Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par saistību izpildi
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-02-22 16:04:33
Versijas komentārs
Teksts

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) informē, ka vairāki zvērināti tiesu izpildītāji ir uzsākuši piespiedu pasākumus parādu piedziņai, kas saistīti ar nenokārtotajām parādsaistībām pret tās kreditoriem. Sabiedrība norāda, ka uz šo brīdi tai ir apgrūtinātas saistību izpildes iespējas, taču pamatā tas radies apgrozāmo līdzekļu trūkuma dēļ.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas veicinājis šībrīža apstākļu iestāšanos un apgrozāmo līdzekļu nepietiekamību, ir situācija Latvijas Republikas finanšu sektorā. Diemžēl Eiropā un jo īpaši Skandināvijas valstīs valda liela neuzticība Latvijas kredītiestādēm – galvenokārt ar pašmāju kapitālu. Likumsakarīgi sekoja kuģu būves pasūtītāju lēmums nepieņemt Latvijas kredītiestāžu izsniegtās garantijas kā nodrošinājumu, un pēdējo gadu laikā pasūtītāju nerealizētā investīciju portfeļa rezultātā Sabiedrība ir zaudējusi pasūtījumus daudzu miljonu eiro vērtībā. Tādejādi Sabiedrība bija spiesta pārtraukt kuģu būves pakalpojumu sniegšanu, kas līdz šim nodrošināja apgrozāmo līdzekļu pietiekamību, īpaši ziemas periodā, kad kuģu remonta pakalpojumi netiek sniegti un dokos valda dīkstāve.

Atbilstoši apstākļiem tika veikti restrukturizācijas pasākumi, kā rezultātā šobrīd ikmēnešasaimnieciskie izdevumi ir ievērojami samazināti – pat par vairāk nekā 60%, taču šāds samazinājums zināmā mērā ir panākts arī dažu nepopulāru pasākumu rezultātā, piemēram, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar lielāko daļu Sabiedrības darbinieku, nespējot nodrošināt regulāru darba samaksas izmaksu, un kuģu remonta pakalpojumu sniegšanai piesaistot vairāk apakšuzņēmējus.

Kā jau tika minēts iepriekš ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 28.maija lēmumu tika ierosināta Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa lieta, kas Sabiedrības ieskatā bija pareizais solis, kā izkļūt no sarežģītās situācijas, kas radusies dažādu notikumu ietekmē, un kura vienīgais mērķis bija saglabāt Sabiedrības darbību, tās darba profilu un atjaunot stāvokli, kas ļautu pilnībā izpildīt savas saistības un nodrošināt turpmāku Sabiedrības attīstību, taču Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, pat neizskatot to pēc būtības, tika noraidīts un tiesiskās aizsardzības procesa lieta izbeigta.

Diemžēl nenokārtoto parādsaistību dēļ zvērināti tiesu izpildītāji, pamatojoties uz izpildu dokumentiem, uzsākuši piespiedu pasākumus parāda piedziņai, kas saistīti ar nodokļu parādu valsts budžetam, neizmaksātajām darba samaksām un saistībām pret Sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem.

Tā rezultātā:

  1. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere rīko Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Gāles ielā 2, Rīgā, kadastra numurs 0100 613 0116, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv koka granulu ražošanas ēkas, kur izsoles sākumcena noteikta 369 000,– EUR apmērā. Piedzinējs ir AS “Latvijas Gāze”, kur nenokārtotās saistības ir 79 153,11 EUR apmērā;
  2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Augusta Dombrovska ielā 5, Rīga, kadastra numurs 0100 613 0107, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no bijušās ugunsdzēsēju depo ēkas, kur izsoles sākumcena noteikta 52 700,– EUR apmērā. Piedzinēji ir Sabiedrības bijušie darbinieki, kur kopējās nenokārtotās saistības ir 52 700,00 EUR apmērā;
  3. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.59 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns rīko Sabiedrībai piederošo SIA “Remars Granula”, vienotais reģistrācijas numurs 54103022521, 730 kapitāla daļu pirmo izsoli, kur izsoles sākumcena par visām kapitāla daļām noteikta 20 440,– EUR apmērā. Piedzinējs ir Sabiedrības bijušais darbinieks, kur nenokārtotās saistības ir 9 783,88 EUR apmērā.

Sabiedrība norāda, ka zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotās izsoles par nekustamā īpašuma vai kapitāla daļu atsavināšanu neietekmēs Sabiedrības saimniecisko darbību, jo iepriekš norādītās ēkas ir iznomātas nomniekiem un Sabiedrības ikdienas saimnieciskajā darbībā netiek izmantotas. Turklāt zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres rīkotās izsoles veiksmīgas norises rezultātā Sabiedrība samazinās tās kredītsaistības pret kredītiestādi, jo uz nekustamo īpašumu ir reģistrēta hipotēka par labu kredītiestādei Sabiedrības kredītsaistību izpildes nodrošināšanai. Tāpat nekustamo īpašumu izsoles cenas neietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus un tās aktīvu kopējo vērtību, jo nekustamo īpašumu bilances vērtības atbilstoši Sabiedrības uzskaites sistēmā esošajiem datiem ir zemākas par to noteiktajām izsoles sākumcenām – attiecīgi (1.punkts) 281 638,01 EUR un (2.punkts) 23 715,03 EUR apmērā. Sabiedrība papildus informē, ka atbilstoši revidentu ziņojumos par iepriekšējo gadu finanšu pārskatiem norādītajam, Sabiedrība jau vairākus gadus cenšas pārdot aktīvus, kas saistīti ar SIA “Remars Granula”, taču diemžēl neveiksmīgi.

Tāpat kavēto finanšu saistību izpildes paātrināšanai tiek izskatīta papildu finansējuma piesaiste no alternatīva avota, kur Sabiedrība vadība ir vērsusies pie atsevišķiem privātiem investoriem, ar kuriem jau vairākus mēnešus tiek vestas pārrunas par iespējamajiem sadarbības principiem, kas būtu gatavi ieguldīt finanšu līdzekļus Sabiedrības saimnieciskās darbības attīstībai, tādējādi nodrošinot apgrozāmos līdzekļus un nostabilizējot Sabiedrības pašreizējo finansiālo situāciju, kā arī nodrošinot sekmīgu tās saimniecisko darbību nākotnē.

Neskatoties uz iepriekš minētajiem pasākumiem, Sabiedrība šobrīd turpina ikdienas saimniecisko darbību un ir apņēmības pilna, ka tā spēs atjaunot darbību, tādejādi nodrošinot Sabiedrības stabilitāti un konkurētspēju, kā arī saistību izpildi pret tās kreditoriem.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi