Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2014. gadu
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2015-03-20 16:15:26
Versijas komentārs
Teksts
Revidētā gada pārskata finanšu rādītāji ir tie paši, kas 12 mēnešu starpperiodu pārskatā. Pārskatam ir pievienots neatkarīgu revidentu ziņojums.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” neto apgrozījums 2014. gadā bija 1,1 milj. eiro, kas ir par 61 tūkst. eiro jeb 5,6% vairāk nekā 2013. gadā.
Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2013. gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas bija 53,1% no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 35,6% no neto apgrozījuma.
 
Salīdzinot ar 2013. gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem pieauga par 96 tūkst. eiro un bija 183 tūkst. eiro. 2014. gadā ieguldījuma īpašuma novērtēšana patiesajā vērtībā radīja ieņēmumus 25 tūkst. eiro apmērā.
 
Sabiedrības komerciālā rentabilitāte 2014. gadā bija 16 %, par 8 % punktiem lielāka nekā 2013. gadā.
 
Paplašinot savu tirgus daļu Latvijā, ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas pieauga par 5%. Pateicoties jaunākās paaudzes ražošanas iekārtas iegādei iepriekšējā pārskata gadā un veiksmīgi ārvalstīs iepirktajiem vaislas buļļiem, palielinājās pašu ražotās buļļu spermas pārdošanas īpatsvars, sastādot 80% no kopā pārdoto devu skaita.
 
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2014.gada 31. decembrī
 
2014
EUR
2013
EUR
Neto apgrozījums
1 148 420
1 087 470
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas
23 855
18 203
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
11 641
7 366
Materiālu izmaksas:
(448 525)
(462 412)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
(332 379)
(351 381)
b) pārējās ārējās izmaksas
(116 146)
(111 031)
Personāla izmaksas:
(464 261)
(428 229)
a) atlīdzība par darbu
(370 349)
(338 466)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(84 417)
(78 909)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas
(9 495)
(10 854)
Līdzekļu un vērtību norakstīšana:
(62 394)
(54 439)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana
(45 850)
(48 016)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem
(16 544)
(6 423)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
(43 565)
(41 309)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
28 874
3 550
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
(11 040)
(43 017)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
183 005
87 183
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
(26 164)
(15 279)
Atliktais nodoklis
710
(197)
Pārējie nodokļi
(1 635)
(1 612)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
155 916
70 095
Peļņa uz 1 akciju (EPS)
0.369
0.166
 
  
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgu vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.
 
Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2014_gada_parskats.pdf (2063.56 kB)
Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2014.pdf (661.75 kB)
Siguldas_CMAS_padomes_zinojums_2014.pdf (80.39 kB)