Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2019. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-08-22 09:01:33
Versijas komentārs
Teksts

2019. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 566,5 tūkst. eiro, kas ir par 7,9 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 56,7 tūkst. eiro – par 180.9 % jeb 36,5 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.06.2019.

EUR

30.06.2018.

EUR

Neto apgrozījums

566 509

525 059

a) no lauksaimnieciskās darbības

566 509

525 059

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

28 959

39 928

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

16 632

(8 190)

Materiālu izmaksas:

(263 404)

(236 049)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(211 579)

(186 436)

b) pārējās ārējās izmaksas

(51 825)

(49 613)

Personāla izmaksas:

(229 285)

(240 481)

a) atlīdzība par darbu

(177 322)

(188 253)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(40 543)

(42 917)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(11 420)

(9 311)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(24 897)

(27 203)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(24 897)

(27 203)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(37 863)

(32 894)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

56 651

20 170

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

56 651

20 170

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

56 651

20 170

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,134

0,048

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi