Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
“Olainfarm” grupas finanšu rezultāti pirmajā pusgadā sasniedz jaunas virsotnes – apgrozījums bija 66.4 milj. EUR, tīrā peļņa bija 12.2 milj. EUR
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-08-30 16:23:20
Versijas komentārs
Teksts
  • Grupas apgrozījums 2019. gada pirmajā pusgadā bija 66.4 milj. EUR, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš
  • EBITDA rentabilitāte šī gada pirmajos sešos mēnešos bija 26%, kas ir palielinājums pret gadu iepriekš, kad tā bija 17%
  • Spēcīgs likviditātes rādītājs un samazināts aizņēmumu slogs dod labu pamatu turpmākām investīcijām

“Vērtējot “Olainfarm” finanšu gada sešus mēnešus un teicamo finanšu situāciju uzņēmumā, jāatzīmē trīs lietas: 1) sasniegta augsta uzņēmuma rentabilitāte; 2) būtisks pieaugums uzņēmuma likviditātei, sasniedzot vēsturiski augstāko līmeni, kā arī 3) notika aktīvas pārrunas ar bankām par esošo kredītsaistību refinansēšanu un jaunu līdzekļu piesaisti. Šie ir arī galvenie faktori, kas dod stabilu pamatu jaunam attīstības posmam, sakārtojot zāļu failus un veicot medikamentu klīniskos pētījumus,” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis.

Grupas ieņēmumi 2019. gada otrajā ceturksnī bija 31 647 tūkst. EUR, un tas ir par 2% vairāk nekā 2018. gada otrajā ceturksnī, kad bija 31 055 tūkst. EUR. Otrajā ceturksnī EBITDA bija 6 422 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada otrā ceturkšņa attiecīgo rādītāju par 1 497 tūkst. EUR jeb 30%. Šī gada otrā ceturkšņa peļņa bija 3 984 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 49% jeb par 1 312 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada otro ceturksni.

Šī gada pirmajos sešos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 66 392 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 7% jeb 4 548 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā. Grupas EBITDA rādītājs šī gada pirmajos sešos mēnešos bija 16 928 tūkst. EUR, kas ir par 64% jeb 6 589 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada pirmā pusgada rezultātu. Grupas pārskata perioda peļņa 2019. gada sešos mēnešos bija 12 244 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 112% jeb 6 458 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu. Šī gada pusgada ieņēmumi, EBITDA un tīrās peļņas rādītāji ir sasnieguši jaunus rekordus pirmo sešu mēnešu periodam.

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja bruto peļņas pieaugums, pārdošanas izmaksu samazinājums, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām. Negatīvi ietekmēja administratīvo izdevumu palielinājums, kas saistīts ar ieguldījumiem zāļu reģistrācijas failos, šādus izdevumus ne vienmēr ir iespēja kapitalizēt, kā arī saistībā ar personāla algu un prēmiju izmaksu (neiekļaujot valdes un padomes locekļus).

Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, Grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 50%, bet peļņas radītājs par 96%.

Šī gada pirmo sešu mēnešu laikā “Olainfarm” galveno produktu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars bija 19%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu (Noofen, Neiromidīns un Furamags/Furasols) īpatsvars bija 52%, kas arī ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pagājušajā gadā (51%).

Šī gada aprīlī AS “Olainfarm” parakstīja līgumu ar ANO struktūrvienību (UN Office for Project Services) par PASS piegādēm 3 milj. EUR apmērā 2019. – 2020. gados, kas ļaus šim medikamentam būt starp pieprasītākajiem produktiem arī turpmāk.

Grupa ieviesa divus jaunus alternatīvos snieguma rādītājus – Neto saistības / EBITDA un Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR). Neto saistības / EBITDA koeficients uzlabojās no 1,4 līdz 0,6, un DSCR uzlabojās no 1,8 līdz 2,5.

Šī gada pirmais pusgads bija arī nozīmīgs, jo strauji palielinājās naudas atlikums no 2 689 tūkst. EUR perioda sākumā līdz 10 623 tūkst. EUR perioda beigās, kas ļauj turpināt ieguldījumus zāļu reģistrāciju failu atjaunošanā turpmākajos gados.

“Nasdaq Riga” biržā 2019. gada 2. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 731 tūkstošu akciju, par kopējo vērtību 4,5 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā, tirgoto akciju skaits bija lielāks par 726%, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka par 511%.

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns

Koncerns

 

Q2 2019

Q2 2018

M6 2019

M6 2018

 

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

Ieņēmumi

       31 647

       31 055

       66 392

       61 844

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

     (11 818)

     (12 117)

     (25 309)

     (24 895)

Bruto peļņa

       19 829

       18 938

       41 083

       36 949

Pārdošanas izmaksas

      (8 740)

      (9 510)

     (17 021)

     (18 181)

Administrācijas izmaksas

      (7 299)

      (5 790)

     (13 632)

     (11 431)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

             672

             687

         1 134

         1 405

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

         (449)

      (1 093)

         (704)

      (1 804)

Asociēto sabiedrību peļņas daļa

               25

                 7

             103

               75

Finanšu ieņēmumi

             279

               19

         1 842

               39

Finanšu izmaksas

         (327)

         (501)

         (488)

      (1 091)

Peļņa pirms nodokļiem

         3 990

         2 757

       12 317

         5 961

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

                 (5)

               (87)

               (72)

             (177)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

                 (1)

                 2

                 (1)

                 2

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

        3 984

        2 672

      12 244

        5 786

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

               62

               41

             217

               36

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

        4 046

        2 713

      12 461

        5 822

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

 

 

 

 

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

         4 046

         2 713

       12 461

         5 822

Nekontrolējošo līdzdalību

               -

               -

               -

               -

 

 

 

 

 

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

           0.28

           0.19

           0.87

           0.41

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns

 

 

30.06.2019

31.12.2018

 

 

EUR '000

EUR '000

 

             AKTĪVS

 

 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

 

 

Nemateriālie aktīvi

          36 388

          36 619

Pamatlīdzekļi

          44 832

          43 697

Tiesības lietot aktīvu

            7 230

                   -

Ieguldījuma īpašumi

            3 510

            3 492

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

                 868

                 983

 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

         92 828

         84 791

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

 

 

Krājumi

          29 744

          25 794

Debitori

          29 785

          34 637

Nauda

          10 623

            2 689

 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

         70 152

         63 120

KOPĀ AKTĪVS

       162 980

       147 911

 

 

 

 

             PASĪVS

 

 

PAŠU KAPITĀLS

 

 

Akciju kapitāls

          19 719

          19 719

Akciju emisijas uzcenojums

            2 504

            2 504

Rezerves

                   (7)

               (224)

Nesadalītā peļņa

          93 914

          83 079

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

       116 130

       105 078

KREDITORI

 

 

Ilgtermiņa kreditori

 

 

Aizņēmumi un nomas saistības

            6 590

            1 793

Nākamo periodu ieņēmumi

            3 418

            2 878

 

Kopā ilgtermiņa kreditori

         10 008

           4 671

Īstermiņa kreditori

 

 

Aizņēmumi un nomas saistības

          19 015

          23 236

Parādi piegādātājiem un citas saistības

          16 047

          14 540

Norēķini par dividendēm

            1 409

                   -

Nākamo periodu ieņēmumi

              371

              386

 

Kopā īstermiņa kreditori

         36 842

         38 162

 

KOPĀ KREDITORI

         46 850

         42 833

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

       162 980

       147 911

 

 AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi