Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 26.aprīlī un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-12 13:46:07
Versijas komentārs AS „HansaMatrix” informē par sekojošām izmaiņām 2018.gada 02.marta paziņojumā par AS "HansaMatrix" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 26.aprīlī un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektiem: 1) Akcionāru sapulces darba kārtībā tiek iekļauts 5.punkts: "5.Padomes atalgojuma izmaksu budžeta 2018.gadam palielināšana no 48000 EUR (čertdesmit astoņi tūkstoši eiro) uz 52000 EUR (piecdesmit divi tūkstoši eiro). Lēmuma projekts: Palielināt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2018. gadam no 48000 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši eiro) uz 52000 EUR (piecdesmit divi tūkstoši eiro)." 2) Akcionāru sapulces darba kārtības 3.punktā tiek palielināts zvērināta revidenta kopējais atalgojums 2018. gadam no 25000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro) uz 32000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro). 3) Kā ieraksta datums tiesībām piedalīties akcionāru sapulcē tiek noteikts 2018.gada 19.aprīļa dienas beigas.
Teksts

AS „HansaMatrix”, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 26.aprīlīplkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 (AS ”HansaMatrix” vadības ofisa konferenču telpā).

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;

Lēmuma projekts: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2017. finanšu gada darbības rezultātiem. 

  1. 2017. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2017. finanšu gadu;

Lēmuma projekts: apstiprināt AS „HansaMatrix” konsolidēto un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2017. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2017. finanšu gadu.

  1. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2018.finanšu gadam.

Lēmuma projekts:

  • Ievēlēt SIA “Ernst & Young Baltic” (vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS “HansaMatrix” zvērinātu revidentu 2018. gadam;
  • Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2018. gadam 32000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli;
  1. Lēmuma pieņemšana par 2017. finanšu gada peļņas izlietojumu;

Lēmuma projekts:

  • izmaksāt dividendēs 0,08 EUR (astoņi centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā 146350,48 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit un 48/100 eiro) apmērā, izmaksu veicot divās vienādās daļās;
  • noteikt un paziņot 2018. gada 23. maiju kā Ex-datumu, noteikt 2018. gada 24.maiju, kā ieraksta datumu, un 2018. gada 25.maiju, kā izmaksas datumu pirmajai dividenžu daļai 0.04 EUR (četri centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā 73175,24 EUR(septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā;
  • noteikt un paziņot 2018. gada 13.novembri kā Ex-datumu, noteikt 2018. gada 14.novembri, kā ieraksta datumu, un 2017. gada 15.novembri, kā izmaksas datumu otrajai dividenžu daļai 0,04 EUR (četri centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā;

     5.Padomes atalgojuma izmaksu budžeta 2018.gadam palielināšana no 48000 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši eiro) uz 52000 EUR (piecdesmit divi tūkstoši eiro).

Lēmuma projekts:

Palielināt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2018. gadam no 48000 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši eiro) uz 52000 EUR (piecdesmit divi tūkstoši eiro).

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2018. gada 12.aprīlim sabiedrības vadības birojā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV2167, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiek publicēti kopā ar šo paziņojumu. Akcionāru sapulces lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com, kā arī sabiedrības vadības birojā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – sapulces norises vietā.     

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 829 381 (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi  tūkstoši un trīs simti astoņdesmit viena).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2018.gada 19.aprīļa dienas beigas.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2018. gada 26.aprīlī no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pievienots paziņojumam un pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com.

AS „HansaMatrix” valde

 

Kontakti investoriem un presei:

Māris Macijevskis,

Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi