Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2017. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-11-23 16:05:56
Versijas komentārs
Teksts
  1. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 843,3 tūkst. eiro, kas ir par 3,5% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 91,8 tūkst. eiro – par 14,5 %, jeb 11,6 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2017. gada deviņos mēnešos bija 10,9 %, attiecīgi 2016. gada attiecīgajā periodā tā bija  9,8 %.

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.09.2017.

EUR

30.09.2016.

EUR

Neto apgrozījums

843 271

815 026

a) no lauksaimnieciskās darbības

843 271

815 026

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

14 554

12 986

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

30 008

19 063

Materiālu izmaksas:

(380 694)

(350 401)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(279 461)

(265 016)

b) pārējās ārējās izmaksas

(101 233)

(85 385)

Personāla izmaksas:

(337 659)

(340 307)

a) atlīdzība par darbu

(268 301)

(270 403)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(60 177)

(60 845)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(9 181)

(9 059)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(33 983)

(34 220)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(33 983)

(34 140)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

-

(80)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(43 685)

(41 996)

Ieņēmumi no līdzdalības:

-

15

a) asociēto sabiedrību kapitālā

-

15

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

91 812

80 166

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(13 929)

(15 885)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

77 883

64 281

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

77 883

64 281

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,184

0,152

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi