Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-03-25 15:04:37
Versijas komentārs
Teksts

Paziņojums par akciju sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VEF”, reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022. gada 25. aprīlī, plkst. 15.00 Brīvības gatve 214, Rīgā, akciju sabiedrības „VEF” telpās un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021. gada pārskata apstiprināšana.
2. Peļņas izlietošana.
3. Revidenta ievēlēšana 2022. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2022. gada 13. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2022. gada 25. aprīlī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Aicinām akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot ar 2022. gada 11. aprīli, sūtot uz e-pastu: kampane@apollo.vef.lv) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:
- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: kampane@apollo.vef.lv; vai
- parakstītu papīra formā nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2022. gada 24. aprīlim.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce klātienē notiks, ņemot vērā Latvijas Republikas valdības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu, sākot no 2022. gada 11. aprīli, sūtot uz e-pastu: kampane@apollo.vef.lv,) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:
• parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: kampane@apollo.vef.lv; vai
• parakstītu papīra formā nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2022. gada 22. aprīļa plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Akcionāru tiesības

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar Sabiedrības gada pārskatu, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2022. gada 11. aprīļa (ar Sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu no 2022. gada 25. marta ) līdz 24. aprīlim, darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kampane@apollo.vef.lv.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 944 637.

Akciju sabiedrības "VEF" valde

Pielikumi
VEF_pieteiksanas veidlapa_LV.docx (17.62 kB)
VEF_pilnvarojuma_veidlapa_LV.doc (31.50 kB)