Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par obligāciju izvietošanas rezultātiem
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-05-29 16:56:06
Versijas komentārs
Teksts

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, DIENVIDĀFRIKU UN SINGAPŪRU.

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti 2019.gada 9.maija AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – “Altum”) otrās obligāciju emisijas EUR 70 000 000 apmērā programmas pamatprospektā (turpmāk – “Pamatprospekts”), ir tāda pati nozīme šajā paziņojumā.

Altum saskaņā ar Pamatprospekta sadaļas “Obligāciju Izvietošana” 6.4.punktu ar šo paziņo, ka ir noslēgusies izvietošana obligācijām EUR 15 000 000 apmērā, kas tiek emitētas saskaņā ar 2019.gada 27.maijā apstiprinātajiem Galīgajiem Noteikumiem papildus 2018.gada 7.martā saskaņā ar Altum 2017.gada 30.augusta pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā ietvertajiem obligāciju vispārīgajiem noteikumiem emitētajām EUR 10 000 000 1,3% obligācijām ar dzēšanas termiņu 2025.gada 7.martā (ISIN kods: LV0000880037). Izvietošanas rezultātā obligāciju papildu emisijai ir noteikti šādi raksturlielumi: 

 • Obligāciju sērijas numurs: 2
 • Laidiena numurs: 2
 • Emisijas apjoms: EUR 15 000 000
 • Emitējamo obligāciju skaits: 15 000
 • Obligācijas nominālvērtība: EUR 1 000
 • Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1,3%
 • Ienesīgums līdz dzēšanai: 0,95%
 • Emisijas cena: EUR  1 019.497 par vienu obligāciju 
 • Emisijas datums: 2019.gada 5.jūnijs
 • Dzēšanas termiņš: 2025.gada 7.marts
 • ISIN kods: LV0000880037

MiFID II vienīgi profesionālo ieguldītāju un TDP mērķa tirgus - Izstrādātāju mērķa tirgus (MiFID II produktu pārvaldība) ir profesionālie klienti un tiesīgie darījumu partneri MiFID II izpratnē (visi izplatīšanas kanāli).

Attīstības finanšu institūcija ALTUM, kurai starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir piešķīrusi kredītreitingu Baa1, ir emitējusi obligācijas EUR 15 miljonu vērtībā ar ienesīgumu 0,95%. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi un parakstītais apjoms 13 reizes pārsniedza emitēto apjomu.

29.maijā ALTUM emitēja obligācijas par kopējo summu EUR 15 miljoni, kas ir pirmā emisija EUR 70 miljonu obligāciju emisijas programmas ietvaros, ar ienesīgumu – 0,95%. Šīs obligācijas tika emitētas papildus 2018. gada 7. martā emitētajām obligācijām EUR 10 miljoni apmērā ar dzēšanas termiņu 2025. gada 7.martā un fiksēto gada procentu likmi (kuponu) – 1,3%, kas kotētas Nasdaq Riga biržā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi un parakstītais apjoms 13 reizes pārsniedza emitēto apjomu. Obligācijas iegādājās 20 investori Baltijā: 5 bankas (18%) un 15 aktīvu pārvaldības fondi un apdrošināšanas sabiedrības (82%).

Ieņēmumi no šīs obligāciju emisijas tiks izmantoti ALTUM ilgtspējīgu tautsaimniecībai svarīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai lauksaimniecības jomā.

 Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Esam gandarīti par investoru augsto interesi, kas apliecina ALTUM izvēlētās finansējuma piesaistes stratēģijas kursa pareizību un vienlaikus ļauj mums emitēt obligācijas ar labiem finanšu nosacījumiem. Ieņēmumus no šīs obligāciju emisijas izmantosim ALTUM pārvaldītā Zemes fonda darbības paplašināšanai, vēl vairāk stiprinot fonda pēdējo gadu straujo izaugsmes tempu. Nepilnos četros gados Zemes fonds portfelis sasniedzis pirmos 10 tūkstošus hektāru, darījumu apjomam ar katru gadu pieaugot. Īstenojot jauno obligāciju emisijas programmu 70 miljonu eiro apmērā ALTUM kopējais finanšu tirgos piesaistītā finansējuma apjoms sasniegs 100 miljonus eiro. Kopumā resursu piesaiste finanšu tirgos nodrošina mūsu finansējuma avotu diversifikāciju, palīdz būt ilgtspējīgiem un pašpietiekamiem finansējuma  piesaistē, vienlaikus sekmējot Baltijas kapitāla tirgus attīstību.”

Obligāciju emisiju vadīja AB SEB Bankas.

 Atruna

Ne šis paziņojums, nedz arī neviena tā kopija, pilnībā vai daļēji nedrīkst tikt nodota vai izplatīta tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Dienvidāfrikā, Singapūrā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kur tas būtu nelikumīgi. Šis paziņojums nav uzskatāms par un neveido daļu no neviena piedāvājuma vai aicinājuma pārdot, vai neviena lūguma veikt jebkādu piedāvājumu pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem nevienai personai nevienā jurisdikcijā, tāpat šis paziņojums (vai jebkura tā daļa) vai tā izplatīšanas fakts neveido pamatu nevienam līgumam un uz to nevar atsaukties saistībā ar nevienu šādu līgumu. Piedāvājums un šī paziņojuma izplatīšana un cita informācija saistībā ar piedāvājumu atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar normatīvajiem aktiem, un personām, kuru rīcībā nonāk jebkurš dokuments vai cita šeit norādītā informācija, ir jāiepazīstas ar un jāievēro jebkurš šāds ierobežojums. Jebkura šādu ierobežojumu neievērošana var radīt vērtspapīrus regulējušu normatīvo aktu pārkāpumu jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā. Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai lūgums pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem), un vērtspapīrus nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez reģistrācijas vai izņēmumiem no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem). Emitents nav reģistrējis un neplāno reģistrēt neviena piedāvājuma nevienu laidienu Amerikas Savienotajās Valstīs vai izteikt jebkādu vērstpapīru publisko piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis paziņojums ir adresēts un attiecas uz personām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, kuras ir ieviesušas Direktīvu 2003/71/EK (“Prospektu direktīva”), kas ir “kvalificēti investori” Prospektu direktīvas 2. panta pirmās daļas “e” punkta izpratnē. Jebkura ieguldījumu darbība (tostarp, bet ne tikai, jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanās parakstīties, pirkt vai citādi iegādāties vērtspapīrus), uz ko šis paziņojums attiecas, būs pieejama un attiecības tiks veidotas tikai ar personām, kuras ietilpst izstrādātāju mērķa tirgū.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

  

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi