Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2022. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-08-25 16:11:12
Versijas komentārs
Teksts

2022. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 742,4 tūkst. eiro, kas ir par 12,2% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 106,9 tūkst. eiro – par 16,7% jeb 15,3 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.06.2022.

EUR

30.06.2021.

EUR

Neto apgrozījums

742 392

661 608

a) no lauksaimnieciskās darbības

742 392

661 608

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

45 084

21 248

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

28 838

23 181

Materiālu izmaksas:

(377 799)

(312 032)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(323 455)

(260 247)

b) pārējās ārējās izmaksas

(54 344)

(51 785)

Personāla izmaksas:

(269 321)

(237 389)

a) atlīdzība par darbu

(209 790)

(185 691)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(49 067)

(41 414)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(10 464)

(10 284)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(23 289)

(29 313)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(23 288)

(29 285)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

 

(1)

 

(28)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(38 960)

(35 631)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

106 945

91 672

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(134)

(3)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

106 811

91 669

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

106 811

91 669

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,253

0,217

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2022_gada_6_menesu_parskats.pdf (626.35 kB)
Siguldas_CMAS_2022_gada_6_menesu_parskats.xhtml (4644.51 kB)