Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par 2016. gada deviņiem mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-11-24 16:02:58
Versijas komentārs
Teksts

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2015. gada deviņiem mēnešiem, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 52,0 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,5 % no neto apgrozījuma.

2016. gada pirmajos deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 815,0 tūkst. eiro, kas ir par 3,3 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 82,0 tūkst. eiro – par 33,9 %, jeb 42,0 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 10,1 %, attiecīgi 2015. gada attiecīgajā periodā tā bija  14,7 %.

 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2016.gada 30.septembrī

 

2016

EUR

2015

EUR

Neto apgrozījums

815 026

842 942

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

12 986

24 778

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

7 410

8 057

Materiālu izmaksas:

(350 401)

(339 360)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(265 016)

(254 511)

b) pārējās ārējās izmaksas

(85 385)

(84 849)

Personāla izmaksas:

(340 307)

(344 625)

a) atlīdzība par darbu

(270 403)

(274 081)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(60 845)

(61 717)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(9 059)

(8 827)

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

(34 220)

(34 686)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

(34 140)

(34 686)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem

(80)

-

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(32 710)

(30 803)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

11 668

4 306

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(7 441)

(6 588)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

82 011

124 021

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(15 885)

(18 287)

Pārējie nodokļi

(1 845)

(1 854)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

64 281

103 880

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,152

0,246

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2016_gada_9_menesu_parskats.pdf (646.37 kB)