Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-12-16 15:03:27
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2021. gada 15. decembrī no plkst. 13.00 līdz 14:10 Sabiedrības telpās, Doma laukumā 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi (i) par Sabiedrības darbības plānu un budžetu 2022. gadam, (ii) par Sabiedrības Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2022. gadam (iii) par Sabiedrības Iekšējā audita daļas darbības plānu 2022. gadam, (iv) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā studiju un studējošo garantiju programmas finansēšanai, (v) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā atbalsta lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas finansēšanai, (vi) par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 2020.gada darbības vērtējumu, (vii) par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  padomes mēneša atlīdzību.

Akcionāru sapulce nolēma:

1. apstiprināt Sabiedrības darbības plānu un budžetu 2022. gadam;

2. apstiprināt Sabiedrības Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2022. gadam;

3. apstiprināt Sabiedrības Iekšējā audita daļas darbības plānu 2022. gadam;

4. palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un ieskaitīt 154 780 euro studiju un studējošo garantiju programmas finansēšanai;

5. palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un ieskaitīt 5 787 948 euro atbalsta lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas finansēšanai;

6.pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020. gadā, kā arī Pārresoru koordinācijas centra atzinumu par darbības rezultātiem 2020. gadā; novērtēt Sabiedrības darbības rezultātus 2020. gadā ar vērtējumu “ļoti labi”,

7.pārskatīt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” padomes mēneša atlīdzību.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi