Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-09-01 08:02:56
Versijas komentārs
Teksts

Kā jau tika ziņots iepriekš, 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda (a) apmierināt AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu; (b) īstenot Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu (Process); (c) apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu (Plāns); un (d) noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 2 (divus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 15.maija lēmumu civillietā Nr.C30516819 tika apstiprināti Plāna grozījumi (2020.gada 6.aprīļa redakcijā), turpmāk – Grozījumi, nosakot Procesa īstenošanas termiņu 4 (četri) gadi, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Savukārt ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 25.janvāra lēmumu civillietā Nr.C30516819 tika apstiprināti Plāna grozījumi (2020.gada 23.decembra redakcijā), turpmāk – Grozījumi, nosakot Procesa īstenošanas termiņu 5 gadi, skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrība pateicas kreditoru vairākumam par Sabiedrības finanšu stāvokļa izpratni un sniegto atbalstu, dodot savu piekrišanu Plāna un Grozījumu īstenošanai.

Tomēr, neraugoties uz to, ka Sabiedrība sekmīgi pildīja Plānu un Grozījumus, veicot savu pamatdarbību un īstenojot Plānā un Grozījumos paredzētos pasākumus, kā rezultātā līdz šim brīdim Sabiedrība ir spējusi segt vairāk kā 53% (7 335 609,61 EUR) no Procesa ietvaros sedzamo kreditoru prasījumu apmēra, kamēr gan Latvijā, gan citur pasaulē nav pilnībā atcelti saistībā ar Covid–19 izplatības ierobežošanu noteiktie aizliegumi un ierobežojumi, Sabiedrība nespēj atjaunot savu saimniecisko darbību tādā apjomā, kādā to paredzēja Plāns un Grozījumi.

Ievērojot minēto, Sabiedrība joprojām nav spējusi īstenot vienu no būtiskākiem Plānā un Grozījumos paredzētiem pasākumiem – peldošo doku pārdošanu, jo gan Latvijā, gan citur pasaulē joprojām pastāv Covid–19 izplatības ierobežošanas un seku novēršanas radītā ekonomiskā nenoteiktība un piesardzība, un tādēļ potenciālie peldošo doku pircēji, nespējot pat īstermiņā prognozēt ekonomikas attīstības tendences, joprojām vēlas nogaidīt, nevis veikt darījumu.

Sabiedrībai līdz ar to neplānoti nākas ieguldīt peldošajos dokos papildus līdzekļus, lai tos uzturētu darba kārtībā. Papildus izdevumi un negūtie ieņēmumi no peldošo doku pārdošanas liedz Sabiedrībai sasniegt plānoto ikmēneša kreditoru prasījumu segšanas apmēru, un pie šādiem apstākļiem turpmāka Procesa īstenošana atbilstoši Plānam un Grozījumiem nav iespējama, tāpēc Sabiedrība ir atkārtoti izstrādājusi Plāna grozījumus, paredzot šādas izmaiņas:

 1. peldošos dokus pārdot par samazinātu cenu, bet ne mazāku kā 2 800 000,– EUR, ne vēlāk kā Procesa 3.gada 4.ceturksnī ar šādiem pamatnosacījumiem:
  1. pirkuma cenu pircējs samaksā pakāpeniski, atbilstoši Plāna grozījumos paredzētājam grafikam, ne vēlāk kā līdz Procesa 5.gada 3.ceturksnim;
  2. līdz pilnas pirkuma cenas samaksai pircējs iegūst ķīlas tiesības uz peldošajiem dokiem samaksātās pirkuma cenas daļas apmērā vai Sabiedrība iegūst ķīlas tiesības uz peldošajiem dokiem nesamaksātās pirkuma cenas daļas apmērā;
  3. līdz Procesa pabeigšanai pircējs peldošos dokus nepārdod un turpina glabāt un lietot Sabiedrības piederošajam/nomātajam nekustamajam īpašumam/piestātnēm piekļaujošajā Rīgas ostas akvatorijā;
  4. līdz Procesa pabeigšanai pircējs, glabājot un lietojot peldošos dokus, saņem kuģu remonta atbalsta pakalpojumus no Sabiedrības.
 2. precizēt Sabiedrības plānotos ieņēmumus un izdevumus, kā arī kreditoru prasījumu segšanas grafiku, paredzot:
  1. Plānā paredzētās atlikušās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru) attiecībā pret nodrošinātajiem kreditoriem tiks segtas 60 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Procesa īstenošanu, jeb turpmāko 37 mēnešu laikā;
  2. Plānā paredzētās atlikušās saistības (samazinot sedzamo saistību kopējo apmēru par 10%) attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem tiks segtas 60 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Procesa īstenošanu, jeb turpmāko 37 mēnešu laikā, līdz Procesa 32.mēnesim saglabājot būtiski samazinātus ikmēneša maksājumus nenodrošinātajiem kreditoriem, ņemot vērā prognozējamo ar Covid–19 izplatības ierobežošanu un seku novēršanu radītās ekonomiskās nenoteiktības un piesardzības ilgumu.

Sabiedrība atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem 2021.gada 16.augustā nosūtīja tās izstrādāto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu redakciju Sabiedrības kreditoriem rakstveida piekrišanas sniegšanai.

Sabiedrība ir pateicīga tās kreditoriem par izrādīto sapratni un atbalstu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanā.

Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus plāno iesniegt tiesā to apstiprināšanai līdz 2021.gada 03.septembrim.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi