Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Rīgas kuģu būvētava” auditēts 2020.gada finanšu pārskats
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-03-16 09:03:41
Versijas komentārs
Teksts

Neatkarīgie revidenti ir veikuši AS „Rīgas kuģu būvētava” 2020.gada finanšu pārskata revīziju.

2020.gadā AS “Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 9 886 447 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājās par aptuveni 1 200%. Pārskata gada zaudējumus ietekmējošie faktori ir (a) pamatlīdzekļu pārvērtēšana, kur pamatlīdzekļu vērtība tika samazināta aptuveni par 50% jeb 6 896 304 EUR apmērā; (b) krājumu pārvērtēšana, kā rezultātā tika norakstīti aptuveni 80% no krājumu vērtības jeb 676 805 EUR apmērā, un (c) debitoru atgūstamības novērtējums, norakstot bezcerīgos parādus un izveidojot uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem.

Neto apgrozījums no pamatdarbības 2020.gadā bija 633 502 EUR, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājās vairāk kā divas reizes. Pieaugums saistīts ar to, ka 2020.gadā Sabiedrība vienojās ar vairākām kuģu sabiedrībām par remontu veikšanu, kas veiksmīgi arī tika īstenots. Kuģu remonta jomā galvenie pasūtītāji bija Igaunijas, Lietuvas, Beļģijas un Latvijas kuģu sabiedrības.

Sabiedrības kopējie aktīvi 2020.gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās par 10 milj. EUR jeb aptuveni 47%, kas galvenokārt saistīts ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, kura tika veikta atbilstoši neatkarīgu ekspertu iesniegtajam aktīvu novērtējumam. 2020.gadā nebūtiski samazinājās Sabiedrības kopējās saistības, gada beigās sasniedzot 7 357 060 EUR apmēru, kā arī par aptuveni par 86% samazinājās pašu kapitāls un 2020.gada 31.decembrī bija 1 531 019 EUR apmērā.

2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja Sabiedrības Tiesiskās aizsardzības procesa, turpmāk – TAP, pieteikumu un apstiprināja Sabiedrības TAP pasākumu plānu (2019.gada 12.jūnija redakcijā), nosakot Sabiedrības TAP īstenošanas termiņu divus gadus, skaitot no 2019.gada 16.augusta. Sabiedrības sagatavotais un tiesā apstiprinātais TAP pasākumu plāns ļauj saglabāt līdzšinējo darbības profilu – kuģu remontu, vienlaikus attīstot arī citus komercdarbības veidus, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu Sabiedrības infrastruktūru.

Ievērojot to, ka gan Latvijā, gan citur pasaulē 2020.gadā tika ieviesti saistībā ar Covid–19 izplatības ierobežošanu noteiktie aizliegumi un ierobežojumi, Sabiedrība nespēja atjaunot savu saimniecisko darbību tādā apjomā, kādā to paredzēja TAP pasākumu plāns, tāpēc Sabiedrība izstrādāja TAP pasākumu plāna grozījumus. 2020.gada 15.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus (2020.gada 06.aprīļa redakcijā) un noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 4 (četrus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta. Savukārt, ievērojot to, ka 2020.gada nogalē gan Latvijā, gan citur pasaulē joprojām pilnībā netika atcelti saistībā ar Covid–19 izplatības ierobežošanu noteiktie aizliegumi un ierobežojumi, kas būtiski ietekmēja Sabiedrība spēju pildīt TAP pasākumu plānu un tā grozījumus, Sabiedrība atkārtoti izstrādāja TAP pasākumu plāna grozījumus. 2021.gada 25.janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda apstiprināt jaunus Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus (2020.gada 23.decembra redakcijā) un noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 5 (piecus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrības pašu kapitāla apjoms 2020.gada 31.decembrī ir pozitīvs 1 531 019 EUR apmērā. Sabiedrības 2020.gada darbības rezultāts bija neto zaudējumi 9 886 447 EUR un uz 2020.gada 31.decembri īstermiņa saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par 486 275 EUR. Būtiskākās īstermiņa saistību pozīcijas ir saistības par nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kā arī saņemtajiem avansiem, veidojot kopējo saistību summu 1 016 481 EUR apmērā.

2021.gadā un līdz gada pārskata apstiprināšanai Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja Sabiedrības saimniecisko darbību.

Iepriekš minētā situācija ļoti tieši ir ietekmējusi ne tikai Sabiedrības turpmāko saimniecisko darbību, bet arī TAP īstenošanu. Kopš tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanas līdz gada pārskata sagatavošanai ir bijuši vairāki tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna grozījumi, no kuriem pēdējie apstiprināti 2021.gada 17.septembrī, samazinot kreditoru sedzamo saistību kopējo apmēru par desmit procentiem un nosakot šī procesa īstenošanas termiņu pieci gadi, skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie TAP pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu un norāda, ka finanšu saistības gan pret nodrošinātajiem kreditoriem, gan nenodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas sešdesmit mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas brīža, t.i. līdz 2024.gadam.

Sabiedrība 2021.gadā un līdz gada pārskata sagatavošanai ir spējusi pildīt saistības saskaņā ar TAP pasākumu plānu. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības spējas realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, kā arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus. Sabiedrība prognozē, ka tuvākajā laikā Latvijā un pasaulē mazinot Covid–19 noteiktos ierobežojumus tā spēs saimniecisko darbību un finanšu rādījumus uzlabot aptuveni 12 mēnešu laikā. Sabiedrība turpina veikt pasākumus procesu efektivitātes un izmaksu optimizācijas jomā, vienlaikus meklējot risinājumus Sabiedrības darbības paplašināšanai, kā rezultātā Sabiedrības prognozes un operatīvie finanšu darbības rezultāti tiek plānoti ar peļņu.

Lai gan Sabiedrībai ir skaidras perspektīvas tās darbības atjaunošanai, jau šobrīd zināms, ka būs nepieciešams laiks, lai optimizētu personāla sastāvu, atjaunotu apgrozāmo līdzekļu plūsmu, diversificētu ražošanu un piesaistītu investīcijas.

Šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Pēc privātā akcionāra iniciatīvas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ar tās 2021.gada 26.oktobra lēmumu Nr.139 atļāva izteikt Sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros viena privātpersona atpirka 42 036 Sabiedrības akcijas jeb 0,3601% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, kā rezultātā gan netiešas (kā AS "Remars–Rīga" akcionāram), gan tiešas dalības veidā viena privātā akcionāre ieguvusi 50,2157% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita. Sabiedrības valde uzskata, ka akciju atpirkšanas piedāvājums atbilda Finanšu instrumentu tirgus likuma nosacījumiem. Ievērojot to, ka akciju atpirkšanas piedāvājuma izteicēja plāno turpināt līdzšinējo Sabiedrības darbību un nav plānotas tās darbības veida maiņa, Sabiedrības valde akciju atpirkšanas piedāvājumu vērtē pozitīvi un attiecīgi tā turpinās saimniecisko darbību līdzšinējā darbības jomā.

Pārskata gadā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.

Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs.

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas.

Pielikumā pievienots revidēts 2020.gada finanšu pārskats, revidentu ziņojums un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020.gadu.

 

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi
rkb 2020 12 menesu parskats lat revidets.pdf (827.54 kB)
rkb revidentu zinojums 2020 lat final.pdf (3306.07 kB)
korporativa parvaldiba 2020 rkb lat.pdf (485.19 kB)