Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Olainfarm Grupa saglabā peļņas prognozi, 9 mēnešu pārdošanas rezultātos īslaicīgs kritums
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-11-30 16:59:48
Versijas komentārs
Teksts

2020. gadā Olainfarm Grupa stabili turpināja iesākto darbību galvenajos noieta tirgos. 2020. gada deviņos mēnešos lielākais pārdošanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 28 738 tūkst. EUR, kas ir 232 tūkst. EUR vai 1% vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Latvijas pārdošanas apjoms veido 32% no Grupas kopējiem ieņēmumiem. Realizācijas apjoms Krievijā 2020. gada deviņos mēnešos ir 20 590 tūkst. EUR, kas ir samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu, jo iepriekšējā gadā notika būtiskas papildu piegādes, kas bija paredzētas šim gadam.

“Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi ir nesuši dažādus izaicinājumus, taču mēs saprotam, kā tos pārvarēt, un esam apņēmības pilni sasniegt mūsu izaugsmes plānus, ko iezīmē uzņēmuma piecu gadu stratēģija. Kā ilgtermiņa ieguldījumu mēs esam izveidojuši meitas uzņēmumu Krievijā, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu medicīniskajā nozarē un ļauj izpētīt tirgu, pielāgojot mūsu piedāvājumu atbilstoši un aktuāli klientu vajadzībām. Ar prieku varu teikt, ka jaunais biznesa modelis Krievijā ir ieviests un mūsu komanda darbojas ar pilnu jaudu,” saka Elena Bušberga, AS "Olainfarm" valdes locekle un izpilddirektore.

2020. gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 88 893 tūkst. EUR, kas ir 10% samazinājums pret ieņēmumu līmeni pirms gada. Bruto peļņas rentabilitāte 2020. gadā ir 59,2 %, kas ir 1,9 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gada deviņu mēnešu perioda rādītāju 61,1 %.

Grupas EBITDA rādītājs 2020. gada deviņos mēnešos bija 18 130 tūkst. EUR, kas ir par 25 % jeb 6 089 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte bija 20,4 %. Prognozētā Grupas gada peļņa tiek saglabāta iepriekš paziņotajā līmenī, tas ir 11,2 miljonu EUR apmērā.

Grupas finanšu stāvoklis 2020. gada 3. ceturksnī ir stabils. Sekmīga Grupas operacionālā darbība ļāva 2020. gada septembra beigās uzkrāt naudas līdzekļus 29 991 tūkst. EUR vērtībā. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, saglabājot stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas pētniecībā –  klīniskajos pētījumos.

2020. gada deviņos mēnešos noslēdzās četru 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, savukārt viena 1. fāzes klīniskā pētījuma īstenošana ir pārcelta uz 2021. gada 1. pusgadu, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020. gada 20. martā izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanai. 2020. gadā notiek četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana. Ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, 3. fāzes klīnisko pētījumu īstenošanu (klīnisko daļu) plānots uzsākt 2021. gadā.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns

   

30.09.2020

31.12.2019

   

EUR '000

EUR '000

 

           AKTĪVS

   

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

   

Nemateriālie aktīvi

          40 086

          38 422

Pamatlīdzekļi

          41 488

          42 442

Lietošanas tiesību aktīvi

            6 854

            7 069

Ieguldījuma īpašumi

               226

               253

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

               726

               782

 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

          89 380

          88 968

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

   

Krājumi

          30 790

          28 247

Debitori

          22 402

          36 225

Nauda

          29 991

          15 230

 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

          83 183

          79 702

KOPĀ AKTĪVS

        172 563

        168 670

     
 

           PASĪVS

   

PAŠU KAPITĀLS

   

Akciju kapitāls

          19 719

          19 719

Akciju emisijas uzcenojums

            2 504

            2 504

Rezerves

              (658)

               (12)

Nesadalītā peļņa

        105 941

        105 298

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

        127 506

        127 509

KREDITORI

   

Ilgtermiņa kreditori

   

Aizņēmumi un nomas saistības

          12 068

          12 177

Nākamo periodu ieņēmumi

            3 649

            3 194

 

Kopā ilgtermiņa kreditori

          15 717

          15 371

Īstermiņa kreditori

   

Aizņēmumi un nomas saistības

            6 850

            9 568

Parādi piegādātājiem un citas saistības

          17 283

          15 727

Norēķini par dividendēm

            4 507

                    -

Nākamo periodu ieņēmumi

               700

               495

 

Kopā īstermiņa kreditori

          29 340

          25 790

 

KOPĀ KREDITORI

          45 057

          41 161

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

        172 563

        168 670

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns

 

M9 2020

M9 2019

 

EUR '000

EUR '000

Ieņēmumi

       88 893

       98 774

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

      (36 303)

      (38 449)

Bruto peļņa

       52 590

       60 325

Pārdošanas izmaksas

      (19 036)

      (22 356)

Administrācijas izmaksas

      (22 457)

      (20 467)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

         1 990

         1 577

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

        (1 796)

        (1 262)

Asociēto sabiedrību (zaudējumu) / peļņas daļa

             (11)

              92

Finanšu ieņēmumi

              57

         2 093

Finanšu izmaksas

        (6 040)

           (703)

Peļņa pirms nodokļiem

         5 297

       19 299

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

           (184)

           (100)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

              37

              (1)

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

         5 150

       19 198

Citi pārskata perioda apvienotie (zaudējumi) / ienākumi pēc nodokļiem

           (646)

            271

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

         4 504

       19 469

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

   

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

         4 504

       19 469

Nekontrolējošo līdzdalību

                -

                -

     

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

           0.37

           1.36

 

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi zāļu un ķīmisko farmaceitisko produktu ražošanā. AS “Olainfarm” ir TOP14 ražošanas uzņēmums Centrālajā un Austrumeiropā. Šobrīd AS “Olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Krieviju un citām NVS valstīm, kā arī Eiropas valstīm, Ziemeļameriku, Āziju un Austrāliju. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir radīt ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot uzkrātās ražošanas un pārdošanas zināšanas.

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi
Olainfarm_Q3_2020_konsolidetais FP_LAT.pdf (2582.67 kB)