Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2016. gada 22. aprīlī
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-03-21 16:01:55
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ. Nr. 40003013295, juridiskā adrese: „Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150) valde paziņo, ka akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016.gada 22.aprīlī pulksten 10:00 „Kalnabeites” 8, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Darba kārtība:

  1. Valdes un padomes ziņojumi.
  2. 2015.gada pārskata apstiprināšana.
  3. Lēmuma pieņemšana par peļņas izlietošanu.
  4. Valdes un padomes locekļu, kā arī revidenta atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata gadā un atteikšanās no prasību celšanas pret viņiem.
  5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.


Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā 2016.gada 22.aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:00 sapulces norises vietā.

2016.gada 14.aprīlis ir kārtējās akcionāru sapulces ieraksta datums. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2016.gada 22.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” mājaslapā http://www.sigmas.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājaslapā http://www.oricgs.lv/ un biržas “Nasdaq Riga” mājaslapā http://www.nasdaqbaltic.com/), vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2016.gada 7.aprīļa līdz 21.aprīlim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 akciju sabiedrības telpās „Kalnabeites” 8, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, bet sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un lēmumu projektiem pieejama arī akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” mājaslapā http://www.sigmas.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājaslapā http://www.oricgs.lv/ un biržas “Nasdaq Riga” mājaslapā http://www.nasdaqbaltic.com/.

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 421 440.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_pilnvarojuma_veidlapa.pdf (61.43 kB)