Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” Nerevidēts finanšu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-11-29 17:48:12
Versijas komentārs
Teksts

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ pamatkapitāls ir 1285401 EUR ,neto apgrozījums ir 1262340 EUR.  Neto apgrozījums 2019.gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2018. gada  deviņiem   mēnešiem samazinājies  par  86516 EUR jeb  par 6.4 % . Zaudējumi 2019.gada 9 mēnešos sastāda   137609 EUR. Zaudējumi uz vienu akciju ir  0.15 EUR.

 

 

 

30.09.2019.

30.09.2018.

Nr p.k.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

1

2

4

5

1

Neto apgrozījums

1262340

1348856

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(1311972)

(1303482)

3

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

(49632)

45374

4

Pārdošanas izmaksas

(34644)

(33184)

5

Administrācijas izmaksas

(63184)

(68428)

6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm.

28219

29623

7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm.

(16739)

(15680)

8

Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saist. uzņ.

0

0

9

Zaudējumi no vērtspap. Pārdošanas

0

0

10

Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi

0

0

11

Ilgtermiņa finansu ieguld. un īstermiņa

0

0

 

vērtspapīru vērtības norakstīšana

0

0

12

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(1248)

(1298)

13

Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

(137228)

(43593)

14

Ārkārtas ieņēmumi

0

0

15

Ārkārtas izmaksas

0

0

16

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(137228)

(43593)

17

Pārējie nodokļi

(381)

(395)

18

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

(137609)

(43988)

Finanšu pārskats pievienots pielikumā.

 Valde

Konaktpersona:

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS Kurzemes Atslēga-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv

Pielikumi