadu Latvijā patērētās dabasgāzes apmērs 2022. gadā samazinājās par vairāk nekā 30%, būtiski samazinājās sadales tīklā pārvadītais dabasgāzes apjoms. Tas ietekmēja Sabiedrības meitas uzņēmuma AS “Gaso” finanšu rezultātus – 2022. gadu AS “Gaso” pabeidza ar 1,8 miljonu EUR zaudējumiem, salīdzinājumā ar 11,5 miljonu EUR peļņu 2021. gadā.

2022.gadā Sabiedrība klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 6 993 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2021. gadu pārdošanas apjoms ir samazinājies par 53%. Pārdošanas apjomu samazinājums saistīts ar to, ka daļa tirgus dalībnieku izvēlējās neiegādāties Krievijas izcelsmes gāzi jau pirms 2023. gada 1. janvāra, kā arī klienti ir pārskatījuši dabasgāzes izmantošanas jaudas augsto dabasgāzes cenu dēļ, tajā skaitā ir izvēlējušies pāriet uz alternatīviem energoresursiem.

2022.gadā Sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu par Sabiedrības reorganizācijas procesa vai pamatkapitāla samazināšanas uzsākšanu. Sabiedrības valde uzsāka un turpināja darbu pie vairāku AS “Gaso” pārvaldības scenāriju izvērtēšanas. Rezultātā ir pieņemts lēmums par AS “Gaso” pārdošanu, ko plānots īstenot 2023. gada ietvaros. 2022. gada konsolidētajā un Sabiedrības pārskatā ieguldījums meitas sabiedrībā un attiecīgi meitas sabiedrības aktīvi un saistības uzrādītas kā pārdošanai turēto ieguldījumu aktīvi un saistības. Pārtraucamā dabasgāzes sadales pakalpojumu segmenta darbība peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīta atsevišķi no tirdzniecības segmenta turpināmās darbības. Lai atspoguļotu pārdošanai turēto ieguldījumu patiesajā vērtībā, Sabiedrības un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļauts vērtības samazinājums 72 miljonu EUR apmērā.

Revidētais gada pārskats tiek publicēts iXBRL formātā saskaņā ar Eiropas vienotā elektroniskā formāta (ESEF) ziņošanas prasībām. Saskaņā ar ESEF prasībām finanšu pārskatu konsolidētie dati ir marķēti ar XBRL tagiem. ESEF finanšu pārskati ir pieejami ZIP failā. Finanšu pārskati tiek publicēti arī PDF formātā, kas pievienots publikācijai.

AS “Latvijas Gāze” koncerna nerevidētos konsolidētos starpperiodu saīsinātos finanšu pārskatus par 2023. gada 3 mēnešiem plānots publicēt 2023. gada 25. maijā.

 

AS “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis

www.lg.lv

Pielikumi
097900BGMO0000055872-2022-12-31-lv(MOD).zip (4224.43 kB)
IFRS Latvijas Gāze 2022. GADA PĀRSKATS.pdf (4072.62 kB)
KPZ_2022_LV.pdf (735.43 kB)
ATALGOJUMA ZIŅOJUMS 2022.pdf (378.22 kB)
REVIDENTU_ZIŅOJUMS_LGZ_FP_KFP_2022_IFRS_EU.pdf (164.46 kB)