Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
Emitents Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS (48510000PKWFM6UZDS84)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2008-04-23 19:52:31
Versijas komentārs
Teksts
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2008.gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
 
Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2007.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:
1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2007.gada darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2007. gada pārskatu un konsolidēto 2007. gada pārskatu.
 
Lēmums 2. jautājumā – „2007.gada peļņas sadale”:
2. Sadalīt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2007. gada peļņu Ls 245 735 apmērā sekojošā kārtībā:
Ls 205 735 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā;
Ls 40 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,05 uz akciju;
Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2008. gada 15. maiju un par izmaksas datumu 2008. gada 23. maiju.
 
Lēmums 3. jautājumā – „2008.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2008. gada budžetu:
Ieņēmumi Ls 5 950 000, tai skaitā valsts pasūtījums Ls 4 675 000;
Peļņa pēc nodokļiem Ls 155 000.
 
Lēmums 4. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:
4. Ievēlēt A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomi sekojošā sastāvā:
Antons Vjaters
Vladislavs Skrebelis
Austris Adumāns
Mārtiņš Birks
Viesturs Šiliņš
Lēmums 5. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:
5. Ievēlēt par revidentu uz 2008. un 2009. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53.
 
Lēmums 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:
6. Noteikt Padomes atalgojumu 2000 Ls mēnesī
 
Par sasniegtajiem finansiālās darbības rezultātiem 2007. gadā prēmēt Padomes locekļus Ls 5460,- apmērā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli).
 
Noteikt samaksu revidentam par 2008. un 2009. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu.
 
Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”:
7. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.
Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094
Pielikumi