Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās akcionāru sapulces, kas norisinājās 2014.gada 28.novembrī, pieņemtie lēmumi
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-11-28 14:38:56
Versijas komentārs
Teksts

 1. Attiecībā uz akciju denomināciju no latiem uz eiro un grozījumiem statūtos

 

1.1. Veikt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denomināciju no latiem uz eiro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 2’970’180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro un četrdesmit centi).

1.2. Noteikt, ka akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 15. (piecpadsmitā) darba diena pēc jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanas LR Uzņēmumu reģistrā.

1.3. Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas no latiem uz eiro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 67’933.39 (sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs eiro un 39 centi) sadalīt šādi:

1.3.1. Ieskaitīt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” rezervēs EUR 8529.79 (astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi eiro un 79 centi);

1.3.2. Izmaksāt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” akcionāriem EUR 0.02 (divi centi) par katru akciju; kopējā akcionāriem izmaksājamā summa EUR 59’403.60 (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīs eiro un 60 centi).

1.4. Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos:

1.4.1. Izsakot statūtu 2.1. punktu jaunā redakcijā:

“Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4’158’252 (četri miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro), ko veido 2’970’180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas kā vērtspapīri.”

1.4.2. Izsakot statūtu 2.2. punktu jaunā redakcijā:

“Katras akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40 (viens eiro un četrdesmit centi). Akcija nav dalāma.”

1.4.3. Iekļaujot statūtos sadaļu “3a. Ārkārtas dividendes” šādā redakcijā:

”Sabiedrībā var tikt izmaksātas ārkārtas dividendes.

Valde sasauc akcionāru sapulci, lai lemtu jautājumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja ir saņemts attiecīgs akcionāru iesniegums un šie akcionāri pārstāv ne mazāk kā 50% un vienu akciju no Sabiedrības pamatkapitāla.

Valde ir tiesīga sasaukt akcionāru sapulci par ārkārtas dividenžu izmaksu arī pēc savas iniciatīvas, ja tā redz tam finansiālu vai saimniecisku pamatojumu.”

 

2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2013./2014. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2013./2014. finanšu gadu.

 

3. Izmaksāt dividendēs EUR 0.04 (četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 118 807.20 (viens simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņi eiro un 20 centi), bet atlikušo 2013./2014. finanšu gada peļņu saglabāt kā AS “SAF Tehnika” nesadalīto peļņu.

Plānotais aprēķina datums ir 2014. gada 15. decembris. Izmaksu datums - 2014. gada 22. decembris.

 

4. Par sabiedrības revidentu 2014./2015. finanšu gadam iecelt „KPMG Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2014./2015. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 12’000 (divpadsmit tūkstoši  eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2014./2015. gada pārskata revīziju.

 

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Aira.Loite@saftehnika.com

Pielikumi