Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības ” KURZEMES ATSLĒGA 1’’ kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu..
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-27 15:35:09
Versijas komentārs
Teksts

2Likvidējamās akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” (reģ.Nr.40003044007, juridiskā adrese - Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā) likvidators sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2022.gada 27.jūnijā.Sapulce sabiedrības biroja telpās (Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā ) sāksies plkst.9:00

Akcionāru reģistrācija sapulces dienā sāksies plkst.8:30.

Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits – 918 144, t.sk.:

  1. publiskās emisijas uzrādītāja akcijas -656 356
  2. slēgtās emisijas vārda akcijas – 261 788.

Sapulcē var piedalīties akcionāri, kuriem sabiedrības akcijas piederēja uz ieraksta datumu, t.i. 2022.gada 15.jūnija dienas beigām.

Reģistrējoties akcionāram vai viņa pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarota persona, par to līdz sapulces sākumam jāiesniedz rakstiska pilnvara (veidlapa pieejama interneta mājas lapās www.oricgs.lv un www.nasdaqbaltic.com). Pilnvara nav vajadzīga personām, kuras akcionāru pārstāv uz likuma pamata.

Darba kārtība:

1.Par likvidatora un zvērināta revidenta ziņojumiem un 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

2.Par 2021.gada zaudējumu segšanu.

 3.Par zvērināta revidenta vēlēšanām likvidācijas pārskata auditam.

4.Par zvērināta revidenta atalgojuma noteikšanu.

5.Par likvidācijas pārskatu.

6.Par sabiedrības mantas sadales plānu.

 

 Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina.

Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: info@ka1.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Kalvenes iela 27,Aizpute, Aizputes novads, LV3456. Balsošanai jāizmanto publicētā balsošanas veidlapa. (veidlapa tiks publicēta reizē ar lēmumu projektiem). Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2022. gada 22.jūnija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu. Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Informācija par akcionāru sapulci un lēmumu projektiem  būs pieejama akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ mājas lapā  https://ka1.lv ,Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

 Likvidators P.Frīdenbergs

Pielikumi
Pilnvara.docx (13.46 kB)