Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par 2016. gada sešiem mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-08-11 16:03:32
Versijas komentārs
Teksts

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2015. gada sešiem mēnešiem, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 50,8 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 37,8 % no neto apgrozījuma.

2016. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 522,8 tūkst. eiro, kas ir par 4,0 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 52,9 tūkst. eiro – par 27,2 %, jeb 19,7 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2016. gada pirmajos sešos mēnešos bija 10,1 %, attiecīgi 2015. gada attiecīgajā periodā tā bija  13,3 %.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2016.gada 30.jūnijā

 

2016

EUR

2015

EUR

Neto apgrozījums

522 842

544 367

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

19 453

25 381

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

5 517

5 476

Materiālu izmaksas:

(234 564)

(233 175)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(178 583)

(177 599)

b) pārējās ārējās izmaksas

(55 981)

(55 576)

Personāla izmaksas:

(219 253)

(223 067)

a) atlīdzība par darbu

(172 322)

(175 300)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(38 191)

(38 940)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(8 740)

(8 827)

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

(23 026)

(22 936)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

(22 958)

(22 936)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem

(68)

-

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(26 086)

(24 119)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

10 329

2 980

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(2 311)

(2 260)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

52 901

72 647

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(11 598)

(10 358)

Pārējie nodokļi

(1 845)

(1 854)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

39 458

60 435

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0.093

0.143

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2016_gada_6_menesu_parskats.pdf (644.94 kB)