Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „Olainfarm” padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-09-07 19:09:15
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „Olainfarm” (turpmāk - Sabiedrība) padome ir iepazinusies ar Sabiedrības valdes sagatavoto konsolidēto un koncerna mātes uzņēmuma 2019. gada pārskatu, kā arī ar zvērinātu revidentu PricewaterhouseCoopers (turpmāk - PWC) slēdzienu par šo pārskatu. Tāpat padome ir izvērtējusi Sabiedrības finanšu stāvokli un valdes darbu 2019. finanšu gada laikā un ir sagatavojusi šo ziņojumu (turpmāk – Ziņojums).

Padome informē, ka esošie padomes locekļi tika ievēlēti Sabiedrības padomē Sabiedrības akcionāru sapulcē 2019. gada 1. aprīlī un tādējādi padome šādā sastāvā 2019. gadā ir darbojusies deviņus mēnešus. Ievērojot minēto, padome savu vērtējumu par 2019. gada pirmo ceturksni, var sniegt, pamatojoties uz PWC ziņojumu un Sabiedrības valdes, Revīzijas komitejas un citu Sabiedrības vadošo darbinieku sniegto informāciju.. Ziņojumā iekļautā informācija apraksta padomes veiktās uzraudzības darbības no 2019. gada 1. aprīļa.  

2019.gadā visi Sabiedrības, tās pārstāvniecību un atkarīgo (meitas) sabiedrību (turpmāk – Koncerns) darbības rādītāji bija labāki nekā 2018. gadā. Kopējie Koncerna 2019. gada ieņēmumi sasniedza 137 miljonus EUR, kas ir par 10 % vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt bruto peļņa bija 85 milj. EUR, nodrošinot 10 milj. EUR pieaugumu. Bruto peļņas rentabilitāte pieauga no 60 % 2018. gadā līdz 62 % 2019. gadā. Ievērojami uzlabojušies arī EBITDA rādītāji, kas 2019. gadā sasniedza 33 milj. EUR. Koncerna neto peļņa 2019. gadā ir 24 milj. EUR, kas vairāk nekā 2 reizes pārsniedz Sabiedrības 2018. gada neto peļņas rādītājus .

Kopējais Koncerna finanšu stāvoklis ir stabils. Sabiedrība 2019. gadā par 31% ir mazinājusi aizņēmumus no finanšu institūcijām. Neto saistību attiecība pret EBITDA gada beigās bija 0,2. Par finanšu stabilitāti liecina gan naudas līdzekļu atlikums gada beigās, kas pieaudzis 5,6 reizes, gan pieejamais, bet neizmantotais kredītlīdzekļu apjoms.

2019.gada Koncerna darbības rezultātus būtiski ietekmēja iepriekšējo periodu darbības prakses izvērtēšana un pārskatīšana, ieviešot papildu kontroles mehānismus un veicot noslēgto darījumu un ierasto procesu pārvērtēšanu. Šādu darbību rezultātā 2019. gadā tika izveidoti uzkrājumi dažādu Koncerna aktīvu vērtības samazinājumiem 7 milj. EUR apmērā. Lielākā daļa no vērtības samazinājumiem veidoti aktīviem, kas nav saistīti ar zāļu ražošanu un izplatīšanu, kas uzskatāms par Koncerna galveno darbības veidu. 2019. gadā veiktās padziļinātās darbības operatīvo, finanšu un juridisko risku analīzē ir labs pamats virzīties tālāk, realizējot jaunu stratēģiju, kas nosaka plānotās Koncerna darbības un mērķus līdz 2025. gadam.

Ar mērķi - fokusēt Sabiedrības darbības vienota mērķa sasniegšanai, tika izveidota jauna korporatīvā misija un vīzija. Misija: Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un pārdošanā.

Vīzija: Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas ražotājiem, kas ilgtspējīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās — pamatā Centrāleiropas un Austrumeiropas, NVS, kā arī citiem globālajiem tirgiem.

2019.gadā Sabiedrība aktīvi turpināja darbu pie galveno produktu failu atjaunošanas programmas, precizējot nepieciešamās investīcijas un nosakot konkrētu laika grafiku pētījumu programmas pabeigšanai. Investīciju programma gatavo zāļu formu failu atjaunošanai dos iespēju ievērojami paplašināt darbību jaunos tirgos, kā arī uzlabos pārdošanas iespējas esošajos tirgos. Padome vēlas atzīmēt, ka, ņemot vērā jau iepriekš plānotās investīcijas pētniecībā FARMA2020 programmas ietvaros, tika veiktas izmaiņas pētniecības izmaksu uzskaites klasifikācijā, turpmāk pētniecības izdevumus uzkaitot kā investīcijas, kas atbilst farmācijas uzņēmumu grāmatvedības uzskaites vispārpieņemtajai praksei.

Valdes darbības novērtējums

Sabiedrības valde 2019. gadā veica nozīmīgas aktivitātes, kas nodrošināja Koncerna vērtības pieaugumu. Pārskata periodā tika pārskatīti Koncerna darbības procesi galvenajos tirgos, ieviesta jauna prakse produktu attīstības īstenošanā, uzlabota finanšu kontrole un risku pārvaldība. Veiktās darbības un tirgus situācija nodrošina Koncernam labus finanšu rezultātus, kas kopā ar pieejamo naudas līdzekļu apjomu dod iespēju valdei sagatavot dividenžu izmaksu piedāvājumu akcionāriem 20% apmērā no mātes uzņēmuma peļņas, kas atbilst 2019. gadā apstiprinātajai Dividenžu politikai un veido 4 507 224,96 EUR jeb 0,32 EUR par akciju.

Ņemot vērā labos darbības rezultātus, būtisku pienesumu akcionāriem un saskaņā ar Sabiedrībā iedibināto praksi, atbilstoši kurai padome nosaka valdei mainīgā atalgojuma daļu par valdes locekļu sniegumu, kas atbilst Sabiedrības akcionāru interesēm un veicina Sabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu, ievērojot akcionāru sapulcē noteiktos principus un kritērijus attiecībā uz padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanu, 2018.gada 21.maija normatīvā akta Nr. AOR9.029.010/2 “Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes reglaments” 8.2.punktu, kas noteic, ka valdes locekļu kopējo atlīdzību un tās sadalījumu nosaka padome, kā arī padome lemj par valdes locekļu prēmēšanu, par pamatu ņemot Sabiedrības darbības rādītājus, padome atbalstīja valdes priekšlikumu prēmijas izmaksai Sabiedrības valdes locekļiem deviņu mēnešu fiksētās mēneša atlīdzības likmes apmērā.

Valde, padomes pārraudzībā, ir aktīvi strādājusi pie vairāku Sabiedrības pārvaldībai nozīmīgu politiku un kārtību izstrādes, kas palīdz ieviest labas pārvaldības principus. Kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem valdes darbā ir jāuzsver darbs ar Sabiedrības atkarīgajām (meitas) sabiedrībām un to pārvaldības un darbības efektivitātes palielināšanu. Valde ir aktīvi strādājusi, sakārtojot finanšu plānošanas un atskaišu iesniegšanas procesu meitas sabiedrībās.

Revīzijas komitejas darbības novērtējums

2019.gadā Revīzijas komiteja regulāri informēja padomi, iesniedza savus ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un konstatētajiem faktiem, riskiem un problēmām.

Revīzijas komiteja 2019.gadā pievērsa uzmanību, veica vizītes, pieprasīja datus Sabiedrības atkarīgo (meitas) sabiedrību un pārstāvniecību darbībai ārvalstīs, piemēram, Ukrainā, Uzbekistānā, Azerbaidžānā u.c. valstīs. Padomei tika sniegta būtiska informācija, lai uzlabotu pārstāvniecību un atkarīgo (meitas) sabiedrību darbību un pārvaldību, īpaši veikto ieguldījumu, mārketinga izdevumu, administratīvo izdevumu plānošanas, kontroles un efektivitātes kontroles jomā. Revīzijas komitejas darbībai, veicot iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību, ir būtiska nozīme, jo īpaši laikā līdz profesionālas Iekšējā audita komandas izveidei 2019. gada 2. pusē.

Padomes darbība

Esošā padome no tās ievēlēšanas 2019. gada 1. aprīlī līdz 2019. gada 31. decembrim ir organizējusi 35 sēdes. Galvenie uzdevumi padomei 2019. gadā bija pārvaldības sistēmas pilnveide, un iekšējās kontroles sistēmas  stiprināšana. Padomes darbs tika saistīts ar Sabiedrības darbības padziļinātu analīzi, izvirzīto mērķu sasniegšanu, Koncerna finanšu rezultātu uzraudzību, valdes sastāva veidošanu, jaunās stratēģijas izstrādi un pārvaldības politiku apstiprināšanu. Padomes ieskatā 2019. gadā veiktās darbības tika vērstas uz Koncerna vērtības pieaugumu, atdeves nodrošināšanu akcionāriem, kā arī negatīvo seku mazināšanu, ko radīja akcionāru vairākkārtēja ārkārtas akcionāru sapulču sasaukšana, nolūkā mainīt Sabiedrības pārvaldes institūcijas, kas nepārprotami ietekmē viedokli par uzņēmuma pārvaldības stabilitāti.

Padome ir veikusi virkni darbību, lai izveidotu profesionālu un augsti kvalificētu Sabiedrības valdes sastāvu. Konkursa kārtībā, kas organizēts sadarbībā ar starptautisku personāla atlases uzņēmumu “Amrop”, tika piesaistīti ārvalstu farmācijas jomas speciālisti Jeroen Hidde Weites un Elena Bushberg, kā arī profesionāļi no Latvijas, kas nodrošina valdes darbam nepieciešamās kompetences. Darbu valdē pārtrauca vairāki valdes locekļi gan personīgo apstākļu, gan darba gaitā atklāto nepilnību rezultātā.

Padome aktīvi iesaistījās Sabiedrības stratēģijas izstrādē, kas vainagojās ar jaunu, fokusētu attīstības virzienu identificēšanu un stratēģijas izstrādi, kā arī realizācijas uzsākšanu jau 2020. gadā. Nolūkā izvērtēt Sabiedrības vietu un lomu globālā farmācijas tirgū, 2019.gada vasarā tika piesaistīts starptautisks farmācijas konsultants IQVIA no ASV, lai stratēģijas izstrādē būtu pieejami detalizēti dati par Sabiedrības galvenajiem esošajiem tirgiem, galvenajām terapiju jomām, konkurentiem, un būtiski, arī perspektīviem jauniem tirgiem un tendencēm. Stratēģijas izstrādes procesā tika izvērtēts 2018. gadā uzsāktais darbs pie Sabiedrības vadošo produktu t.s. reģistrācijas dokumentu atjaunošanas, kas nodrošinātu to ilgtermiņa realizāciju esošajos, kā arī jaunos tirgos. Eirāzijas Ekonomiskā savienība ir pieņēmusi lēmumus par pakāpenisku pāreju uz jaunu kopēju medicīnas produktu sertifikāciju visā savienībā, aizstājot nacionālo sertifikāciju, kas pilnībā stāsies spēkā 2025. gadā. Produktu sertifikācijas  process tieši ietekmē Sabiedrības realizāciju šajos noieta tirgos. Sertifikācijas atjaunošana ir gan finansiāli, gan laika termiņos ietilpīga. Veiktā izvērtējuma laikā tika identificēts jauns un perspektīvs produktu portfelis, kas radīs stabilas, efektīvas iespējas produkcijas pārdošanas rezultātu uzlabošanai nākotnē. Papildus pozitīvi vērtējams, ka atjaunotā reģistrācija pavērtu ceļu uz jaunu eksporta tirgu iekarošanu arī ārpus Eirāzijas Ekonomiskās savienības.

Padome ir ierosinājusi vairāku politiku izstrādi, kas pilnveido pārvaldības procesus. Par vienu no būtiskākajiem rezultātiem akcionāriem var uzskatīt ar padomes līdzdalību Dividenžu politikas izveidē un apstiprināšanā, kas rezultējās gan dividenžu izmaksas piedāvājumā par 2019. gada rezultātiem, gan nosaka ilgtspējīgu, caurspīdīgu un akcionāriem saprotamu dividenžu politiku arī turpmāk.

COVID 19 ir ietekmējis Sabiedrības darbu netieši. Kā vienu no būtiskām ietekmēm var raksturot pirktspējas samazināšanos proporcionāli IKP kritumam galvenajos Sabiedrības tirgos. COVID 19 ietekme ir radījusi pieprasījuma svārstības saistībā ar sociāliem ierobežojumiem, kas mainījuši vēsturiskos pārdošanas un veicināšanas kanālu darbības nosacījumus. Pastāv nenoteiktība, ka vairākās valstīs realizētie, ar COVID 19 izplatības ierobežošanu saistītie noteikumi un medicīnisko procedūru ierobežojumi var kavēt klīnisko pētījumu plānveida norisi nākotnē. Padome sadarbībā ar valdi uzrauga situāciju galvenajos tirgus, lai COVID-19 izplatība neatstātu būtisku ietekmi stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Padome kopā ar valdi turpina darbu pie Sabiedrības darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanas, lai optimizētu kapitāla, aizņēmumu, Sabiedrības aktīvu un attīstības un izveidotās stratēģijas finansēšanā. Kopumā Sabiedrībai būtisku daļu no savas darbības turpina finansēt ar kapitālu un pamatdarbības naudas plūsmu, tomēr pastāv dažādas citas iespējas un instrumenti, kā, piemēram, obligāciju emisija, ES piedāvāto finanšu instrumentu izmantošana, u.c.

Akcionāru sapulces

Pārskata periodā ir sasauktas piecas akcionāru sapulces, tostarp kārtējā akcionāru sapulce, kura notika 2019. gada 17. jūnijā, un četras ārkārtas akcionāru sapulces – 2019.gada 1.aprīlī, 21.jūnijā un 1.novembrī, no kurām 2019.gada 1.novembra ārkārtas akcionāru sapulces nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Padome vēlas pateikties valdei, visiem Sabiedrības darbiniekiem un partneriem par sadarbību 2019. gadā, un novēlēt veiksmīgu, stabilu un iespējām bagātu 2020. gadu!

Pielikumā:

  • Revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums

 

Cieņā, 

Akciju sabiedrības “Olainfarm”

Padomes priekšsēdētājs

Gundars Bērziņš

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi
RK_Ziņojums akcionāru sapulcei_22092020_LV.docx (40.32 kB)