Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par 2015. gada divpadsmit mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-02-29 16:01:53
Versijas komentārs
Teksts

 

 

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2014.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 51,5% no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,8% no neto apgrozījuma.

Sabiedrības neto apgrozījums 2015.gadā bija 1,1milj. eiro, kas ir par 43 tūkst. eiro jeb 3,8% mazāk nekā 2014.gadā.

2015.gadā ieguldījuma īpašuma novērtēšana patiesajā vērtībā radīja zaudējumus 18 tūkst. eiro apmērā, attiecīgi 2014.gadā tas radīja 25 tūkst. eiro ieņēmumus.

Salīdzinot ar 2014.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir samazinājusies par 86 tūkst. eiro un bija 97 tūkst. eiro.

Sabiedrības komerciālā rentabilitāte 2015.gadā bija 8,7 %, par 7,2 % punktiem mazāka nekā 2014.gadā.

 Neto apgrozījuma samazinājumu un pircēju parādu pieaugumu ietekmēja gan piena produktu noieta kritums Krievijas tirgū sakarā ar Krievijas noteiktajām sankcijām, gan piena ražošanas kvotu atcelšana Eiropas Savienībā 2015.gadā, kas tieši ietekmēja gan piena cenas, gan tirgus konjunktūru, kā rezultātā, mazinoties zemnieku pirktspējai, nācās pārskatīt Sabiedrības īstenoto cenu politiku.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2015.gada 31.decembrī

 

2015

EUR

2014

EUR

Neto apgrozījums

1 105 143

1 148 420

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

17 309

23 855

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

10 258

11 641

Materiālu izmaksas:

(443 564)

(448 525)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(329 681)

(332 379)

b) pārējās ārējās izmaksas

(113 883)

(116 146)

Personāla izmaksas:

(460 609)

(464 261)

a) atlīdzība par darbu

(367 444)

(370 349)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(83 677)

(84 417)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(9 488)

(9 495)

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

(65 057)

(62 394)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

(45 616)

(45 850)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem

(19 441)

(16 544)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(41 171)

(43 565)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

4 910

28 874

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(30 697)

(11 040)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

96 522

183 005

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(20 111)

(26 164)

Atliktais nodoklis

1 111

710

Pārējie nodokļi

(1 854)

(1 635)

 

75 668

155 916

 

0.179

0.369

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2015_gada_12_menesu_parskats.pdf (674.56 kB)