Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2019. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-11-21 09:00:25
Versijas komentārs
Teksts

2019.gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 887,7 tūkst. eiro, kas ir par 6,3% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 85,8 tūkst. eiro – par 42,8 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.09.2019.

EUR

30.09.2018.

EUR

Neto apgrozījums

887 653

834 695

a) no lauksaimnieciskās darbības

887 653

834 695

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

32 797

37 226

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

25 029

(3 256)

Materiālu izmaksas:

(403 929)

(373 040)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(319 383)

(298 108)

b) pārējās ārējās izmaksas

(84 546)

(74 932)

Personāla izmaksas:

(350 467)

(363 482)

a) atlīdzība par darbu

(274 198)

(286 912)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(64 574)

(67 014)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(11 695)

(9 556)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(38 881)

(40 553)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(38 600)

(40 553)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

(281)

-

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(66 392)

(48 545)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

85 810

43 045

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

-

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

85 810

43 045

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

85 810

43 045

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,203

0,102

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi