Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Augstsprieguma tīkls" akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Augstsprieguma tīkls, AS (64883LC3F12690GATG87)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-20 12:46:20
Versijas komentārs
Teksts

Akcionāru sapulces 2022.gada 29.aprīļa darba kārtība un pieņemtie lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.14:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskatu

Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada peļņas izlietošanu

1.    Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2021. gadu 29 143 118 euro (divdesmit deviņi miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 25 702 577 euro (divdesmit pieci miljoni septiņi simti divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai, nepieciešamo investīciju veikšanai, tajā skaitā Sinhronizācijas projekta ar Kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.

2.    Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2021.gada darba plāna un mērķu izpildi un nosūtīt nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai

1.  Palielināt AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2021.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentam SIA "PricewaterhouseCoopers" pienākošos atlīdzību par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīziju par 18 000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro), nosakot kopējo AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskata revidenta, SIA ''PricewaterhouseCoopers'', reģistrācijas Nr.40003142793, atlīdzību līdz 51 500 EUR  (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro), bez PVN.

2. Ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers", reģistrācijas Nr.40003142793, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 58 400 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti eiro), bez PVN.

5.

Citi jautājumi

-           

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 365 895 957 akcijām).

 

Par AS "Augstsprieguma tīkls"

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.

Papildus informācija:

Elīna Grīvāne

Komunikācijas vadītāja

Tālr. +371 27060306

E-pasts: elina.grivane@ast.lv

Pielikumi