Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par IPAS “Indexo” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-02-28 19:03:30
Versijas komentārs
Teksts

IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo kārtējo akcionāru sapulci, kura norisināsies 2023. gada 30. martā plkst. 10.00, klātienē Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Elizabetes ielā 55, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Sapulce). Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem Sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz Sapulci.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības darbības jautājumi:
  1. Valdes un padomes ziņojumi.
  2. Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.
  3. Valdes prezentācijas par 2023. gada darbības plānu, budžetu, papildu kapitāla piesaisti.
  4. Revidenta ievēlēšana 2023. gadam.
  5. Atlīdzības noteikšana revidentam.
 2. Sabiedrības personāla opciju jautājumi:
  1. Valdes ziņojums par personāla opcijām un pamatojums (atzinums) par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu nepieciešamību.
  2. Grozījumu veikšana 2022. gada 30. maijā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).
  3. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).
  4. Sabiedrības Personāla opciju programmas 2022 II. posma personāla opciju izlaišanas apstiprināšana.
  5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu apstiprināšana.
 3. Papildus kapitāla piesaiste. Vispārīgi lēmumi saistībā ar sekundārās emisijas veikšanu:
       11. Sabiedrības jauno emitēto akciju sekundārās emisijas veikšanas apstiprināšana un akciju iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū.
       12. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības sekundāro emisiju.
 4. Korporatīvie lēmumi saistībā ar sekundāro emisiju:
       13. Valdes pamatojums (atzinums) par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas  akcijas pārdošanas cenu.
       14. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
       15. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
       16. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
       17. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
 5. Lēmumi saistībā ar pārvaldes institūcijām:
      18. Sabiedrības esošo padomes locekļu atsaukšana no amata un padomes vēlēšanas.
      19. Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

Sabiedrības akcionāriem līdz 2023. gada 7. marta plkst. 18.00 ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā līdz 2023. gada 7. martam, nododot tos kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumiem, ja nav paredzēts pieņemt lēmumus,  Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi info@indexo.lv.

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz septiņas dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu.

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 568 511 (trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit).

Akcionāri var bez maksas iepazīties ar Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem vai paskaidrojumiem par tiem darba kārtības jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumu, no 2023. gada 16. marta Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Balsošana rakstveidā pirms Sapulces

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Balsošanai rakstveidā pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem.

Sabiedrības akcionāri var balsot rakstveidā pirms Sapulces sākot ar 2023. gada 17. martu plkst. 9.00. Balsojums rakstveidā pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2023. gada 29. martam plkst. 18.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstveidā pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstveidā pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana Sapulcē

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2023. gada 22. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2023. gada 30. martā, kā arī balsot rakstveidā pirms Sapulces.

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstveidā pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.  Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā:

 1. akcionāriem līdz 2023. gada 23. marta plkst. 18.00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv vai  papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja akcionārs (pilnvarnieks) Sapulcē vēlas piedalīties attālināti, tad pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā ar kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra (pilnvarnieka) identifikācijai.
 2. akcionāri (pilnvarnieki), kuri būs pieteikušies dalībai Sapulcē attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2023. gada 30. marta plkst. 9.00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti Sapulcei.
 3. akcionāriem (pilnvarniekiem), kuri būs pieteikušies Sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas Sapulces reģistrācijai Sapulces dienā ne vēlāk kā plkst. 9.15 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru (pilnvarnieku) video identifikāciju.
 4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.
 5. akcionāru (pilnvarnieku), kuri būs pieteikušies dalībai Sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks Sapulces dienā 2023. gada 30. martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45 Sapulces norises vietā. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Pielikumā:

 1. Sabiedrības 2022. gada pārskats.
 2. Korporatīvās pārvaldības pārskats 2022.
 3. Statūtu grozījumi.
 4. Statūtu jaunā redakcija.
 5. Pilnvarojuma veidlapa.
 6. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē.

 

Par INDEXO

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 100 tūkstošiem klientu un vairāk kā 600 miljoniem eiro pārvaldībā.   

INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.  

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv. 

 

Kontaktinformācija: 
Ieva Margeviča   
IPAS “Indexo”   
Valdes locekle, mārketinga vadītāja 
E-pasts: ieva.margevica@indexo.lv    
Telefons: + 371 28 636 789

Pielikumi
01_ipas-indexo-gada-parskats-2022-ar-ziņojumu.edoc.zip (1144.34 kB)
02_ipas-indexo-korporativas-parvaldes-zinojums-2022.pdf (429.10 kB)
03_ipas-indexo_statutu-grozijumi.pdf (55.53 kB)
04_ipas-indexo_statutu-jauna-redakcija.pdf (78.72 kB)
05_pilnvarojuma-veidlapa.docx (17.46 kB)
06_pieteiksanas-veidlapa.docx (19.26 kB)