Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2017. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-08-17 16:05:49
Versijas komentārs
Teksts
  1. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 538,3 tūkst. eiro, kas ir par 3,0 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 61,5 tūkst. eiro – par 20,4 % jeb 10,4 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2017. gada pirmajos sešos mēnešos bija 11,4 %, attiecīgi 2016. gada attiecīgajā periodā tā bija  9,8 %.

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.06.2017.

EUR

30.06.2016.

EUR

Neto apgrozījums

538 268

522 842

a) no lauksaimnieciskās darbības

538 268

522 842

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

9 827

19 453

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

25 602

15 831

Materiālu izmaksas:

(233 840)

(234 564)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(166 390)

(178 583)

b) pārējās ārējās izmaksas

(67 450)

(55 981)

Personāla izmaksas:

(223 095)

(219 253)

a) atlīdzība par darbu

(175 704)

(172 322)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(38 772)

(38 191)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(8 619)

(8 740)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(23 667)

(23 026)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(23 667)

(22 958)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

-

(68)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(31 628)

(30 242)

Ieņēmumi no līdzdalības:

-

15

a) asociēto sabiedrību kapitālā

-

15

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

61 467

51 056

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(9 606)

(11 598)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

51 861

39 458

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

51 861

39 458

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,123

0,093

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi