Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2022. gada pirmā pusgada rezultāti
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-08-31 09:57:58
Versijas komentārs
Teksts

Šodien, 31. augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022. gada pirmo sešu mēnešu periodu.

Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, neskaidrības par energoresursu piegādēm Eiropā rada būtisku energoresursu un elektroenerģijas tirgus cenu pieaugumu. Tās visā Eiropā palielinājās vairākkārt, salīdzinot ar 2021. gada 1. pusgadu.  

Lai mazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem un veicinātu klimatneitrālu nākotni, Latvenergo koncerns veic nozīmīgu atjaunīgās enerģijas projektu attīstību: 22. jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus Latvijā.

Latvenergo koncernā pārskata periodā saražotas 2 253 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas un 1 092 GWh siltumenerģijas. Daugavas hidroelektrostaciju (HES) izstrāde palielināta par 5 %. Atjaunīgās enerģijas īpatsvars sasniedzis rekordaugstu līmeni – 88 % no visas saražotās elektroenerģijas.

Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 8 % palielināts Latvenergo koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot 790 tūkstošus Baltijas valstīs. Par 80 tūkstošiem palielināts klientu skaits Igaunijā un Lietuvā. Par 20 % ir audzis klientu skaits dabasgāzes tirdzniecības segmentā, tam pārsniedzot 20 tūkstošus klientu. Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti palielināja EBITDA par 56 % līdz 226,5 milj. EUR, un ieņēmumus par 66 % līdz 744,6 milj. EUR.

2022. gada pirmajos sešos mēnešos Eiropā saglabājās rekordaugstas energoresursu un attiecīgi arī elektroenerģijas cenas. Pieaugums ir visās Eiropas valstīs – Baltijā elektroenerģijas cena bija aptuveni  3 reizes augstāka nekā attiecīgajā periodā pērn, Francijā gandrīz 4, Vācijā – vairāk nekā 3, bet Dānijā tā bija aptuveni 3 reizes augstāka. Dabasgāzes vidējā cena 2022. gada 1. pusgadā sasniedza 100 EUR/MWh, kas ir gandrīz piecas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt emisiju kvotu cena sasniedza 84 EUR/t, kas ir teju divas reizes augstāka, salīdzinot ar 2021. gada 1. pusgadu. Lai arī situācija gāzes tirgū visā Eiropā ir saspringta, AS "Latvenergo" jau savlaicīgi ir veikusi gāzes iepirkumu un pastāvīgi turpina arī papildināt gāzes krājumus, nodrošinot arī valsts rezervēm nepieciešamo dabasgāzes apjomu. 

2022. gada 1. pusgadā Latvenergo koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā, savukārt kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms veido 27 % no visa Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Daugavas HES pārskata periodā ir saražotas 1 969 GWh elektrības, kas ir par 5 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā kā AS "Latvenergo" TEC darbību noteica augstā dabasgāzes un CO2 kvotu cena, saražojot tajās par 71 % mazāk elektroenerģijas nekā pirms gada jeb 269 GWh, rekordaugstā līmenī ir koncerna atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars – 88 %. Kopumā Latvenergo koncernā ir saražotas 2 253 GWh elektroenerģijas. Savukārt siltāku laikapstākļu rezultātā saražotās siltumenerģijas apjoms ir par 13 % mazāks, sasniedzot 1 092 GWh.

Pārskata periodā ievērojami pieaudzis gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes klientu skaits attiecīgi par 8 % un 20 %. Tādējādi koncerna elektroenerģijas klientu portfeli veido jau aptuveni 790 000 klientu, no kuriem vairāk nekā 140 000 ir ārpus Latvijas, savukārt dabasgāzes klientu skaits pārsniedz 20 tūkstošus. Par 80 tūkstošiem palielināts klientu skaits kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, ko galvenokārt nosaka būtisks klientu pieaugums mājsaimniecību tirgū. 2022. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 2 643 GWh, no kura trešdaļa jeb 933 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Pārdotās dabasgāzes apjoms ir 518 GWh.

Augsti rezultāti ir jaunajos stratēģiskajos biznesa virzienos – saules paneļu tirdzniecībā un elektromobilitātes pakalpojumos.

Noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 9 reizes, pārsniedzot 3 400. Kopējā Latvenergo koncerna klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniedz 17 MW, līdz ar to esam viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Paplašinot un diversificējot ražošanas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, notiek jaunu saules parku projektu attīstība. Projekta vai celtniecības stadijā šobrīd ir 11 jauni saules parku izveides projekti Baltijā ar kopējo jaudu 186 MW.

Strauji audzis Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls, sasniedzot 130 pieslēgvietu. Pārskata periodā veiktas 9 100 uzlādes 160 MWh apmērā.

Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti, kas daļēji ierobežoja negatīvo ietekmi izmaksu pieaugumam līdz ar būtisko energoresursu cenu kāpumu tirgū palielinājuši Latvenergo koncerna EBITDA par 56 % līdz 226,5 milj. EUR, un ieņēmumus par 66 % līdz 744,6 milj. EUR.

Koncerna peļņa 2022. gada pirmajos sešos mēnešos ir 141,9 milj. EUR. Pēc pārskata perioda beigām 2022. gada 7. jūlijā notika AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulce, kurā nolemts izmaksāt dividendēs 70,2 milj. EUR no AS "Latvenergo" 2021. gada peļņas.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2022. gada pirmajā pusgadā ir praktiski līdzvērtīgs attiecīgajam periodam pērn un sasniedz 56,2 milj. EUR, lielāko daļu jeb 70 % ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais jau ieguldīto investīciju apjoms sasniedz 197,3 milj. EUR. 

Pēc pārskata perioda beigām, 22. jūlijā, Rīgā atklāta Baltijas valstīs jaudīgākā Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacija ar 11 pieslēgvietām, no kurām 4 ir īpaši ātrās – ar uzlādes jaudu līdz 150 kW.

AS "Latvenergo" darbība notiek saskaņā ar Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai.

Latvenergo koncerna 2022. gada nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu tiks publicēti 30. novembrī.

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Darbības rādītāji

    6 mēn. 2022 6 mēn. 2021
Pārdotā elektroenerģija GWh   3 918 4 935
Mazumtirdzniecība* GWh   2 643 3 384
Vairumtirdzniecība** GWh   1 276 1 551
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   518 506
Elektroenerģijas izstrāde GWh   2 253 2 827
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 092 1 259
Darbinieku skaits uz pārskata perioda beigām     3 201 3 303
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

milj. EUR

    6 mēn. 2022 6 mēn. 2021
Ieņēmumi**   744,6 448,1
EBITDA**   226,5 145,1
Pārskata perioda peļņa   141,9 57,1
Aktīvi   3 947,4 3 299,7
Pašu kapitāls   2 552,6 2 068,6
Neto aizņēmumi**   829,0 587,2
Koriģēts FFO   217,2 159,4
Kapitālieguldījumi   56,2 58,1

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā sadaļā "Formulas".

** Veikts pārrēķins līdz 2020. gada 10. jūnijam, finanšu rādītājos un finanšu koeficientos izkļaujot pārtraucamo darbību (pārvades sistēmas aktīvi). Plašāku informāciju skatīt 2020. gada pārskatā.

 

Finanšu koeficienti*

    6 mēn. 2022 6 mēn. 2021
Pašu kapitāla atdeve (ROE)   6,8 % 4,3 %
Koriģēts FFO / neto aizņēmumi   39,2 % 45,8 %
Neto aizņēmumi / EBITDA   2,5 2,3
EBITDA rentabilitāte   21 % 32 %
Aktīvu atdeve (ROA)   4,3 % 2,6 %
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls   32 % 28 %

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā sadaļā "Formulas".

  

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021
     
Ieņēmumi 744 582 448 052
Pārējie ieņēmumi 14 694 13 600
Izejvielas un materiāli (442 093) (237 486)
Personāla izmaksas (60 105) (56 915)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (30 575) (22 130)
EBITDA 226 503 145 121
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (80 973) (83 448)
Saimnieciskās darbības peļņa 145 530 61 673
Finanšu ieņēmumi 759 1 403
Finanšu izmaksas (4 426) (4 695)
Peļņa pirms nodokļa 141 863 58 381
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 42 (1 268)
Pārskata perioda peļņa 141 905 57 113
     
Peļņa attiecināma uz:    
  – mātessabiedrības akcionāru 142 042 56 012
  – nekontrolējošo līdzdalību (137) 1 101

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

EUR'000                                                                                                                                                         

    30/06/2022 31/12/2021
       
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi     51 660 53 557
Pamatlīdzekļi     3 029 682 2 826 654
Tiesības lietot aktīvus     7 714 8 312
Ieguldījuma īpašumi     3 142 3 316
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 40
Citi ilgtermiņa debitori     4 175 2 544
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs     147 79
Atvasinātie finanšu instrumenti     5 755
Ilgtermiņa aktīvi kopā     3 102 315 2 894 502
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     482 284 192 132
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi     37 940 24 266
Parādi no līgumiem ar klientiem     135 405 181 136
Citi īstermiņa debitori     43 585 59 740
Nākamo periodu izmaksas     3 326 1 235
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     75 65
Atvasinātie finanšu instrumenti     80 795 25 735
Nauda un naudas ekvivalenti     61 633 97 079
Apgrozāmie līdzekļi kopā     845 043 581 388
AKTĪVU KOPSUMMA     3 947 358 3 475 890
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 368 790 368
Rezerves     1 456 310 1 175 355
Nesadalītā peļņa     299 771 151 430
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 546 449 2 117 153
Nekontrolējošā līdzdalība     6 158 6 295
Pašu kapitāls kopā     2 552 607 2 123 448
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     696 286 614 075
Nomas saistības     6 030 6 540
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     348 2 955
Uzkrājumi     16 051 15 421
Atvasinātie finanšu instrumenti     2 091 2 332
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     134 486 137 019
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     133 647 146 115
Pārējie ilgtermiņa kreditori     5 490
Ilgtermiņa kreditori kopā     994 429 924 457
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     194 382 180 954
Nomas saistības     1 813 1 888
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     163 330 189 018
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     15 266 15 031
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 902 24 906
Atvasinātie finanšu instrumenti     629 16 188
Īstermiņa kreditori kopā     400 322 427 985
Kreditori kopā     1 394 751 1 352 442
PASĪVU KOPSUMMA     3 947 358 3 475 890

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

   

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi
01_Latvenergo_Interim_2022_1H_LAT.pdf (1393.94 kB)
02_Latvenergo_Interim_2022_1H_prezentacija_LAT.pdf (436.91 kB)