Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI SIA “ExpressCredit” OBLIGĀCIJU PROSPEKTA (ISIN: LV0000801322) GROZĪJUMIEM
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-10-11 12:12:38
Versijas komentārs
Teksts

Saskaņā ar SIA “ExpressCredit” (turpmāk – Emitents) 2014. gada 17. marta  obligāciju prospekta (ISIN: LV0000801322) (turpmāk – Prospekts) 6.6. sadaļu, SIA “ExpressCredit” lūdz obligacionārus sniegt savu piekrišanu sekojošiem grozījumiem obligāciju Prospektā:

  1. Obligācijas tiktu nodrošinātas ar komercķīlu uz visiem Emitenta un tās esošo un nākotnes meitas sabiedrību aktīviem kā īpašumu lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdī, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām un komercķīlu uz visām Emitenta un tās esošo un nākotnes meitas sabiedrību prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām;
  2. tiktu ieviesta Nodrošinājuma aģenta  funkcija, Nodrošinājuma aģenta tiesības un pienākumi, Nodrošinājuma izveide, atcelšana un piedziņa procedūras u.c.;
  3. grozījumi “Saistību neizpildes gadījums” un “Ierobežojumi” sadaļās u.c.

Pilni Prospekta grozījumi ir pievienoti šī pieteikuma Pielikumā Nr.1.

Ja Obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti paredzētie Prospekta grozījumi, tad Emitents apņemas 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Prospekta grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram Obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir Obligacionārs 2019. gada 18. oktobrī, maksu par grozījumu apstiprināšanu 0.5% (piecas desmitdaļas  procenta) apmērā no attiecīgajam Obligacionāram piederošo Obligāciju Nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

SIA “ExpressCredit”, kā viena no pirmajām nebanku kreditēšanas kompānijām, kas sāka izmantot kapitāla tirgus instrumentus kā finansēšanas avotus, emitēja pirmās korporatīvās obligācijas 2013. gada novembrī ar 5-gadīgu EUR 5 miljonu emisiju, kas tika atmaksāta pirms termiņa. Atbilstoši investoru interesei, kompānija emitēja sekojošus obligāciju emisijas 2014. gada martā par summu EUR 2.1 miljoni un 2016. gada oktobrī par summu EUR 5 miljoni.

Lai turpinātu izmantot kapitāla tirgus instrumentus arī turpmāk un izveidotu nodrošināto obligāciju struktūru, Emitents vēlas apvienot esošo obligāciju prioritāti un ierobežojumus, tādējādi izveidojot vienotu programmu esošajām un nākotnes obligāciju emisijām.

Saskaņā ar Emitenta publicēto finanšu prognozi uzņēmums plāno palielināt neto kredītportfeli līdz EUR 28,2 miljoniem 2019. gada beigās (pieaugums par 40% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) un līdz EUR 34,8 miljoniem 2020. gada beigās (pieaugums par 24%), tādēļ stabila un ilgtermiņa finansējuma stratēģija kļūst par šādas portfeļa izaugsmes galveno stūrakmeni. 

Piedāvājot nodrošināt LV0000802213 obligācijām, ExpressCredit vēlas sniegt Nodrošinājumu Obligacionāriem un grozīt Prospektu, lai piedāvātajā apvienotajā obligāciju struktūrā varētu emitēt papildus obligācijas.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Emitents aicina Obligacionārus atbalstīt paredzētos Prospekta grozījumus. 

Pielikumā ir pievienots pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai (t.sk. ierosinātie Prospekta grozījumi) un balsošanas anketa.

​__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv

Pielikumi