Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un finanšu pārskatu publicēšanu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-24 14:31:14
Versijas komentārs
Teksts

Kā jau tika ziņots iepriekš, 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda (a) apmierināt AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu; (b) īstenot Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu (Process); (c) apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu (Plāns); un (d) noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 2 (divus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Atbilstoši Plānā noteiktajam Sabiedrības saistību izpildei un tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai Procesa ietvaros Sabiedrība 2019.gada augustā pārdeva tai piederošo peldošo doku 170 par kopējo summu 9,3 miljoni EUR, kur pircējs bija Igaunijā reģistrētā sabiedrība OÜ “Tallinna Laevatehas”.

Kopš Sabiedrības Procesa īstenošanas pasludināšanas līdz šodienai Plāna izpilde noritējusi sekmīgi. Šajā laika periodā atbilstoši Plānā paredzētajam Sabiedrība ir īstenojusi savu pamatdarbību, atsākot kuģu remonta pakalpojumu sniegšanu tās klientiem un turpinot savas kustamās mantas/nekustamā īpašuma iznomāšanu, kā arī veicot pasākumus, kas saistīti ar, ne tikai, piestātņu un peldošo doku ikgadējās apskates veikšanu, piestātņu un peldošo doku remonta darbiem, tās nomātās teritorijas sakopšanas darbiem, bet arī īpašumā esošās infrastruktūras uzlabošanu.

Sabiedrības vadība ir veikusi būtiskus pasākumus tās mērķu sasniegšanai – jaunu klientu piesaistīšanā, racionāla darbaspēka un materiālo resursu izmantošanā, darba ražīguma paaugstināšanā.

Tāpat Sabiedrība veikusi tās sniegto pakalpojumu un to izmaksu padziļinātu analīzi, kā arī, lai nodrošinātu Sabiedrības ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, Sabiedrība ir izvērtējusi tās saimnieciskajai darbībai piemītošos riskus un ir to būtiski reorganizējusi, tādejādi radot priekšnoteikumus tās darbības rentabilitātes uzlabošanai, lai veiksmīgi strādātu pašreizējā tirgū un konkurētu ar citiem tirgus dalībniekiem.

Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai tā būtu spējīga saviem pasūtītājiem piedāvāt pakalpojumu augstā profesionālā līmenī, izpildot tos par tādu pašu vai zemāku cenu salīdzinājumā ar konkurentiem.

Sabiedrība norāda, ka no Procesa īstenošanas pasludināšanas brīža tā ir segusi kreditoru prasījumus 6 396 165,20 EUR apmērā, kas ir gandrīz 50% (piecdesmit procentu) no Procesa ietvaros sedzamo kreditoru prasījumu kopējā apmēra, pilnā apmērā segusi darbinieku prasījumus, kas bija radušies līdz Procesa ierosināšanas brīdim, kā arī regulāri veic kārtējos maksājumus pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, veic kārtējos nodokļu maksājumus un izmaksā darba samaksu Sabiedrības darbiniekiem.

Ievērojot to, ka joprojām kā viens no Sabiedrības pamatdarbības veidiem ir kuģu remonta pakalpojumi, nolūkā gūt ienākumus Sabiedrības saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā kārtējo izdevumu samaksai un saistību segšanai Procesa ietvaros, Sabiedrības vadība šī gada sākumā tikās ar vairāku kuģu īpašnieku sabiedrību pārstāvjiem un tā rezultātā 2020.gadā Sabiedrība ir veikusi jau 4 (četru) kuģu remontu un tika panākta vienošanās par vairāku kuģu remontu 2020.gada martā, aprīlī un maijā.

Diemžēl no Sabiedrības neatkarīgu apstākļu dēļ tās turpmāko saimniecisko darbību tieši, būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja koronavīrusa izraisītās slimības Covid–19 gadījumu straujā izplatība pasaulē, sasniedzot pandēmijas apmērus.

Atsaucoties uz Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka Covid–19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Latvijas Republikas valdība, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta “e” apakšpunktu, likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 4.pantu, 5.panta pirmo daļu un 6.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 7.panta 1.punktu un 8.pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus ar mērķi ierobežot Covid–19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 12.maijam izsludināja ārkārtējo situāciju. Turklāt Latvijas Republikas veselības ministre šobrīd ir publiski paziņojusi, ka tiek apsvērta ārkārtējās situācijas pagarināšana.

Sabiedrība norādaCovid–19 gadījumu izplatības ierobežošanas nolūkā tika noteikti daudzi piesardzības un drošības pasākumi, un ievērojot to, ka Sabiedrības klienti pamatā ir ārvalstu kuģu īpašnieku sabiedrības un remonta veikšanas laikā Sabiedrības teritorijā Rīgas ostas akvatorijā uz kuģiem obligāta ir kuģu īpašnieku sabiedrību pārstāvju, tai skaitā superintendantu un apkalpojošā personāla, kas nodrošina remonta veikšanas procesa uzraudzību, klātbūtne, tad Latvijas Republikas valdības lēmums atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, kā arī liegums personām un transportlīdzekļiem pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā, liedza kuģu īpašnieku sabiedrību pārstāvjiem ierasties Latvijā, lai veiktu savus pienākumus.

Tāpat apgrūtināta būtu arī remonta veikšanai nepieciešamo materiālu un rezerves daļu piegāde, kā arī ārvalstu speciālistu piesaistīšana.

Turklāt līdzīgi piesardzības un drošības pasākumi tika noteikti arī citās valstīs, kas vēl vairāk ietekmēja kuģu un kuģu īpašnieku sabiedrību pārstāvju ierašanos Latvijā, kā rezultātā Sabiedrība no kuģu īpašnieku sabiedrībām saņēma atteikumus par iepriekš pieteikto kuģu remonta darbu veikšanu, kā rezultātā Sabiedrība negūs šobrīd plānotos ienākumus, kas būtiski ietekmēs Sabiedrības finanšu rezultātus.

Tādejādi visa iepriekš minētā rezultātā šī brīža situācija ļoti tieši ir ietekmējusi ne tikai Sabiedrības turpmāko saimniecisko darbību, tai skaitā ieņēmumus un attiecīgi arī naudas plūsmu, bet arī Plāna īstenošanu, un tā iemesla dēļ Sabiedrība ir izstrādājusi Plāna grozījumus, paredzot Procesa īstenošanas termiņu pagarināt vēl par 2 (diviem) gadiem jeb 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, kopā paredzot Procesa īstenošanai termiņu 4 (četrus) gadus jeb 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus.

Mainot plānotās Sabiedrības ienākumu gūšanas prognozes, secīgi mainās arī Sabiedrības izdevumu prognozes, tādejādi Sabiedrība groza Plānu, paredzot attiecīgas izmaiņas Sabiedrības plānotajos ieņēmumos un izdevumos, kā arī paredzot izmaiņas kreditoru prasījumu segšanas grafikā, proti:

  1. Plānāparedzētās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo summu) attiecībā pret nodrošinātajiem kreditoriem Sabiedrība paredz segt 16 (sešpadsmit) mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Procesa īstenošanu, paredzot, ka Procesa 8., 9. un 10.mēnesī (laikā, kad provizoriski spēkā būs izsludinātā ārkārtējā situācija) maksājumu apmērs tiks būtiski samazināts;
  2. Plānāparedzētās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo summu) attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem Sabiedrība paredz segt 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Procesa īstenošanu, paredzot, ka Procesa 8., 9. un 10.mēnesī (laikā, kad provizoriski spēkā būs izsludinātā ārkārtējā situācija) maksājumu apmērs tiks būtiski samazināts.

Sabiedrība atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem 2020.gada 22.aprīlī ir nosūtījusi tās izstrādāto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu redakciju Sabiedrības kreditoriem rakstveida piekrišanas sniegšanai.

Sabiedrība ir pateicīga tās kreditoriem par izrādīto sapratni un atbalstu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanā.

Pilnīgāka informācija par Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumiem tiks sniegta pirms grozījumu iesniegšanas tiesā to apstiprināšanai.

 

Sabiedrība informē, ka Covid–19 radīto seku dēļ, kā rezultātā Sabiedrības ikdienas darbs tiek organizēts pēc iespējas strādājot attālinātā režīmā, kas būtiski ierobežo 2019.gada finanšu pārskata sagatavošanu, kā arī tā iemesla dēļ, ka Sabiedrības revidents 2019.gada finanšu pārskata revīzijai tika apstiprināts tikai 2019.gada 23.decembrī, līgums par revīzijas veikšanu tika noslēgts 2020.gada 14.janvārī un revidenti finanšu pārskata revīziju varēja uzsākt tikai 2020.gada februārī, Sabiedrībai nebūs iespējams 2019.gada finanšu pārskatu sagatavot, par to saņemt revidenta ziņojumu un revidēto gada pārskatu izplatīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā.

Tādejādi Sabiedrība plāno revidētu 2019.gada finanšu pārskatu publicēt līdz 2020.gada 29.maijam.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi