Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Storent Investments" revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.decembrī
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-04-30 15:39:58
Versijas komentārs
Teksts

Sabiedrības attīstība un sasniegtie finanšu rezultāti atskaites perioda laikā

Sabiedrības galvenais darbības veids ir saistīts ar visu Storent grupas sabiedrību nodrošināšanu ar finanšu resursiem, Storent preču zīmi un informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanu saistītajām sabiedrībām. Pārskata gadā par 17% samazinājās Sabiedrības apgrozījums, sasniedzot 5.6 miljonus eiro, ko ietekmēja Covid-19 pandēmija, kā arī transfertcenu politikas maiņa. Pārskata gads noslēgts ar 3 827 388 eiro zaudējumiem, galvenokārt līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības samazinājum atzīšanas rezultātā. Sabiedrības finansiālo stabilitāti nodrošina stabila finansējuma struktūra, kas sastāv no 67% pašu kapitāla, 15% ilgtermiņa saistībām un 18% īstermiņa saistībām. Ilgtermiņa ieguldījumi veido 90% no visiem Sabiedrības aktīviem. Sabiedrības biznesam vēsturiski vienmēr ir bijis apgrozāmo līdzekļu deficīts augstā ieguldījumu finansēšanas saistību līmeņa dēļ, taču tas nav traucējis Sabiedrības saistību segšanu atbilstoši to termiņiem. Bankas konta atlikums 1.9 miljonu eiro apmērā pārskata perioda beigās ir pietiekams, lai nodrošinātu Sabiedrības operatīvo darbību.

Storent grupas sniegumu pārskata gadā negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija visās valstīs. Storent grupas nomas ieņēmumi samazinājās par 12%, un kopējie konsolidētie ieņēmumi samazinājās par 7%, sasniedzot 42.1 miljonus eiro. Būvniecības tirgus visās Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs samazinājās par mazāk nekā 5%, bet lielā cenu konkurence un nomas iekārtu pārpalikums tirgū samazināja nomas ienākumus. Pārskata gadā ievērojami mainījās Storent grupas nomas tehnikas struktūra - pašu aprīkojuma attiecība pret pārnomāto tehniku ir samazinājusies no 87% iepriekšējā gadā līdz 57% šajā gadā.

Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi samazinājās par 15%, ar gandrīz identiskām krituma tendencēm visās Baltijas valstīs. Baltijas valstu reģiona pienesums ir aptuveni 65% no visas Storent grupas nomas ieņēmumiem. 2020.gadā būvniecības pieaugums Igaunijā saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Paredzams, ka tirgus izaugsme 2021.gadā būs neliela, un gada laikā tiks realizēti dažādi būvniecības projekti. Latvijas būvniecības tirgus 2020.gadā pieauga par 2.7%. Augstākais pieauguma temps bija specializētajos būvdarbos - ar 7.8% izaugsmi. 2021.gadā tiks aizsākti vairāki liela un vidēja mēroga projekti, daļa no tiem tiks īstenota ES programmu ietvaros. Tādējādi paredzams, ka arī tuvākajā nākotnē būvniecības tirgus turpinās pieaugt. Lietuvas būvniecības tirgus 2020.gadā samazinājās par 0.5%. Tomēr ievērojams pieaugums bija mājokļu segmentā ar 7% pieaugumu. 2021.gadā sagaidāms, ka tiks uzsākts Rail Baltica projekts, kas nodrošinās papildus pieprasījumu pēc nomas tehnikas un dod vadībai papildu pārliecību par 2021.gadu.

Ziemeļvalstīs darbības apjomi ir palielinājušies par 8%, salīdzinot ar 2019. gadu. Lai gan Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ kopējie būvniecības apjomi šajā tirgū 2020.gadā ir samazinājušies, izaugsme ir bijusi iespējama salīdzinoši mazās tirgus daļas dēļ. Daudzi ar būvniecību saistīti projekti ir aizkavējušies, taču ir apstiprinājums tam, ka lielākā daļa no tiem sāksies 2021.gadā. 2021.gada marta pārdošanas rezultāti ir daudzsološi, un, sākoties būvniecības sezonai aprīlī, mēs sagaidām turpmāku izaugsmi.

Meitas sabiedrības Storent OOO Kaļiņingradā ienākumu līmenis ir nedaudz pieaudzis. Būvniecības tirgus 2020.gadā samazinājās par 7% galvenokārt Covid-19 pandēmijas ietekmē. Perspektīva 2021.gadam joprojām ir neskaidra, tomēr redzams, ka ir sākti vairāki liela mēroga projekti, kas noteikti veicinās nomas iekārtu pieprasījumu reģionā.

2020.gada janvārī Sabiedrība sāka darbu ar pārnomāšanas platformu PreferRent, un 2020.gada beigās 36% no nomas iekārtām tika piegādātas PreferRent. Tas ļāva palielināt Storent grupas efektivitāti, jo PreferRent pārņēma daļu nomas tehnikas pārvaldības funkciju un palielināja tās atdevi, neveidojot papildus finanšu saistības Storent grupai. Saskaņā ar apstiprināto Storent grupas stratēģiju, daļa no nomas tehnikas parka tika pārdota izsolē un daļa pārnomāšanas tehnikas piegādātājiem, kā rezultātā pašu nomas tehnikas īpatsvars samazinājās no 87% uz 57% no kopējā nomas tehnikas parka apjoma. Ieguldījumu plāns nomas aktīviem 2020.gadā bija ievērojami mazāks, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Sabiedrība turpināja attīstīt un ieguldīt IT tehnoloģijās. Elastīga pieeja nomas tehnikas parka kustībai starp Storent grupas sabiedrībām nodrošināja ātrāku reaģēšanu uz būvniecības tirgus izmaiņām un kopumā efektīvāku tā izmantošanu.

2020.gada martā Baltijā un 2020.gada beigās Somijā un Zviedrijā darbu uzsāka Sabiedrības tiešsaistes iekārtu nomas platforma, kas izmanto mākslīgo intelektu un mašīnmācību. Līdz 2020.gada beigām Baltijā gandrīz 40% no visiem iekārtu nomas pasūtījumiem klienti veica tiešsaistē un 70% darījumi tika parakstīti digitāli. Lai motivētu klientus izmantot tiešsaistes nomas risinājumus, Storent grupa uzsāka klientu lojalitātes programmu “Rental points”. Veicot pasūtījumus tiešsaistē un digitāli parakstot darījumus, klienti var nopelnīt līdz pat 20% “Rental points” no nomas cenas. “Rental points” var tikt izmantoti kā maksāšanas līdzeklis par Storent grupas sniegtajiem pakalpojumiem.

skaits tika samazināts par 22 cilvēkiem, kā arī veikti ietaupījumi citu izdevumu pozīcijās. Sabiedrības vadība ir novērtējusi Covid-19 pandēmijas faktisko un potenciālo ietekmi. Vadība ir sagatavojusi prognozētos finanšu rezultātus un naudas plūsmu 2021.gadam un jau sākusi veikt pasākumus, lai nodrošinātu Sabiedrības un tās meitas sabiedrību spēju turpināt darbību:

  •  Storent grupa turpina kļūt efektīvāka, izstrādājot tiešsaistes un nomas procesu bez papīra, un tiek lēsts, ka personāla izmaksas 2021. gadā samazināsies par 10% salīdzinājumā ar 2020. gadu.
  • 2021. gadā Storent grupa plāno sasniegt apgrozījuma pieaugumu tās darbības valstīs 3%-12% apmērā, veikto efektivitātes darbību rezultātā pieaugot arī rentabilitātei par 1%-9%.
  • Storent Holding Finland Oy saņēma piekrišanu no Levina Investments S.a.r.l. par kredīta atmaksas datuma atlikšanu uz 1 gadu līdz 2022. gada decembrim. Pielikumi līgumiem ir parakstīti.
  • 2021. gada janvārī un februārī Storent Investments AS atpirka vērtspapīrus 1 050 000 eiro apmērā (atmaksas termiņš 2021.gada jūnijs). Kā arī, 2021.gada februārī apmainīja 2017. gadā emitētos vērtspapīrus (atmaksas termiņš 2021.gada jūnijs) uz 2020. gadā emitētajiem vērtspapīriem (atmaksas termiņš 2023.gada oktobris) par kopējo summu 1 424 200 eiro. Atlikušos 2017. gadā emitētos vērtspapīrus (ar atmaksas termiņu 2021.gada jūnijā) 1 575 800 eiro apmērā Sabiedrība plāno atmaksāt noteiktajā termiņā no tās rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem, pozitīvās saimnieciskās darbības naudas plūsmas, kā arī izsniegto aizdevumu atmaksas.
  • Storent SIA un Storent Oy veic nomas iekārtu parka optimizāciju – veicot tādas tehnikas pārdošanu, kura ir novecojusi un nomas tirgū vairs nav pieprasīta. Uz pārskata izdošanas brīdi abas sabiedrības 2021. gadā ir pārdevušas pamatlīdzekļus ar kopējo atlikušo vērtību 3 148 186 EUR par kopējo summu 3 405 972 EUR.

Sabiedrības izaugsme nākotnē

Sabiedrības vadība plāno turpināt savas darbības attīstību, sniedzot savu atbalstu meitas sabiedrībām un attīstot Storent grupas kopējo izaugsmi. Galvenā uzmanība 2021.gadā tiks pievērsta digitālajiem pārveidojumiem un efektivitātes palielināšanai. Sabiedrība turpinās pārveidot savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2021.gada aprīlī Storent grupa plāno pievienoties PreferRent tiešsaistes nomas platformai, kas piedāvās tiešsaistes nomas pakalpojumus no daudziem nomas uzņēmumiem Baltijā par konkurētspējīgu cenu. Sabiedrības meitas sabiedrības plāno turpināt pārdot savu nomas tehniku un 2021.gada laikā palielināt pārnomāšanas kopējos ienākumus no pašreizējiem 42% līdz 50%. Vadība paredz, ka būvtehnikas nomas nozare atgūsies no Covid-19 pandēmijas 2021.gada rudenī, tomēr, tā kā būvtehnikas nomas industrija ir sezonāla, vadība uzskata, ka Storent grupas darbības apjomi atgriezīsies 2020.gada līmenī un turpinās augt tikai sākot ar 2022.gada pavasari. Paredzams, ka Rail Baltica projekts dos ievērojami pozitīvu ietekmi uz būvtehnikas nomas nozari Baltijā.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi