Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2015. gada 27. novembrī, pieņemtie lēmumi
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2015-11-27 12:32:12
Versijas komentārs
Teksts

 

1.    Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2014./2015. finanšu gada darbības rezultātiem.

 

2.    Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2014./2015. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2014./2015. finanšu gadu.

 

3.    Izmaksāt dividendēs EUR 0.34 (trīsdesmit četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 1 009 861,20 (viens miljons deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 20 centi), bet atlikušo 2014./2015. finanšu gada peļņu saglabāt kā AS “SAF Tehnika” nesadalīto peļņu.

 

Plānotais aprēķina datums ir 2015. gada 11. decembris.

Izmaksu datums - 2015. gada 18. decembris.

 

4.    Par sabiedrības revidentu 2015./2016. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2015./2016. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 9’000 (deviņi tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

 

5.    Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2015. gada 27. novembri Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu un Aivi Olšteinu

Ievēlēt  akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Vents Lācars, Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Aivis Olšteins, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2015. gada 27. novembri.

 

6.    Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.

 

Zane Jozepa

Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle

+371 67 046 840

 

Zane.Jozepa@saftehnika.com

Pielikumi