Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Latvenergo koncerna nerevidētie 2021. gada deviņu mēnešu rezultāti
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-11-30 09:38:33
Versijas komentārs
Teksts

Šodien, 30. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021. gada deviņu mēnešu periodu.

Pasaule kopumā, Baltijas valstis un Latvija sāk atveseļoties no Covid-19 pandēmijas sekām. Baltijas valstīs šī gada deviņos mēnešos par 5 % ir pieaudzis elektroenerģijas patēriņš un par 2 % saražotās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Vienlaikus pasaules ekonomikas atveseļošanās veicinājusi rekordaugstas elektroenerģijas un energoresursu cenas, kas ietekmē arī Latvenergo darbības rezultātus. 2021. gada 9 mēnešos būtiski pieaugusi elektroenerģijas cena gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijā   Nord Pool sistēmas cena palielinājās vairāk nekā piecas reizes, savukārt Latvijā pieaugums bija 119 %.

Pašreizējā elektroenerģijas tirgus situācija norāda uz nepieciešamību reģionā attīstīt vietējās atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas kapacitāti, kas novērstu elektroenerģijas cenas atkarību no fosilajiem energoresursiem un tādejādi palīdzētu cenas samazināt nākotnē.

Pārskata periodā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 659,5 milj. eiro jeb par 17 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Būtiski augstākas iepirkto energoresursu cenas ir negatīvi ietekmējušas koncerna EBITDA1, kas ir par 40 % mazāka nekā 2020. gada deviņos mēnešos, sasniedzot 126,8 milj. eiro.

2021. gada 9 mēnešos Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 31 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 3 407 GWh elektroenerģijas un 1 320 GWh siltumenerģijas. Daugavas HES saražotas 2 105 GWh, savukārt AS "Latvenergo" TEC izstrāde pārskata periodā ir par 10 % lielāka, sasniedzot 1 283 GWh. Saražotās siltumenerģijas apjoms ir palielinājies par 20 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi apkures sezonā gada sākumā. Kopumā šogad 9 mēnešos elektroenerģijas izstrāde Baltijā bija par 2 % lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn, sasniedzot 11,2 TWh. Kopējais elektroenerģijas izstrādes apjoms Latvijā ir pagājušā gada līmenī, sasniedzot 4,2 TWh.

Būtiski, ka līdz ar ekonomikas atveseļošanos pēc Covid-19 ierobežojumiem, aukstākiem laikapstākļiem gada sākumā un karsto vasaru Baltijas valstīs ir patērēts par 5 % vairāk elektroenerģijas nekā pērn – 21 TWh.  Ekonomiskās aktivitātes līmeņa uzlabošanās palielinājusi pieprasījumu pēc energoresursiem, kas savukārt veicinājis būtisku energoresursu cenu pieaugumu. Dabasgāzes vidējā cena 2021. gada septembrī sasniedza 63 EUR/MWh (2020. gada septembrī – 11 EUR/MWh). Savukārt emisiju kvotu cena 2021. gada septembrī pārsniedza 60 EUR/t. Līdz ar to arī elektroenerģijas cenas gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijā ir rekordaugstā līmenī, 2021. gada 9 mēnešos tai Latvijā palielinoties vairāk nekā divas reizes.

Augstās elektroenerģijas un energoresursu cenas ir ietekmējušas Latvenergo koncerna darbību – lai arī koncerna ieņēmumi ir par 17 % lielāki, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, un sasniedz 659,5 milj. EUR, EBITDA pārskata periodā ir par 40 % mazāka nekā attiecīgi 2020. gadā, un tā ir 126,8 milj. EUR. To negatīvi galvenokārt ietekmēja ievērojami augstākas iepirktās elektroenerģijas, kā arī dabasgāzes un emisijas kvotu cenas. Tāpat šie faktori ir ietekmējuši koncerna peļņu, kas pārskata periodā ir 26,4 milj. EUR.

Strauja atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstība un izaugsme, kā arī elektrifikācija ir koncerna jaunās stratēģijas galvenie akcenti, tādējādi attīstot vietējās enerģijas ražošanas kapacitāti kā būtisku elektroenerģijas cenu samazināšanas virzienu. 2020. gada nogalē tika uzsākta un 2021. gadā turpinās vidēja termiņa stratēģijas izstrāde 2022.- 2026. gadam. Bez tam Ministru kabinets 2021.gada 9. novembrī noteicis AS "Latvenergo" jaunu vispārējo stratēģisko mērķi – sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un arī ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.

Šī gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns saviem klientiem Baltijā pārdeva 5,0 TWh elektroenerģijas, kas ir par 7 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Ārpus Latvijas pārdotā  elektroenerģija veido aptuveni 40 % no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma. Elektroenerģijas pārdošanas apjoma pieaugumu sekmēja panākumi tirgos ārpus Latvijas, it īpaši  Lietuvas lielo biznesa klientu un mājsaimniecību segmentos. Latvenergo koncerna pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā ir 3,0 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,8 TWh.

Būtiski pieaudzis Baltijā noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits – gandrīz 800 jauni līgumi, kas ir par 79 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz 9 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. 3/4 no kopējās jaudas ir uzstādītas klientiem ārpus Latvijas.

Tuvojoties mērķim gadu noslēgt ar 84 elektromobiļu uzlādes pieslēgvietām, ir pieaudzis veikto uzlāžu daudzums – šī gada deviņos mēnešos Elektrum mobilās lietotnes klientu veikto uzlāžu skaits ir dubultojies, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, veicot vairāk nekā 5 500 uzlādes 100 MWh apmērā.

Latvenergo koncerna 2021. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2022. gada 28. februārī.

  ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

   

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ņemot vērā, ka 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, salīdzināmajos rezultātos šis segments klasificēts kā pārtraucamā darbība.

Darbības rādītāji

    9 mēn. 2021 9 mēn. 2020
Pārdotā elektroenerģija GWh   6 884 6 590
Mazumtirdzniecība* GWh   4 987 4 650
Vairumtirdzniecība** GWh   1 897 1 940
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   677 318
Elektroenerģijas izstrāde GWh   3 407 3 298
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 320 1 101
Darbinieku skaits     3 176 3 347
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

   

Finanšu rādītāji*                                                                                                                                               

milj. EUR

    9 mēn. 2021 9 mēn. 2020
Ieņēmumi**   659,5 564,4
EBITDA1)**   126,8 212,1
Peļņa   26,4 94,7
Aktīvi   3 313,6 3 265,4
Pašu kapitāls   2 037,1 2 012,5
Neto aizņēmumi (koriģēts)2)**   703,9 584,3
Investīcijas   96,8 130,4

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi (līdz 2021. gada 18. jūnijam) = aizņēmumi pārskata perioda beigās – aizdevumi AS "Augstsprieguma tīkls" – nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

Neto aizņēmumi (no 2021. gada 19. jūnija) = aizņēmumi pārskata perioda beigās – nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2021. gada 9 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** 2020. gada finanšu rādītājos ir izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

 

Finanšu koeficienti*

    9 mēn. 2021 9 mēn. 2020
Neto aizņēmumi / EBITDA (koriģēts)3)   3,3 2,1
EBITDA rentabilitāte4)   22 % 36 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)5)   2,4 % 6,0 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   1,5 % 3,6 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) (koriģēts)7)**   2,3 % 4,6 %
Neto aizņēmumi pret pašu kapitālu (koriģēts)8)**   35 % 29 %

3) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda sākumā + neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

4) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā)

5) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

7) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2)) (12 mēnešu periodā)

8) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2021. gada 9 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** 2020. gada finanšu koeficientos ir izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  01/01-30/09/2021 01/01-30/09/2020
     
Ieņēmumi 659 543 564 359
Pārējie ieņēmumi 21 174 21 382
Izejvielas un materiāli (437 510) (254 739)
Personāla izmaksas (82 028) (82 014)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (34 405) (36 906)
EBITDA 126 774 212 082
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (92 076) (119 103)
Saimnieciskās darbības peļņa 34 698 92 979
Finanšu ieņēmumi 1 885 1 453
Finanšu izmaksas (6 949) (8 330)
Peļņa pirms nodokļa 29 634 86 102
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (3 231) (1 280)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa 26 403 84 822
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības 9 843
Pārskata perioda peļņa 26 403 94 665
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 25 527 93 416
  - nekontrolējošo pusi 876 1 249

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

EUR'000

    30/09/2021 31/12/2020  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 876 846 2 877 354
Tiesības lietot aktīvus     7 116             8 253
Ieguldījuma īpašumi     3 305 512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm                         –           86 620
Citi ilgtermiņa debitori     2 520 429
Atvasinātie finanšu instrumenti     1 664                 291
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 678 2 693
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 894 169 2 976 192
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     146 130 68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi               22 565 3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem     113 154 108 178
Citi īstermiņa debitori     80 631 85 316
Nākamo periodu izmaksas     2 063 1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums                         – 43
Atvasinātie finanšu instrumenti     7 396 1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi                         –           14 143
Nauda un naudas ekvivalenti     47 449 100 703
Apgrozāmie līdzekļi kopā     419 388 382 643
AKTĪVU KOPSUMMA     3 313 557 3 358 835
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 368 790 348
Rezerves     1 138 157 1 154 367
Nesadalītā peļņa     102 311 165 672
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 030 836 2 110 387
Nekontrolējošā līdzdalība     6 223 7 855
Pašu kapitāls kopā     2 037 059 2 118 242
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     559 575 634 077
Nomas saistības     5 654             6 783
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     2 670 6 401
Uzkrājumi     17 365 17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti     4 358 9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     137 081 139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     152 351 170 413
Ilgtermiņa kreditori kopā     879 054 984 276
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     191 820 109 122
Nomas saistības     1 559             1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     118 843 100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     14 809 15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     25 014 24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti     45 399 4 832
Īstermiņa kreditori kopā     397 444 256 317
Kreditori kopā     1 276 498 1 240 593
PASĪVU KOPSUMMA     3 313 557 3 358 835

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi