Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada 28. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-06-14 17:10:28
Versijas komentārs
Teksts

1. Ievērojot 2018. gada revidēto finanšu pārskatu un starpperioda pārskata par 2019. gada 1. ceturksni publicēšanas aizkavējumu, Sabiedrības valdes paskaidrojumi par Sabiedrības darbību 2019. gadā.

1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes paskaidrojumus par Sabiedrības darbību 2019. gadā.

2. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2018. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada pārskatu.

3. 2018. gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada tīro peļņu [●] EUR.
2) 2018. gada tīro peļņu [●] EUR atstāt nesadalītu.

4. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2019. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „KPMG Baltics”, licences Nr. 55 (turpmāk – Revidents).
2) Atlīdzību Revidentam par 2019. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes noslēgto līgumu ar Revidentu par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada pārskata revīziju.

5. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi.

6. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

1) Ar 2019.gada 28. jūniju atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, Stefan Alexander Preiss-Daimler un Andris Oskars Brutāns.
2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2019.gada 28. jūnija līdz 2021. gada 28. jūnijam Sabiedrības akcionāru izvirzītos Padomes locekļu amata kandidātus.
3) Neizmaksāt papildus atlīdzību Padomes locekļiem par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada darbības rezultātiem.
4) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2019. gadā katram Padomes loceklim noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu Padomes sēdi.

7. Pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumi.

1) Palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitālu par summu līdz [●] EUR ([●] euro) apmērā, emitējot līdz [●] ([●]) dematerializētas uzrādītāja akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1,40 EUR (viens euro un 40 centi).
2) Noteikt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 1 (vienas) dematerializētas uzrādītāja akcijas pārdošanas cenu ne mazāk kā vienas akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijas nominālvērtības, t.i., 1.40 EUR (viens euro un 40 centi) apmērā, ievērojot, ka emisijas organizētājs un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valde vienas dematerializētas uzrādītāja akcijas pārdošanas cenu aprēķina, cita starpā, ņemot vērā akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” vidējo akciju tirgus vērtību (akciju vidējo svērto tirgus cenu) 2018.gadā, kā arī finanšu tirgus situāciju vai citus apstākļus aprēķinu brīdī.
3) Noteikt, ka ja akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” izsludinātais pamatkapitāls nav parakstīts pilnā apjomā, saskaņā ar Komerclikuma 260.panta trešo daļu akciju emisija tiek uzskatīta par notikušu faktiski parakstīto un apmaksāto akciju apmērā ar nosacījumu, ka minimālais jaunās emisijas parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir [●] EUR ([●] euro) un, tādējādi, kopējā apmaksātā jaunās emisijas akciju pārdošanas cenas kopsumma ir vismaz [●] EUR ([●] euro) apmērā, un Sabiedrības padome pēc valdes ierosinājuma izdara attiecīgus grozījumus Sabiedrības statūtos. Ja jaunās emisijas parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir mazāks par [●] EUR un, tādējādi, kopējā apmaksātā jaunās emisijas akciju pārdošanas cenas kopsumma ir mazāka par [●] EUR, tad Sabiedrības akcionāru sapulce lemj par emisijas spēkā esamību un spēkā esamības apmēru.
4) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (kas pievienoti šim Protokolam kā Pielikums Nr. 1).
5) Apstiprināt statūtu grozījumus (kas pievienoti šim Protokolam kā Pielikums Nr. 2).
6) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pilno statūtu tekstu jaunā redakciju (kas pievienota šim Protokolam kā Pielikums Nr. 3).
7) Ņemot vērā, to, ka: (i) Sapulcē piedalās sekojoši akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāri – [●]; [●];[●], kuri pārstāv [●]% no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla; (ii) visiem līdzšinējiem akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas proporcionāli tiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai; (iii) saskaņā ar Komerclikuma 253.panta otro daļu, akcionāru pirmtiesības var atcelt ar akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemts Komerclikuma 284. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā; un (iv) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valde ir rakstveidā sniegusi pamatojumu pirmtiesību atcelšanas nepieciešamībai un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenai, apstiprināt, ka tiek atceltas visu līdzšinējo akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāru pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas.

8. Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” jauno emitēto akciju publiskais piedāvājums un akciju iekļaušana regulētājā tirgū.

1) Apstiprināt līdz [●] ([●]) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” jaunās emisijas dematerializētu uzrādītāja akciju publisko piedāvājumu un līdz [●] ([●]) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” dematerializētu uzrādītāja akciju iekļaušanu fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā ar nosacījumu, ka ir veikta nepieciešamā akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla palielināšana, un pēc tam, kad šīs Sapulces dienas kārtības jautājumā Nr.7 apstiprinātie akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” statūtu grozījumi (kas pievienoti šim Protokolam kā Pielikums Nr.2) un statūtu pilnā teksta jaunā redakcija (kas pievienota šim Protokolam kā Pielikums Nr.3) ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” emisijas prospekta līdz [●] ([●]) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” dematerializētu uzrādītāja akciju publisko piedāvājumu un līdz [●] ([●]) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” dematerializētu uzrādītāja akciju iekļaušanai regulētajā tirgū fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā izstrādi un pilnvarot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdi parakstīt emisijas prospektu, kā arī pēc nepieciešamības veikt un apstiprināt emisijas prospekta grozījumus un/vai precizējumus un/vai papildinājumus.
3) Pilnvarot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdi veikt visus nepieciešamos pasākumus akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” dematerializētu uzrādītāja akciju publiskā piedāvājuma īstenošanai un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” dematerializētu uzrādītāja akciju iekļaušanai fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā un emisijas prospekta reģistrēšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.
4) Pilnvarot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdi parakstīt akciju iekļaušanas līgumu (angļu valodā – “Placement Agreement”) un visus citus ar to saistītos dokumentus ar AS “LHV Pank”, parakstīt visus nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar akciju sabiedrību “Nasdaq Riga”, parakstīt visus nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar Nasdaq centrālo vērtspapīru depozitāriju Societas Europaea (Nasdaq CSD SE) par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un uzskaiti un visus citus dokumentus, un pārstāvēt akciju sabiedrību „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AS “LHV Pank”, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, akciju sabiedrībā “Nasdaq Riga” un Nasdaq CSD SE.

9. Akciju pārcelšana no fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.

1) Pārcelt 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simti trīs tūkstoši divi simti piecas) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” esošās dematerializētās uzrādītāja akcijas no fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.
2) Uzdot akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdei sagatavot, parakstīt un iesniegt fondu biržai akciju sabiedrībai “Nasdaq Riga” attiecīgu iesniegumu un visus citus nepieciešamos dokumentus 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simti trīs tūkstoši divi simti piecu) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” esošo dematerializēto uzrādītāja akciju pārcelšanai no fondu biržas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.

10. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes un padomes atalgojuma politiku.

 

Valmierā, 2019. gada 14. jūnijā

Valdes priekšsēdētājs S. Jugel

Valdes loceklis Ģ. Vēveris

 

Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com

Pielikumi