Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai grozījumiem obligāciju prospektā (ISIN: LV0000801363)
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-03-06 17:28:14
Versijas komentārs
Teksts

Rich text editor, htmlBody, press ALT 0 for help.

Saskaņā ar AS “mogo” 2014. gada 13. oktobra obligāciju prospekta (ISIN: LV0000801363) 6.6. punktu AS “mogo” lūdz obligacionārus sniegt savu piekrišanu grozījumiem prospektā, ar kuriem tiek paredzēts, ka obligāciju pamatsumma tiek pilnībā dzēsta vienā maksājumā 2021. gada 31. martā, aizstājot obligāciju pamatsummas ceturkšņa maksājumus.

Ja obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti prospektā paredzētie grozījumi, tad AS “mogo” apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc AS “mogo” paziņojuma par prospekta grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir obligacionārs 2019. gada 13. martā un kurš ir balsojis “par” prospektā paredzēto grozījumu apstiprināšanu, maksu par grozījumu apstiprināšanu 1 % (viens procents) apmērā no attiecīgajam obligacionāram piederošo obligāciju nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

Kopš obligāciju emisijas 2014. gadā (aptuveni divus gadus pēc AS “mogo” komercdarbības uzsākšanas), kad AS “mogo” atradās vēl tikai savā komercdarbības attīstības sākumstadijā, AS “mogo”  komercdarbības apmērs ir būtiski pieaudzis, sasniedzot ievērojamus peļņas un atdeves rādītājus.

Saskaņā ar neauditētajiem AS “mogo” finanšu datiem par 2018. gadu AS “mogo” neto aizdevumu portfelis uz 2018. gada 31. decembri ir sasniedzis EUR 36,7 miljonus, salīdzinot ar EUR 21,1 miljonu 2014. gada 31. decembrī. AS “mogo” kumulatīvā peļņa 2018. gada 31. decembrī sasniedz EUR 10,6 miljonus. Savukārt AS “mogo” neto procentu ienākumi 2018. gadā pārsniedz EUR 11,4 miljonus, salīdzinot ar AS “mogo” neto procentu ienākumiem EUR 4,2 miljonu apmērā 2014. gadā. 

Savukārt saskaņā ar neauditētiem Mogo Finance S.A. grupas finanšu datiem par 2018. gadu Mogo Finance S.A. grupas neto aizdevumu portfelis uz 2018. gada 31. decembri ir sasniedzis EUR 140,3 miljonus, salīdzinot ar EUR 56,2 miljoniem 2015. gada 31. decembrī. Mogo Finance S.A. grupas kumulatīvā peļņa 2018. gada 31. decembrī sasniedz EUR 14 miljonus. Savukārt Mogo Finance S.A. grupas neto procentu ienākumi 2018. gadā pārsniedz EUR 41,4 miljonu, salīdzinot ar Mogo Finance S.A. grupas neto procentu ienākumiem EUR 13,6 miljonu apmērā 2015. gadā.

Augstākminētie AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas finanšu dati demonstrē spēcīgu sniegumu, ļaujot AS “mogo” kļūt par savas nozares nepārprotamu līderi Latvijā. Pie šiem apstākļiem AS “mogo” riska un atdeves profils, raugoties no obligacionāru perspektīvas, ir kļuvis ievērojami spēcīgāks kā tas bija obligāciju emitēšanas brīdī.

2018.gada jūnijā un novembrī Mogo Finance S.A. starptautiskajos kapitāla tirgos emitēja obligācijas par kopējo summu EUR 75 miljoni, kas ir iekļautas Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū, piesaistot ievērojamu skaitu starptautisku investoru. No obligācijām izrietošās saistības tiek pienācīgi pildītas, veicot visus paredzētos maksājumus un sniedzot investoriem visas nepieciešamās atskaites.

AS “mogo” augsti novērtē vairāku gadu garumā izteikto obligacionāru uzticību un atbalstu AS “mogo”, finansējot AS “mogo” darbību un lielā mērā palīdzot nodrošināt esošos AS “mogo” rezultātus un tā vietu tirgū. Tomēr AS “mogo” ieskatā Prospekta 5.9. punktā paredzētais obligāciju pamatsummas ceturkšņa maksājumu grafiks kavētu AS “mogo”  un Mogo Finance S.A. grupas turpmāko izaugsmi. Ja obligāciju pamatsumma tiktu pilnībā dzēsta vienā maksājumā 2021. gada 31. martā, tad ceturkšņa maksājumiem paredzētie līdzekļi tiktu ieguldīti AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas komercdarbības paplašināšanā, tādā veidā pastarpināti stiprinot AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas finanšu pozīciju.

AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas finanšu stāvoklis ir pārliecinoši stabils, par ko liecina ne tikai publicētie finanšu dati un Mogo Finance S.A. grupas sabiedrību attīstības rādītāji, bet arī obligāciju cena otrreizējā tirgū, ievērojamais pieprasījums pēc Mogo Finance S.A. emitētajām obligācijām EUR 50 miljonu apmērā 2018.gada jūlijā, kā arī papildus emitētajām obligācijām EUR 25 miljonu apmērā 2018.gada novembrī. Ievērojot minēto, piedāvātie grozījumi nav saistīti ar jebkādu iespējamo restrukturizāciju, bet gan ir vērsti uz AS “mogo” un visas Mogo Finance S.A. grupas turpmāko izaugsmes veicināšanu.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, AS “mogo” aicina obligacionārus atbalstīt prospektā paredzētos grozījumus.

Pielikumā ir pievienots pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai (t.sk. ierosinātie prospekta grozījumi), balsošanas anketa un pilnvaras forma.

Par AS “mogo”

AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu, kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings) un patēriņa kreditēšanu, ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 20 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo Finance S.A. grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Albānijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Maķedonijā turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.mogofinance.com

 

Māris Kreics

Grupas finanšu direktors

Tālrunis: +371 66900904

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

 

 

Pielikumi
Doc 20M Pieteikums prospekta grozijumiem 20190109 lat fin (ID 448582).pdf (3288.64 kB)
Doc 20M Prospekta grozijumi 20190108 lat fin (ID 448531).pdf (146.04 kB)
Doc 20M Balsosanas anketa 20190110 lat fin (ID 448991).docx (16.73 kB)
Doc 20M Pilnvaras forma 20190204 lat fin (ID 454104).docx (16.48 kB)