Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2021.gada 8.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-11-24 17:18:21
Versijas komentārs
Teksts

1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020./2021. finanšu gada darbības rezultātiem.

2.  2020./2021. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2020./2021. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu. 

3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.

Lēmums:

(1) Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,67 EUR (sešdesmit septiņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 1 990 020.60 EUR (viens miljons deviņsimt  deviņdesmit tūkstoši divdesmit eiro un 60 centi) apmērā; Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrātā pelņa sastāda 1 793 627.20 EUR (viens miljons septiņsimt  deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi eiro un 20 centi); 

  • Ieraksta datums ir 2021. gada 22. decembris;
  • Izmaksu datums ir 2021. gada 23. decembris.
  • Ex-datums ir 2021.gada 21. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 3 453 438.60 EUR (trīs miljoni četrsimt piecdesmit trīs tūkstoši četrsimt trīsdesmit astoņi eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2021./2022. finanšu gadam.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2021./2022. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2021./2022. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020./2021 gadu.

6. Sabiedrības Padomes vēlēšanas. 

Lēmums: Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2021. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu, Airu Loiti un Sandu Šalmu. 

Ievēlēt  akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2021. gada 8. decembri. 

Informācija par padomes locekļu kandidātiem: 

Juris Ziema -  arī līdz  šim  bija  Sabiedrības  Padomes loceklis un Ražošanas daļas vadītājs. J.Ziema ir arī viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1998.  līdz 1999.  gadam viņš  strādāja  par  inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J.Ziema strādāja par inženieri  Elektronikas un  skaitļošanas  institūtā.  J. Ziemam  ir RīgasTehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ir ieguvis 1987. gadā. J.Ziemam pieder 258 762 sabiedrības akcijas.

Andrejs Grišāns - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas daļas vadītāja vietnieks. Ir viens no Sabiedrības dibinātājiem. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu. A.Grišānam pieder 297 888 Sabiedrības akcijas. 

Ivars Šenbergs - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis. SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU” valdes priekšsēdētājs. No 1999. gada līdz 2000. gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā. I. Šenbergam pieder 2 Sabiedrības akcijas. 

Aira Loite – ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā “Forevers” SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā “Torgy Mek “ finanšu direktores (2016-2019) un “Torgy Baltic” SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā. 

Sanda Šalma - Sanda Šalma kopš 2012. gada strādā Microsoft Latvia un šobrīd ir mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes  kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā.  No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi proketu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā. S.Šalmai nepieder Sabiedrības akcijas.

7. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus. 

Lēmums: Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus

 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
+371 67 046 833
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com

Pielikumi
SAF_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx (57.84 kB)