Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix auditētie konsolidētie un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati par 2021.gadu
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-04-29 21:45:10
Versijas komentārs
Teksts

HansaMatrix konsolidētie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 2021. finanšu gadā bija 21,96 miljoni EUR, kas ir par 2,77% mazāk nekā iepriekšējā 2020. finanšu gadā. 2021.gadā būtiski uzlabota operatīvās darbības naudas plūsmas EBITDA rentabilitāte, sasniedzot EBITDA 3,732 miljoni EUR apmērā, kas ir 23% pieaugums, salīdzinot ar 2020.gadu; uzrādīti neto zaudējumi 1,952 miljoni EUR, salīdzinājumā ar 2020.gada neto zaudējumiem 0,847 miljoni EUR apmērā. Uzņēmuma normalizētā peļņa 2021. gadā sastādīja 0,928 milj. EUR un bija par 107% lielāka par attiecīgo 2020.gada rādītāju 0,449 milj. EUR apmērā.

Rīga, 2022-04-29 20:42 CEST -- 2021.gada pārskata periodu HansaMatrix koncerns noslēdza ar konsolidētajiem ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem (turpmāk tekstā – apgrozījums, ieņēmumi) 21,96 miljoni EUR, kas ir par 2,77% mazāk, salīdzinot ar 22,59 miljoniem EUR 2020.gadā. Pārskata periodā sasniegts: operatīvās darbības naudas plūsmas EBITDA rezultāts 3,732 miljoni EUR pret 3,034 miljoniem 2020. gadā; kā arī uzrādīti neto zaudējumi 1,952 miljoni EUR pret 0,847 miljoniem EUR zaudējumiem 2020. gadā.

Labākai starpperioda rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns aprēķina normalizēto peļņu, kas 2021. gadā sastādīja 0.928 milj. EUR un bija par 107% lielāka par attiecīgo 2020.gada rādītāju 0.449 milj. EUR apmērā.

2021. gada pārskata periodu HansaMatrix Mātes sabiedrība noslēdza ar neto apgrozījumu 21,36 milj. EUR, kas ir par 0,13% mazāk, salīdzinot ar 21,39 milj. EUR iepriekšējā periodā. Pārskata periodā EBITDA sasniedza 1,877 milj. EUR, būtiksi palielinoties, par 60,15% salīdzinājumā ar 1,172 milj. EUR 2020. gadā; neto peļņa bija negatīva un sastādīja 1,453 milj. EUR salīdzinājumā ar 2020. gada neto zaudējumiem 0,656 milj. EUR apmērā.

Koncerna ieņēmumu samazinājums ir skaidrojams ar globālo elektronisko komponenšu deficītu. 2021.gada 1.pusgadā Koncerns ļoti veiksmīgi pārvaldīja globālā komponenšu deficīta un piegādes ķēžu riskus un sasniedza ļoti labus rezultātus, savukārt 2021. gada otrajā pusē pusvadītāju pieejamība būtiski ietekmēja Koncerna finanšu rezultātus, tomēr Koncerna EBITDA pieaugums 2021.gadā vērtējams kā labs sniegums un ir skaidrojams ar salīdzinoši lielāku augstas pievienotās vērtības produktu proporciju un pieaugošo pieprasījumu datu tīklu un industriālajā sektorā.

Koncerna tīro peļņu 2021. gadā negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp SIA Zinātnes parks ieguldījumu patiesās vērtības izmaiņas, zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos, EIB garantijas un EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi.

2021. gada būtiskie zaudējumi skaidrojami galvenokārt ar Koncerna veikto atgūstamās vērtības izrvērtēšanu ieguldījumiem SIA Zinātnes parks 1,358 milj.EUR apmērā būtiski pieaugušo jaunu industriālo objektu būvniecības izmaksu dēļ 2021.  gadā, ar zaudējumiem no asociētā uzņēmuma SIA Lightspace technologies, kas atzīti Koncerna 2021. gada apvienoto ienākumu pārskatā 0.837 milj. EUR apmērā un papildus ar Koncerna veikto patiesās vērtības pārvērtēšanu konvertējamajiem garantijas vērtspapīriem, kas izsniegti saistībā ar Eiropas Investīcijas bankas (EIB) finansējuma līgumu HansaMatrix vidējās svērtās akciju tirgus cenas krituma dēļ, samazinot konvertējamo garantijas vērtspapīru bilances vērtību. Kopumā 2021. gadā iepriekš minētā vērtspapīra patiesā vērtība pieauga par 0,228 milj. EUR, attiecīgi samazinot Koncerna tīro peļņu.

HansaMatrix asociētā uzņēmuma SIA Lightpace Technologies konsolidētie, neauditētie ieņēmumi 2021. gadā sasniedza 0,70 milj. EUR (2020. gadā – 0,52 milj. EUR), un pārskata gads tika pabeigts ar neto zaudējumiem 1,64 milj. EUR apmērā, salīdzinājumā ar 2020. gada neto zaudējumu rezultātu 1,24 milj. EUR apmērā. 2021. gada 31. decembrī Lightspace Technologies kopējie aktīvi bija 11,6 milj. EUR salīdzinājumā ar 10,8 milj. EUR iepriekšējā gada beigās.

SIA Lightspace Technologies segs pārskata perioda un iepriekšējo periodu zaudējumus piesaistot jaunus ieguldījumus produktu izstrādei un peļņas nākotnē nodrošināšanai.

2021. gada 12 mēnešos Koncerns veicis investīcijas 1,121 miljonu EUR apmērā ražošanas kapacitātes palielināšanai, pētniecības pamatlīdzekļos, testa sistēmu un jaunu produktu izstrādē.

Detalizēts skaidrojums auditēto 2021.gada Koncerna finanšu rezultātu atšķirībām no iepriekš ziņotajiem operatīvajiem 2021.gada finanšu rezultātiem atrodams ziņai pievienotajā HansaMatrix auditētā konsolidētā un mātes sabiedrības gada pārskata par 2021. finanšu gadu (turpmāk – Finanšu pārskats) citas informācijas sadaļā 123.lappusē.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā Finanšu pārskata 127.lappusē.

Pielikumā:

  • HansaMatrix auditētais konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats par 2021.finanšu gadu (iXBRL un PDF).
  • Audita slēdziens.
  • Valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2021.finanšu gadu.
  • Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. finanšu gadu.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
HMX_CGR_2021_LV_2022-04-28.pdf (267.81 kB)
hansamatrix-2021-12-31-lv.zip (9226.09 kB)
HM_Atalgojuma zinojums_2021_LV_2022-04-28.pdf (351.91 kB)
2022-04-29 HM_annual_report_2021_LVL.pdf (3480.67 kB)