Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-22 09:01:29
Versijas komentārs Atjaunota gada skaitļa norāde darba kārtībā
Teksts

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020. gada 25. jūnijā Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 12.00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 11.30.

 

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsošanas veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā, kā arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Lūdzam aizpildītu balsošanas veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: investor.relations@lg.lv; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Balsojot pirms sapulces, tiks ņemtas vērā balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 24. jūnijam.

 

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

 

Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Sapulces darba kārtība:

  1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
  2. 2019. gada pārskata apstiprināšana.
  3. 2019. gada peļņas izlietošana.
  4. Atlīdzības noteikšana padomes un revīzijas komitejas locekļiem par 2019. gada darbības rezultātiem.
  5. Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

 

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2020. gada 13. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2020. gada 25. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

 

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildus jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei.

 

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri interneta resursos var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kas tiek publicēti nekavējoties pēc to iekļaušanas darba kārtībā vai saņemšanas. Savukārt iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: investor.relations@lg.lv.

 

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

 

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"

Vienotais reģ. nr. 40003000642

Juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001

Papildus informācija:

Esmeralda Balode-Buraka

t. 67 374 369, investor.relations@lg.lv

Pielikumi
2020.06.25_Balsosanas_veidlapa_LV.docx (24.14 kB)
2019_Padomes_zinojums_LV.pdf (376.62 kB)
2019_Revizijas_Komitejas_zinojums_LV.pdf (921.03 kB)
2020.06.25_Lemumprojekti_LV.pdf (514.24 kB)
Pilnvarojuma_veidlapa_LV.docx (12.92 kB)